اثربخشی بازی های حرکتی موزون بر میزان ادراک فضایی و حافظه ی فعال و نارسایی شناختی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، ایران

2 استاد تمام دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه علوم تربیتی،، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

4 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22098/jld.2022.10208.1993

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی های حرکتی موزون بر میزان ادراک فضایی و حافظه ی فعال و نارسایی شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری انجام شد.
روش‌ها: روش تحقیق از نوع طرح های آزمایشی(پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل) بود و جامعه آماری پژوهش، کلیه ی دانش آموزان دختر مبتلا به ناتوانی یادگیری شهر مراغه در نیمسال دوم سال 1399 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 30 نفر نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش(15 نفر) و گواه(15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی استاندارد نارسایی شناختی برادبنت، آزمون ادراک فضایی فراستیگ و آزمون حافظه ی فعال وکسلر که دارای روایی و پایایی مناسبی بودند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تفاوت میانگین نمرات آزمودنی ها در نمره کل متغیر حافظه‌ی فعال، نارسائی شناختی و ادراک فضایی بین گروه آزمایش و گروه گواه پس از حذف اثرات پس آزمون معنادار است(05/0>P ).
نتیجه‌گیری: بدین معنا که بازی های حرکتی موزون سبب بهبود ادراک فضایی، حافظه‌ی فعال و نارسایی شناختی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری شهر مراغه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of rhythmic kinesthetic games on spatial perception, working memory, and cognitive impairment of students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • mozaffar ghaffari 1
  • Mohammad Mohammad Narimani 2
  • Samad Abedi 3
  • Behnaz Rahimi 4
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Professor, University of Mohaghegh Ardabili
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.
4 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Payam-e Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the effectiveness of rhythmic kinesthetic games on spatial perception, working memory, and cognitive failures of students with learning disabilities.
Methods: The present study adopted an experimental design (pre-test and post-test with a control group) and the statistical population of the study was all female students with learning disabilities in Maragheh in the second semester of 2020. Using the convenience sampling method, 30 individuals were selected and randomly placed in experimental (n=15) and control (n=15) groups. The research instruments included Broadbent’s standard cognitive failures guestionnaire, Frostig’s developmental test of visual perception and Wechsler’s working memory Test, all of which had satisfactory validity and reliability. Finally, analysis of covariance was used to analyze the data.
Results: The results showed that the differences between the mean scores of the participants in the experimental and control groups regarding working memory, cognitive failures and spatial perception after removing the post-test effects were significant (P<0.05).
Conclusion: This means that rhythmic kinesthetic games have improved spatial perception, working memory and cognitive failures of students with learning disabilities in Maragheh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rhythmic movement
  • spatial perception
  • working memory
  • cognitive impairment
  • learning disability
ابوالقاسمی، ع .، کریمی یوسفی، س. ه و خشنودنیای چماچائی، ب. (1394). مقایسه باورهای فراشناختی و نارسایی‌ های شناختی در سالمندان با و بدون رفتارهای دینی. روان‌شناسی پیری، 1(3)،223-213. https://jap.razi.ac.ir/article_332.html
امیدوار، ع.، دانا، ا.، حمزه سبزی، ا و پورپناهی کل تپه. (1397). تأثیر آموزش براساس تربیت بدنی رشدی بر حافظه کاری دانش ­آموزان مقطع ابتدایی. روانشناسی مدرسه و آموزشگاه، 7(1)، 83-101. http://jsp.uma.ac.ir/article_658.html
اشرفی، ل.، نمازی زاده، م و داوری، فرزانه. (1393). تأثیر تمرینات ریتمیک بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان دارای اختلال بینایی. رفتار حرکتی، 6(18)، 117-130. https://mbj.ssrc.ac.ir/article_235.html
