اثربخشی درمان نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی رفتاری و ترکیب این دو روش بر حافظه فعال کودکان دارای اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 کارشناسی ارشد رشته مشاوره‌ مدرسه، دانشکده علوم‌ تربیتی و روانشناسی. دانشگاه محقق ‌اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه زنجان،ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی رفتاری بر حافظه فعال کودکان دارای اختلال یادگیری خاص انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی کودکان با اختلال یادگیری خاص در شهر اردبیل در سال تحصیلی 1401-1400 را شامل شد. نمونه‌ی این پژوهش متشکل از 100 نفر از کودکانی که دارای اختلال یادگیری بودند بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در گروه‌های درمان و کنترل (نوروفیدبک 25 نفر، بازی‌درمانی شناختی رفتاری 25 نفر، درمان ترکیبی 25 نفر و کنترل 25 نفر) قرارگرفته شدند. ابزار این پژوهش آزمون حافظه فعال ان بک بود. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی رفتاری و ترکیب دو روش تأثیر معناداری بر حافظه فعال دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص دارد و درمان ترکیبی در سطح معنی‌داری (05/0) بیشتر از روش‌های دیگر در حافظه فعال دانش آموزان تأثیرگذار بود. همچنین بازی‌درمانی شناختی رفتاری نیز در سطح معنی‌داری (05/0) مؤثرتر از نوروفیدبک بود. نتیجه‌گیری: با توجه به جلسات و نتایج به‌دست‌آمده درمان نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی رفتاری و ترکیب دو روش در بهبود حافظه فعال کودکان دارای اختلال یادگیری خاص مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of neurofeedback and cognitive-behavioral play therapy and Combined method on working memory of children with specific learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaei sharif 1
  • Mohammadreza Noroozi Homayoon 2
  • Majid Almasi 3
1 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Master of School Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology. Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
3 Master student, General Psychology, Zanjan University, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of neurofeedback and cognitive-behavioral play therapy and Combined method on working memory of children with specific learning disabilities. Method: The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest and control group. The statistical population of this study includes all children with specific learning disabilities in Ardabil in the academic year 1400-1401. The sample of this study consisted of 100 children with learning disabilities who were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to treatment and control groups (Neurofeedback 25, Cognitive-behavioral play therapy 25, combination 25 and control 25). The instrument of this study was N-back working memory test. Findings: The results showed that neurofeedback and cognitive-behavioral play therapy and the combination of the two methods have a significant effect on working memory of students with special learning disabilities and combination method at a significant level (0.05) was more effective in students' working memory than other methods treatments. Also, cognitive-behavioral play therapy at a significant level (0.05) was more effective than neurofeedback. Conclusion: According to the results, neurofeedback therapy and cognitive-behavioral play therapy was effective in improving the working memory of children with specific learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurofeedback
  • Cognitive-behavioral play therapy
  • working memory
  • specific learning disabilities
ابراهیمی جوزانی، ش.، کوچک انتظار، ر.، سپاه منصور، م و قدسی، پ. (1400). ارزیابی و مقایسه اثربخشی کاپیتان‌لاگ و نوروفیدبک بر بازداری پاسخ و اندوزش حافظه فعال در دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روان‌شناسی. (7) 3. [Doi.10.30473/CLPSY.2021.59457.1605]
