شناسایی پویایی‌های خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری: یک مطالعه پدیدارشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22098/jld.2022.10241.1994

چکیده

اهداف: هدف پژوهش حاضر شناسایی پویایی‌های خانواده کودکان با ناتوانی‌های یادگیری بود.
مواد و روشها: روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. جامعه آماری والدین کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری نمونه گیری هدفمند استفاده شد. داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته عمیق گردآوری شد. با درنظر گرفتن معیار اشباع نظری برای تعیین حجم نمونه، مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع ادامه یافت و در پایان تعداد شرکت کنندگان به 20 نفر رسید. داده‌ها به روش پدیدارشناسی توصیفی کلایزی تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد تجربه زیسته والدین کودکان با ناتوانی‌های یادگیری مشتمل بر سه مضمون اصلی و 9 زیر مضمون فرعی شامل مسائل کودک (شامل زیر مضمون‌های اختلالات همبود، سابقه رشدی و چالش‌های رفتاری کودک)، مسائل مدرسه و مسائل خانواده (شامل زیر مضمون‌های کارکردهای تحولی-تربیتی، چالش‌های اقتصادی و محیطی، تأثیر روی خانواده، چالش‌های اجتماعی، چالش‌های والدین و سواد والدینی محدود) بود.
نتیجه گیری: یافته‌های این پژوهش ادبیات گذشته در زمینه پویایی‌های خانواده را گسترش می‌دهد و عوامل استخراج شده در زمینه پویای های خانواده می‌تواند تلویحات کاربردی فراوانی برای درمانگران ناتوانی‌های یادگیری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification Family Dynamics of Children with Learning Disabilities: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • mahdi arkhodi ghalenoei
  • Seyed Amir Amin Yazdi
  • Hossein Kareshki
  • seyed ali kimiaee
Department of Educational psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to identify the family dynamics of children with learning disabilities.
Methods: The research method was qualitative descriptive phenomenology. The statistical population was the parents of children with learning disabilities. Purposeful sampling method used to select the sample. Data collected using in-depth semi-structured interviews. Considering the theoretical saturation criterion for determining the sample size, the interviews continued and, the number of participants reached 20. Data analyzed by Colaizzi descriptive phenomenology.
Results: The results showed that the lived experience of parents of children with learning disabilities consisted of three main themes and 9 sub-themes including child issues (comorbid disorders, developmental history and behavioral challenges of the child), school issues and family issues (developmental -educational functions, economic and environmental challenges, impact on the family, social challenges, parental challenges and limited parental literacy).
Conclusion: The findings of this study expand the past literature on family dynamics and the factors extracted in the field of family dynamics can have many practical implications for therapists of learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Family Dynamics
  • Learning Disabilities
  • Phenomenology
  • Qualitative Research