اثربخشی درمان نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی رفتاری و ترکیب این دو روش بر حافظه فعال کودکان دارای اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 کارشناسی ارشد رشته مشاوره‌ مدرسه، دانشکده علوم‌ تربیتی و روانشناسی. دانشگاه محقق ‌اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه زنجان،ایران

10.22098/jld.2022.10080.1988

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی رفتاری بر حافظه فعال کودکان دارای اختلال یادگیری خاص انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی کودکان با اختلال یادگیری خاص در شهر اردبیل در سال تحصیلی 1401-1400 را شامل شد. نمونه‌ی این پژوهش متشکل از 100 نفر از کودکانی که دارای اختلال یادگیری بودند بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در گروه‌های درمان و کنترل (نوروفیدبک 25 نفر، بازی‌درمانی شناختی رفتاری 25 نفر، درمان ترکیبی 25 نفر و کنترل 25 نفر) قرارگرفته شدند. ابزار این پژوهش آزمون حافظه فعال ان بک بود. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی رفتاری و ترکیب دو روش تأثیر معناداری بر حافظه فعال دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص دارد و درمان ترکیبی در سطح معنی‌داری (05/0) بیشتر از روش‌های دیگر در حافظه فعال دانش آموزان تأثیرگذار بود. همچنین بازی‌درمانی شناختی رفتاری نیز در سطح معنی‌داری (05/0) مؤثرتر از نوروفیدبک بود. نتیجه‌گیری: با توجه به جلسات و نتایج به‌دست‌آمده درمان نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی رفتاری و ترکیب دو روش در بهبود حافظه فعال کودکان دارای اختلال یادگیری خاص مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of neurofeedback and cognitive-behavioral play therapy and Combined method on working memory of children with specific learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaei sharif 1
  • Mohammadreza Noroozi Homayoon 2
  • Majid Almasi 3
1 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Master of School Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology. Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
3 Master student, General Psychology, Zanjan University, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of neurofeedback and cognitive-behavioral play therapy and Combined method on working memory of children with specific learning disabilities. Method: The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest and control group. The statistical population of this study includes all children with specific learning disabilities in Ardabil in the academic year 1400-1401. The sample of this study consisted of 100 children with learning disabilities who were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to treatment and control groups (Neurofeedback 25, Cognitive-behavioral play therapy 25, combination 25 and control 25). The instrument of this study was N-back working memory test. Findings: The results showed that neurofeedback and cognitive-behavioral play therapy and the combination of the two methods have a significant effect on working memory of students with special learning disabilities and combination method at a significant level (0.05) was more effective in students' working memory than other methods treatments. Also, cognitive-behavioral play therapy at a significant level (0.05) was more effective than neurofeedback. Conclusion: According to the results, neurofeedback therapy and cognitive-behavioral play therapy was effective in improving the working memory of children with specific learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurofeedback
  • Cognitive-behavioral play therapy
  • working memory
  • specific learning disabilities