امیدی‌نژاد، م.، صلیبی، ژ و نامور، ه. (1400). تاثیر مداخله های آموزش والدین (بر پایه رویکرد ارزیابی رفتار کارکردی)، نوروفیدبک و دارودرمانی بر میزان توجه، مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی- اجتماعی کودکان اختلال نقص توجه/ بیش فعالیمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.(2) 64. [Doi. 10.22038/mjms.2021.18522]
بختیاری، ج و حقایق، ع. (۱۳۹۹). نقش پیش‌بینی کننده حافظه فعال و نگهداری توجه در کیفیت خواب کودکان واجد اختلال نقص توجه -بیش فعالی. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. ۸ (۲): ۱۷-۹. [Doi. 10.29252/shefa.8.2.9]
بوزینسکی، ت.، ایوانز، ج و بوزینسکی، ه. (2009). مقدمه‌ای بر الکتروانسفالوگرام کمی و نوروفیدبک: نظریه‌های پیشرفته و کاربردها. ترجمه: رضا رستمی، مریم رستمی، رضا کاظمی. (1400). تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
بهمنی، م  و جهان بخشی، ز. (1399). اثربخشی برنامه مداخله‌ای بازی‌درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک بر بهبود کیفیت تعامل والد-کودک و کاهش پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی. فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، 11(4): 131-156. [Doi. 10.22054/QCCPC.2020.51244.2358]
پیرعباسی، ز و صفرزاده، س. (۱۳۹۷). اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مشکلات رفتاری و عملکرد حافظه دانش‌آموزان دبستانی دختر دارای اختلال یادگیری خاص. روان پرستاری. ۶ (۲)، ۷۱-۶۱.  [Doi. http://ijpn.ir/article-1-1083-fa.html]
تقی زاده، ر.، نجاتی، و.، محمدزاده، ع و اکبرزاده باغبان، ع. (1393). بررسی سیر تحولی حافظه کاری شنیداری و دیداری در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، مجله پژوهش در علوم توانبخشی. 2 (10)، 249-239.  [Doi. https://www.sid.ir/FileServer/JF/3000813930203.pdf]
تیکدری، آ و کافی، ح. (1399). اثربخشی تقویت حافظه فعال در بهبود عملکرد خواندن و ارتقاء ظرفیت حافظه فعال کودکان دارای اختلال در خواندن. مجله پرستاری کودکان. ۷ (۱)، ۶۱-۵۰.  ] [Doi. http://jpen.ir/article-1-438-fa.html
حسن وند، م و ارجمندنیا، ع. (1398). بررسی تأثیر بازی‌های شناختی بر انعطاف شناختی کودکان دارای اختلال ریاضی.  مجله روان‌شناسی و روانپزشکی شناخت. ۶ (۲)، ۱۴۸-۱۳۴. [Doi. 10.29252/shenakht.6.2.134]
حسینی خواه، خ.، نیکدل، ف و نوشادی، ن. (1397). تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر کارآمدی پردازش و عملکرد حافظۀ فعال در دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطه‌. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 8(2)، 33-48.‎ [Doi. 10.22108/cbs.2020.111297.1206]
خوش سرور، س. (1399). اثربخشی نوروفیدبک بر عملکرد توجه پیوسته و اضطراب ریاضی در دانش‌آموزان پسر با اختلال یادگیری خاص از نوع ریاضی. مجله مطالعات ناتوانی، 10، 223-223.‎ [Doi. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.129.8]
دهقانی فیروزآبادی، ب.، دهقانی فیروزآبادی، م.، میرحسینی، ح.، صادق پور مرادی، ز.(۱۴۰۰). اثربخشی نوروتراپی بر میزان اختلالات یادگیری دانش‌آموزان دبستانی. مجله روان‌شناسی و روانپزشکی شناخت. ۸ (۴)، ۹۴-۸۵. ‎ [Doi. http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-106]
رضایی، س. (1399). اثربخشی بازی‌درمانی با رویکرد شناختی اجتماعی بر مشکلات رفتاری کودکان با اختلال‌های رفتاری برون نمود. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 11 (4)، 234-219.  [Doi. 10.22054/qccpc.2020.48549.2264]
سلامت، م.، مقتدایی، ک.، کافی، م.، عابدی، ا.، و  خانزاده عباسعلی، ح. (1392). اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر حافظه و مهارت های اجتماعی کودکان با ناتوانی یادگیری املا. تحقیقات علوم رفتاری. ۱۱ (۶)، ۵۶۶-۵۵۶. [Doi. 20.1001.1.17352029.1392.11.6.6.7]
سلطانی، س. (2018). اثربخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با اختلال ریاضی. اندیشه های نوین تربیتی، 13(4)، 173-188.‎  [Doi. 10.22051/jontoe.2018.1224.]
شریف، ع.، حاجلو، ن.، حق گوی، ت.، و مرادی، م. (1395). اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در بهبود عملکرد ریاضیات و خواندن دانش‌آموزان دارای حساب نارسایی و نارسا خوانی. ناتوانی های یادگیری. 5 (3)، 54-70. http://jld.uma.ac.ir/article_408.html?lang=fa]. [Doi.