پورعبدل، س.، صبحی، ن و عباسی، م. (1394). نیمرخ نارسایی شناختی، نارسایی هیجانی و اجتناب شناختی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. روش ها و مدل های روانشناختی، 20، 63-49. [DOI: 20.1001.1.22285516.1394.6.20.4.1]
تقی پور جوان ، ع . (1391). بررسی اثربخشی بازی های حرکتی ریتمیک (موزون) بر توجه ، حافظه و سازمان دهی ر فتاری هیجانی کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/df1366a455ee5a6fc545b469c58d19c4
رحیمی، ب. (1399). اثربخشی بازی های حرکتی موزون بر میزان ادراک فضایی و حافظه ی فعال و نارسایی شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری. پایانامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b09ceacb6c4a8a65d8793320f945fcfc
زینی، م.، خاکسار، ا.، بلوچکی انارکی، م و  رضایی نسب، ف. (1395). اثر بخشی آموزش حرکات ریتمیک و بازی بر بهبود عمل دقت و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی. نشریه پژوهش‌های تربیتی، ۳ (۳۲) ، 61-79. [DOI:10.18869/acadpub.erj.3.32.61]
دلاور ع. (1400). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (ویراست پنجم). تهرن، انتشارات: ویرایش. https://www.adinehbook.com/gp/product/9646184022
صادقی، ا.،  ربیعی، م و عابدی، م. (1390). رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش و کسلر کودکان. روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)،7(28)، 377-386. http://jip.azad.ac.ir/article_512280.html
فتح آبادی، ر.،  نصرتی، ف.،  احمدی، ا و رستمی،  ب.(1399).  اثر بخشی تمرینات حرکتی ریتمیک بر کارکرد اجرایی در مولفه های بازداری رفتاری و حافظه فعال کودکان پسر اوتیستیک با عملکرد بالا. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 11(2)، 163-143. [DOI.org/10.22059/japr.2020.293911.643391]
فراستیگ، م. (2018). آزمون پیشرفته ادراکی - بینایی فراستیگ "تشخیص و درمان". ترجمه مصطفی تبریزی و معصومه موسوی. تهران، انتشارات فراروان. https://www.adinehbook.com/gp/product/9646135005
فیض آبادی، ز و  ناعمی، ع. م. (1397). تاثیرآموزش مهارت های حرکتی ظریف بر توجه انتخابی و ادراک دیداری دانش آموزان دارای اختلال ریاضی دوره اول ابتدایی. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، 31، 100-79. 10.22054/jpe.2019.32243.1774] [DOI:
قاسمی کهریزسنگی، غ.، صالحی، ح و حیدری، ل. (1391). تاثیر یک برنامه حرکات ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر، رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، 9، 92-75. [DOI.org/10.22059/jmlm.2012.25076]
قربان پور، ک.، پاکدامن، م.، رحمانی، م. ب و حسینی، غ. (1392). تاثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظه کوتاه مدت و حافظه شنیداری دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری. نسیم تندرستی (سلامت خانواده)،1(4)، 44-35. http://jfh.iausari.ac.ir/article_635730.html
محمدی، ح.، حاتمی، ج.، کرمی نوری، ر.، منصوری، ج.،  مفاخری، د و خادمی، ه (1399). مقایسه عملکرد حافظه فعال در دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های ویژه یادگیری یک‌زبانه و دوزبانه. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 11(4)، 165-179. [DOI:10.22059/japr.2021.294000.643394]
Reference
Abolghasemi A, Karimi Yousefi S. H, Khoshnoodnia Chamachaei B. (2016). Comparing the performance of healthy elderly and individuals with dementia of the alzheimer type in Bender Geshtalt test and mini mental state examination. Aging Psychology, 1(3), 213-22. (Pearsian) https://jap.razi.ac.ir/article_332.html
Allen, K., Giofrè, D., Higgins, S., & Adams, J. (2021). Using working memory performance to predict mathematics performance 2 years on. Psychological Research, 85(5), 1986-1996. https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s00426-020-01382-5
Ashrafi, L., Namazi Zadeh, M., & Davari, F. (2015). Effect of rhythmic exercise on perceptual–moving skills children with visual impairments. Motor Behavior, 6(18), 117-130.  (Pearsian) https://mbj.ssrc.ac.ir/article_235.html
Benson, N. F., Maki, K. E., Floyd, R. G., Eckert, T. L., Kranzler, J. H., & Fefer, S. A. (2020). A national survey of school psychologists’ practices in identifying specific learning disabilities. School psychology, 35(2), 146-157. [DOI:10.1037/spq0000344]
Berchtold. N.C., Chinn, G., Chou, M., Kesslak, J.P., Cotman, C.W. (2005). Exercise primers a molecular memory for brain-derived neurotrophic factor protein induction in the rat hippocampus. Neuroscience, 133(3), 853-861. [DOI:10.1016/j.neuroscience.2005.03.026]
