مقایسه سبک‌های تصمیم‌گیری و دلزدگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22098/jld.2022.9434.1943

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های تصمیم‌گیری و دلزدگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص انجام گرفت. روش این پژوهش علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر ثبت‌نام شده در مرکز ناتوانی‌های یادگیری شهر مشگین شهر در سال تحصیلی 99-98 بود. تعداد 30 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد و همچنین تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان عادی به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و با گروه ناتوانی یادگیری با توجه به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی سن و جنسیت همتا شده و به عنوان گروه مقایسه در این پژوهش شرکت کردند. دو گروه به صورت انفرادی و با حضور پژوهشگر به پرسشنامه‌های سبک‌های تصمیم‌گیری و دلزدگی تحصیلی پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده نیز با استفاده آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) تحلیل شد. نتایج نشان داد دانش‌آموزان دارای اختلال ناتوانی یادگیری در میانگین نمرات سبک تصمیم‌گیری منطقی (0388/9=F)، سبک تصمیم‌گیری شهودی (493/6=F)، سبک تصمیم‌گیری وابسته (209/7=F)، سبک تصمیم‌گیری آنی (503/10=F) و متغیر دلزدگی تحصیلی (149/10=F) با گروه عادی تفاوت معناداری دارند. با توجه به این نتایج از لحاظ کاربردی برگزاری کارگاه‌های آموزشی مبنی بر آموزش راهبردهای حل مساله و ایجاد انگیزه جهت کاهش دلزدگی تحصیلی توسط مشاوران و روانشناسان مدارس توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of decision-making styles and academic boredom in students with and without special learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Taghi Akbari 1
  • Morteza Javidpour 2
  • salim Kazemi 3
1 Associate Professor of Educational Administration, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Ph.D. Student in Educational Administration, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 Ph.D. Educational Administration, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare decision-making styles and academic boredom in students with and without special learning disabilities. The statistical population of this study included all male students enrolled in the Learning Disabilities Center of Meshginshahr in the academic year of 2019-2020. 30 people were selected by available sampling method and also 30 normal students were selected in a multi-stage cluster and matched with the learning disability group according to the demographic characteristics of age and gender and as a comparison group in Participated in this study. Two groups individually and with the presence of the researcher to decision style questionnaires. Academic boredom responded. The collected data were analyzed using descriptive statistics of mean and standard deviation and multivariate analysis of variance (MANOVA) test. The results showed that students with learning disabilities in the mean scores of rational decision style (F = 9.988), intuitive decision style (F = 6.493), dependent decision style (F = 7.209), decision style Instant withdrawal (F = 10.503) and academic boredom (F = 10.149) are significantly different from the normal group. According to these results, from a practical point of view, it is recommended to hold training workshops on teaching problem-solving strategies and creating motivation to reduce academic boredom by school counselors and psychologists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision making styles
  • academic boredom
  • special learning disability