عافی، ا.، استکی، م.، مداحی، م و حسنی، ف. (1399). مقایسه اثربخشی شناخت‌‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی و کاربرد نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی (حافظه فعال و توانایی برنامه‌ریزی) در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی. مجله مطالعات ناتوانی، 10، 21-21. [Doi. http://jdisabilstud.org/article-1-1621-fa.html]
عدمی، ز.، علیلو، م و نظری، م.(۱۳۹۷). مقایسه‌ی ظرفیت حافظه‌ی کاری هیجانی افراد عادی با افراد دارای نشانه‌های اضطراب اجتماعی . تازه های علوم شناختی. ۲۰ (۴)، ۴۵-۳۵. [Doi. http://icssjournal.ir/article-1-858-fa.html]
عزیزی، ا.، میر دریکوند، ف و سپهوندی، م. (1399). مقایسه تأثیر توانبخشی شناختی، نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی-رفتاری بر حافظة فعال در دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 21(1)، 31-41.‎ [Doi. 123456789/189648]
غیاثی گیشی، م.، مشهدی، ع و غنائی چمن آباد، ع. (1397). اثربخشی آموزش کنش ­های اجرایی و نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلی
دانش ­آموزان. روان‌شناسی مدرسه، 7(2)، 177-195.  http://jsp.uma.ac.ir/article_699.html
فتاحی اندبیل، ا.، صابری، ه و کاظمی کواکی، ا. (1397). اثربخشی بازی‌درمانی گروهی شناختی رفتاری و تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر کارکردهای اجرایی حافظه فعال و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال بیش فعالی- نقص توجه. فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روان‌شناسی. (14) 4، 73-90. [Doi. 10.30473/clpsy.2019.42393.1369]
کرمعلیان، م.، حقایق، س و رحیمی پردنجانی، س. (1398). اثربخشی بازی‌درمانی کودک محور بر حافظه فعال و سرعت پردازش کودکان مبتلا به اختلال یادگیری . ناتوانی های یادگیری. 9 (2)، 95-115. [Doi. 10.22098/JLD.2020.858]
کریمی بحرآسمانی، ا.، چرامی، م.، شریفی، ط و غضنفری، ا. (1400). اثربخشی برنامه مداخله حافظه فعال بر عملکرد و خودکارآمدی ریاضی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روان‌شناسی، 7(2)، 59-72.‎ [Doi.  10.30473/CLPSY.2020.53996.1562]
کریمی زاد سمعی، س.، و پور عباس وفا، ه. (1395). اثربخشی بازی‌درمانی شناختی رفتاری بر کارکردهای اجرایی کودکان نارسا خوان .سومین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی. مکان : گرجستان.[Doi. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=71004]
محمدی، غ.، پیرانی، ذ و زنگنه مطلق، ف. (1400). هم سنجی اثربخشی آموزش فلسفه برای کودک و بازی‌درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری بر عملکرد اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جداییفرهنگ مشاوره و روان درمانی, 13 (49)، 219-248. [Doi. 10.22054/qccpc.2021.62236.2744]
معین، ن.، اسدی گندمانی، ر و امیری، م.(1397). اثربخشی درمان نوروفیدبک بر بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان با اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی. مجله توانبخشی. ۱۹ (۳)، ۲۲۷-۲۲۰. [Doi. http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2317-fa.html]
نظری، م.ع.، واحدی، ش.، روشندل راد، م و کافی، م. (1395). نقش حافظه کاری بر روند تحولی ادراک زمان در کودکان دبستانی. روان‌شناسی مدرسه، 5(1)، 101-117. http://jsp.uma.ac.ir/article_421.html
References
Adami, Z., Alilou, M. M., Nazari, M. A. (2019). The Comparison of Emotional Working Memory Capacity in Patients with Social Anxiety Disorder and Normal Subjects. Advances in Cognitive Sciences, 20 (4), 35-45. [Doi. http://icssjournal.ir/article-1-858-en.html]
Afi, E., Esteki, M., Madahi, M. E., & Hasani, F. (2020). Comparing the Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Neurofeedback on Executive Functions in Children with Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder. MEJDS, 10, 21-21. [Doi. http://jdisabilstud.org/article-1-1621-en.html]
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Arlington, VA, US: American Psychiatric Publishing, Inc.