Carmeli, E., Bar – Yossef, T., Ariav, C., Levy, R., Liebermann, D.G. (2008). Perceptual motor coordination in persons with mild intellectual disability. Disability and rehabilitation, 30(5), 1-7. [DOI:10.1080/09638280701265398]
Carretti, B., Cornoldi, C., Antonello, A., Di Criscienzo, L., & Toffalini, E. (2021). Inferring the performance of children with dyslexia from that of the general population: The case of associative phonological working memory. Scientific Studies of Reading, 26(1), 1-14. [DOI:10.1080/10888438.2021.1897596]
Carrigan, N., & Barkus, E. (2016). A systematic review of cognitive failures in daily life: Healthy populations. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 63, 29-42. [DOI:10.1016/j.neubiorev.2016.01.010]
Delavar, A. (2018). Research Methods in Psychology and Educational Sciences. Viraiesh publication, Tehran. (In Persian). https://www.adinehbook.com/gp/product/9646184022
Dornhoffer, J. R., Liu, Y. F., Zhao, E. E., & Rizk, H. G. (2021). Does cognitive dysfunction correlate with dizziness severity in patients vestibular migraine? Otology & Neurotology, 42(3), e323-e331. [DOI:10.1016/j.amjoto.2021.103124]
Fathabadi, R., Nosrati, F., Ahmadi, A., Roatami, B. (2020). The impact of rhythmic motor exercises on executive functions in behavioral inhibition components and working memory of high –functioning autistic male children. Journal of Applied Psychological Research, 11(2), 143-163. (Pearsian) [DOI.org/10.22059/japr.2020.293911.643391]
Feizabadi, Z., Naemi, A. (2018). The effect of fine motor skills Training on the selective attention and visual perception of primary school students with math disabilities. Psychology of Exceptional Individuals, 8(31), 79-100. (Pearsian) [DOI:10.22054/jpe.2019.32243.1774]
Flores-Gallegos, R., Rodríguez-Leis, P., & Fernández, T. (2021). Effects of a virtual reality training program on visual attention and motor performance in children with reading learning disability. International Journal of Child-Computer Interaction, 100, 39-44. [DOI.org/10.1016/j.ijcci.2021.100394]
Frostig, M. (2018). Advanced Perceptual Test - Frostig's "diagnosis and treatment" vision. Translate Tabrizi, M. musavi, M. Tehran. Fararavan Publishing Company. https://www.adinehbook.com/gp/product/9646135005
Ghasemi Kahrizsangi, G., Salehi, H., Heydari, L. (2012). The effect of a rhythmic motor program on perceptual–motor abilities of educable mentally retarded children. Journal of Motor Learning and Movement, 4(1), 75-92. (Pearsian). [DOI.org/10.22059/jmlm.2012.25076]
Ghorbanpour, K., Pakdaman, M., Rahmani, M.B., Hoseni, Gh. (2013). The effect of rhythmic movement and playing aerobic on short-term memory functionand auditory memory of students with learning disabilities. Quarterly Journal of Health Breeze, 1(4), 35-44. (Pearsian) http://jfh.iausari.ac.ir/article_635730.html
Grimes, S., Southgate, E., Scevak, J., & Buchanan, R. (2021). Learning impacts reported by students living with learning challenges/disability. Studies in Higher Education, 46(6), 1146-1158. [DOI:10.1080/03075079.2019.1661986]
Lister, K., Pearson, V. K., Collins, T. D., & Davies, G. J. (2021). Evaluating inclusion in distance learning: a survey of university staff attitudes, practices and training needs. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 34(3), 321-339. [DOI:10.1080/13511610.2020.1828048]
Lockwood, A. B., Farmer, R. L., Winans, S., & Sealander, K. (2021). Specific learning disability identification practices in the USA: a survey of special education administrators. Contemporary School Psychology, 12, 1-10. [DOI.org/10.1007/S40688-021-00375-4]
Lorenc, E. S., Mallett, R., & Lewis-Peacock, J. A. (2021). Distraction in visual working memory: Resistance is not futile. Trends in Cognitive Sciences. 25(3), 228-239. [DOI:10.1016/j.tics.2020.12.004]
Ma, W. J., Husain, M., & Bays, P. M. (2014). Changing concepts of working memory. Nature Neuroscience, 17(3), 347-356. [DOI.org/10.1038/nn.3655]