Azizi, A., Mir Drikvand, F., & sepahvandi, M. A. (2020). Comparison of the effect of the cognitive rehabilitation, neurofeedback and cognitive - behavioral play therapy on working memory in elementary school students with specific learning disability. Knowledge & Research in Applied Psychology, 21(1), 31-41. [Doi. 10.30486/jsrp.2019.578548.1541]
Bahmani, Mehsa, & Jahan Bakshi, Zahra. (2019). Effectiveness of the play therapy intervention program based on the parent-child relationship on improving the quality of parent-child interaction and reducing the aggression of preschool children. Culture of Counseling and Psychotherapy, 11(44), 131-156. [Doi. 10.22054/QCCPC.2020.51244.2358]
Bakhtiari, J., & Haghayegh, A. (2020). Prediction Role of Working Memory and Sustained Attention in Sleep Quality of Children with Attention Deficit- Hyperactivity Disorder. Shefaye Khatam, 8 (2), 9-17. [Doi. 10.29252/shefa.8.2.9]
Banneyer KN, Bonin L, Price K, Goodman WK, Storch EA. (2018). Cognitive behavioral therapy for childhood anxiety disorders: a review of recent advances. Current psychiatry reports, 20(8), 65. [Doi. 10.1007/s11920-018-0924-9]
Benitez, V. L., Vales, C., Hanania, R., & Smith, L. B. (2017). Sustained selective attention predicts flexible switching in preschoolers. J Exp Child Psychol. 156, 29-42. [Doi. 10.1016/j.jecp.2016.11.004]
Dehghani Firouzabadi, B. S., Dehghani Firouzabadi, M. H., Mirhosseini, H., Sadeghpoor Moradi, Z. (2021). The effect of neurotherapy on the rate of learning disabilities in primary school students. Journal of Psychology and Psychiatry, 8 (4), 85-94. [Doi. http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-1061-en.html]
Drewes, A. A. (2009). Blending play Therapy with Cognitive Behavioral Therapy: Evidence-based and Other Effective Treatments and Thechniques. (1nd ed). Wiley: New Jersey.
Ebrahimi jozani, S., Kochak Entezar, R., Sepahmansour, M., Ghodsi, P. (2021). Evaluation and Comparison of Neurofeedback and Capitan log on Response Inhibition and Storage of Working Memory in Female Elementary Students in 4th Grade. Neuropsychology, 7(3), 142- 131. [Doi.10.30473/CLPSY.2021.59457.1605]
Egner, T., & Gruzelier, J. H. (2004). EEG Biofeedback of Low Beta Components, Frequency-specific Effects on Variables of Attention and Event-related Brain Potentials, Clinical Neurophysiology, 115, 131–139. [Doi. 10.1016/S1388-2457(03)00353-5]
Fattahi Andebil, A., Saberi, H., kazemi kavaki, A. (2018). Effectiveness of Cognitive behavioral group Play therapy and Transcranial Direct Current Stimulation on Executive Function of Working Memory And Response Inhibition of Children with Attention Deficit- Hyperactivity Disorder. Neuropsychology, 4(14), 73-90. [Doi: 10.30473/clpsy.2019.42393.1369]
Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S., & Barnes, M. A. (2018). Learning disabilities: From identification to intervention. Guilford Publications.
Ghiyasi, M., Mashhadi, A., & Ghanaei Chaman Abad, A. (2018). The effectiveness of executive-function training and neuro-feedback on improving students’ academic performance. Journal of school psychology, 7(2), 177-195. http://jsp.uma.ac.ir/article_699.html?lang=en
Golizadeh, Z., Babapour, J., Rostami, R., & Beyrami, M., & Poursharifi, H. (1388). Effects of Neurofeedback on Working Memory. Journal Management system, 5(18), 87-100. [Doi. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=248699]
Hasanvand, M., & Arjmandnia, A. A. (2019). The effect of cognitive games on cognitive flexibility in children with mathematical disorders. Journal of Psychology and Psychiatry, 6 (2), 134-148. [Doi. 10.29252/shenakht.6.2.134]
Hossaini Khah, K., Nikdel, F., & Nasser, N. (2018). Effectiveness of training self-regulation strategies on processing efficiency and working memory function of high school girl students. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 8(2), 33-48. [Doi. 10.22108/cbs.2020.111297.1206]
Herwig U, Lutz J, Scherpiet S, Scheerer H, Kohlberg J, Opialla S, et al. (2019). Training emotion regulation through real-time fMRI neurofeedback of amygdala activity. Neuroimage.184:687-96. [Doi. 10.1016/j.neuroimage.2018.09.068]
Jones, E., & Vlachou, S. (2021). Cannabidiol Does Not Cause Significant Changes to Working Memory Performance in the N-Back Task. Pharmaceuticals, 14(11), 1165. [Doi. 10.3390/ph14111165]
Karamalian, M., Haghayegh, S., & Rahimi Pardanjani, S. (2020). The effectiveness of child-centered game therapy on working memory and processing speed of children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 9(2), 95-115. [Doi: 10.22098/jld.2020.858]
Karimi BahrAsemani, A., Chorami, M., Sharifi, T., ghazanfari, A. (2021). Effectiveness of Working Memory Intervention on Student’s Mathematical Performance and Self-Efficacy with Math learning Disorder. Neuropsychology, 7(2), 59-72. [Doi.10.30473/clpsy.2020.53996.1562]
Karimizad Samei, S., & Pour Abbas Wafa, H. (2015). The effectiveness of cognitive-behavioral play therapy on the executive functions of dyslexic children. The third international congress of modern researches in management, economics and humanities. Location: Georgia. [Doi. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=71004]
Khoshsorour, S. (2020). The Effect of Neurofeedback on Continuous Attention Performance and Math Anxiety in Students with Dyscalculia. MEJDS, 10, 223-223. [Doi. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.129.8]
Kim, S. J., & Park, E. H. (2018). Relationship of Working Memory, Processing Speed, and Fluid Reasoning in Psychiatric Patients. Psychiatry Investigation. 15(12), 1154- 1161. [Doi. 10.30773%2Fpi.2018.10.10.2]
Lerner, J. W. (2003). Learning disabilities: Theories, diagnosis, and teaching strategies (9th Ed). Boston: MA: Houghton Mifflin.
Martínez-Briones, B. J., Bosch-Bayard, J., Biscay-Lirio, R. J., Albarrán-Cárdenas, L., Silva-Pereyra, J., & Fernández, T. (2021). Effects of Neurofeedback in the Working Memory of Children with Learning Disorders: An EEG Power-Spectrum Analysis. Brain Sci, 11(7), 957.  [Doi. 10.3390/brainsci11070957]
Mrazik, M., Naidu, D., Borza, C., Kobitowich, T., & Shergill, S. (2019). King Devick computerized neurocognitive test scores in professional football players with learning and attentional disabilities. Journal of the Neurological Sciences, 399, 140-143. [Doi. 10.1016/j.jns.2019.02.020]
Moin, N., Asadi Gandomani, R., & Amiri, M. (2018). The Effect of Neurofeedback on Improving Executive Functions in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Jrehab, 19 (3), 220-227. [Doi. http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2317-fa.html]
Mohammadi, G., Pirani, Z., & Zanganeh Motlagh, F. (2022). Evaluating the Effectiveness of Philosophy Education for Children and Cognitive Behavioral Group Play Therapy on Social Function of Children with Separation Anxiety Disorder. Counseling Culture and Psycotherapy13(49), 219-248. [Doi. 10.22054/qccpc.2021.62236.2744]
Nazari, M. A., Querne, L., De Broca, A., & Berquin, P. (2011). Effectiveness of EEG biofeedback as compared with methylphenidate in the treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A clinical outcome study. Neuroscience and Medicine, 2(2), 78.‏ [Doi. 10.4236/nm.2011.22012]