Martínez-Briones, B. J., Bosch-Bayard, J., Biscay-Lirio, R. J., Albarrán-Cárdenas, L., Silva-Pereyra, J., & Fernández, T. (2021). Effects of neurofeedback in the working memory of children with learning disorders: An EEG power-spectrum analysis. Scientific Studies of Reading, 1-14. [DOI:10.3390/brainsci10110817]
Mohammadi, H., Hatami, J., Kormi-Nouri, R., Mansouri, J., Mafakhery, D., khademi, H. (2021). Comparison of working memory function between bilingual and monolingual students with special learning disabilities. Journal of Applied Psychological Research, 11(4), 165-179. (Pearsian(.[DOI:10.22059/japr.2021.294000.643394]
Omidvar, A., Dana, A., Hamzeh Sabzi, A., & Pourpanahi Koltapeh, M. (2018). The effect of education based on growth physical education on working memory of elementary school students. Journal of Psychology and institutions, 7(1), 83-101. http://jsp.uma.ac.ir/article_658.html?lang=en
Parveen, N., & Baig, M. M. (2021). Role of social issues and HRD in specific learning disability (SLD) dyslexia. International Journal of Reflective Research in Social Sciences, 4(1), 15-17. https://www.reflectivejournals.com/archives/2021/vol4issue1/A/4-1-8
Peck–Murray, J. A. (2015). Utilizing everyday items in play to facilitate hand therapy for pediatric patients. Journal of Hand Therapy, 28(2), 228-232. [DOI.org/10.1016/j.jht.2014.05.003]
Pourabdol, A., Sobhi, A., Abasi, S. (2015). Comparison of cognitive failures, alexithymia and avoid cognitive in students with and without specific learning disorder. Psychological Methods and Models, 6(20), 55-72. (Pearsian)  [DOI: 20.1001.1.22285516.1394.6.20.4.1]
Rahimi, B (2020). The effectiveness of rhythmic movement games on the level of spatial perception and working memory and cognitive impairment of students with learning disabilities. Master Thesis in Psychology, Payame Noor University of Tehran. (Pearsian) https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b09ceacb6c4a8a65d8793320f945fcfc
Sadeghi, A., Rabiee, M., Abedi, M. (2011). Validation and reliability of the wechsler intelligence scale for children-IV. Journal of Iranian Psychologists, 7(28), 377-386. (Pearsian)   http://jip.azad.ac.ir/article_512280.html
Shely, A., Ben-Izhack, G., Lugassy, D., Matalon, S., Pilo, R., Brosh, T., & Dolev, E. (2021). New training approach for improving the spatial perception and orientation ability of dentistry students. Applied Sciences, 11(20), 1-11. [DOI:10.3390/app11209387]
Taghipour Javan, A. (2013). Evaluation of the effectiveness of rhythmic (rhythmic) movement games on attention, memory and emotional behavioral organization of educable mentally retarded children. Master Thesis, University of Isfahan. (Pearsian) https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/df1366a455ee5a6fc545b469c58d19c4
Tomassini, A., Vercillo, T., Torricelli, F., & Morrone, M. C. (2018). Rhythmic motor behaviour influences perception of visual time. Proceedings of the Royal Society B, 285(1888), 20181597. [DOI:10.1098/rspb.2018.1597]
Vidyasagar, T. R., & Pammer, K. (2009). Dyslexia: A deficit in visuo-spatialattention, not in phonological processing. Trends in Cognitive Sciences, 14(2), 57–63. [DOI:10.1016/j.tics.2009.12.003]
Wallace, J. C., Kass, S. J., & Stanny C. (2002). Cognitive failures questionnaire revisited: correlates and dimensions. The Journal of General Psychology, 129 (3), 238–256. [DOI:10.1080/00221300209602098]
Wallace J. C. (2004) Confirmatory factor analysis of the cognitive failures questionnaire: Evidence for dimensionality and construct validity. Personality and Individual Differences, 37 (2), 30724. [DOI:10.1016/j.paid.2003.09.005]
Witt, J. K. (2021). Tool use affects spatial perception. Topics in Cognitive Science, 13(4), 1–18. [DOI:10.1111/tops.12563]
Zeani, M., Khaksar A., Anaraki, M., & Rezaiy nasab, F. (2016).The effectiveness of play therapy and rhythmic movements on improve the performance of attention and hearing sequences in children. Journal of Educational Research, 3(32), 61-79. (Pearsian) [DOI.org/10.18869/acadpub.erj.3.32.61]