Nazari, M. A., Vahedi, S. H., Roshandel Rad, M., & Kafi, M. (2016). The role of working memory in the process of transformation time perception in school-age children. Journal of School psychology, 5(1), 101-117. http://jsp.uma.ac.ir/article_421.html?lang=en
Omidinejad, M., Salibi, J., & Namvar, H. (2021). Comparison of the Effects of Parenting Behavioral Management Training (Based on Functional Behavior Assessment Approach), Neurofeedback and Drug Therapy on Attention, and Focus, Behavioral Problems, and Social-Emotional Adjustment in Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Medical Journal of mashhad university of medical sciences, 64(2), -. [Doi. 10.22038/mjms.2021.18522]
Pirabasi, Z., & Safarzadeh, S. (2018). The Effectiveness of Group Play Therapy on Behavioral Problems and Memory Performance of Girl Primary School Students with Special Learning Disorder. IJPN, 6 (2), 61-71. [Doi. http://ijpn.ir/article-1-1083-en.html]
Pradeep, A., Knight, R. T., & Gurumoorthy, R. (2018). Neuro-feedback based stimulus compression device. Google Patents. [Doi. https://patents.google.com/patent/US9886981B2/en]
Pérez-Martín, M. Y., González-Platas, M., Eguía-del Río, P., Croissier-Elías, C., & Sosa, A. J. (2017). Efficacy of a short cognitive training program in patients with multiple sclerosis. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 13(3), 245- 252. [Doi: 10.2147%2FNDT.S124448]
Radfar, F., Nejati, V., & Fathabadi J. (2016). The impact of cognitive rehabilitation on working memory and verbal fluency in dyslexic students (a single case study). Journal of Clinical Psychology Thought & Behavior in Clinical Psychology, 11(40), 17-26. [Doi. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=553144]
Rezaei Sharif, A., Hajloo, N., Haghgooy, T., & Moradi, M. (2016). The effect of cognitive- behavioral play therapy on the improvement of the mathematical and reading performances of students with dyscalculia and dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 5(3), 54-70.  [Doi. http://jld.uma.ac.ir/article_408.html?lang=en]
Rezayi, S. (2020). Developing play therapy program based on social cognition and study of its effectiveness on children with externalizes behavioral disorder. Counseling Culture and Psycotherapy, 11(44), 219-234. [Doi. 10.22054/qccpc.2020.48549.2264]
Salamat, M., Moqtadaei, K., Kafi, M., Abedi, A., & Hossein Khanzadeh, A. (2014). The effectiveness of cognitive-behavioral play therapy on memory and social skills of children with spelling learning disability. RBS, 11 (6), 556-566. [Doi. 20.1001.1.17352029.1392.11.6.6.7]
Sitaram, R., Ros, T., Stoeckel, L., Haller, S., Scharnowski, F., Lewis-Peacock, J., & et al. (2019). Author Correction: Closed-loop brain training: the science of neurofeedback. Nature Reviews Neuroscience. 20(5), 314-314. [Doi. 10.1038/nrn.2016.164]
Soltani, S. (2018). The effectiveness of neurofeedback on executive functions in children with mathematics disorder. The Journal of New Thoughts on Education, 13(4), 173-188. [Doi. 10.22051/jontoe.2018.1224.]
Taghizadeh, R., Nejati, V., Mohammadzadeh, A., & Akbarzadeh Baghban, A. (2013). Investigating the evolutionary course of auditory and visual working memory in primary school students. Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2 (10), 249-239. [Doi. https://www.sid.ir/FileServer/JF/3000813930203.pdf]
Tikderi, A., & Kafi, H. (2020). Effect of Working Memory Training on the Improving Reading Performance and Working Memory Capacity in Children with Dyslexia. JPEN, 7 (1), 50-61. [Doi. http://jpen.ir/article-1-438-en.html]
Toffalini, E., Marsura, M., Garcia, R. B., & Cornoldi, C. (2019). A cross-modal working memory binding span deficit in reading disability. Journal of learning disabilities52(2), 99-108. [Doi. 10.1177/0022219418786691]
Vernon, D., Egner, T., Cooper, N., Compton, T., Neilands, C., Sheri, A. & et al. (2003). The Effect of Training Distincneurofeedback Protocols on Aspects of Cognitive Performance, International Journal of Psychophysiology, 47, 75–85. [Doi. 10.1016/S0167-8760(02)00091-0]
Wang, L. C., & Yang, H. M. (2018). Temporal processing development in Chinese primary school–aged children with dyslexia. Journal of learning disabilities51(3), 302-312. [Doi. 10.1177/0022219416680798]