ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه تشخیصی اختلال یادگیری ویژه (فرم ویژه معلم) به همراه نشانگرهای خواندن، نوشتن و ریاضی بر اساس پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد ممتاز گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص- دانشگاه اصفهان-اصفهان-ایران

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر باهدف سـاخت، اعتبار یابی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی ابزاری برای تشخیص اختلال یادگیری ویژه (فرم ویژه معلم)، بر اساس پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر توصیفی و با توجه به هدف آن کاربردی و از نوع ساخت ابزار بود. نمونه‌گیری با استفاده از روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شد. حجم نمونه‌ی شامل 304 نفر دانش‌آموز پایه‌های اول تـا پـنجم مقطـع ابتـدایی دبستان‌های شهر تهران بود. برای ساخت این پرسشنامه مراحل زیر طی شد: 1. بررسی مبانی نظری، 2. تهیه‌ی مخـزن جمـلات بر اساس پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، 3. اجرای ابتدایی آزمون، 4- ساخت یک پرسشنامه 42 گویه ای متشکل از دو پرسشنامه الف) پرسشنامه‌ی اختلال یادگیری ویژه (9 گویه) ب) پرسشنامه‌ی نشانگر خواندن، نوشتن و ریاضی (33 گویه)، 5. دو مرحله اجرا؛ همزمان با تعیـین ویژگـی‌هـای آمـاری و اعتبار محتـوایی آزمون، اجرای مقدماتی بر روی 50 نفر برای تعیین پایایی اولیه و اجرای بعدی بر روی 304 نفر، 6. محاسبه ضریب اعتبار (آلفای کرونباخ).یافته‌ها: در بخش ابتدایی ضریب اعتبار پرسشنامه اختلال یادگیری ویژه %72 و ضریب اعتبار (آلفای کرونباخ) محاسبه ‌شده در بخش دوم (نشانگرهای نوشتن خواندن و ریاضی) 3/87 بود. نتایج آماری انتهایی، منجر به حذف 3 گویه در قسمت نشانگرها شد. درنهایت پرسشنامه اصلی با 39 گویه باقی ماند. نتایج: نتایج کلی نشان داد که میانگین بالای مؤلفه‌ها با توجه به اجرای پرسشنامه برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری در سطح قابل‌قبولی قرار داشته و توانایی شناسایی و تشخیص اولیه اختلال را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and psychometric properties of DSM-5 based diagnostic questionnaire for specific learning disorder with specifiers: Reading, writing and mathematics (Teacher Form).

نویسندگان [English]

  • Hamid Alizadeh 1
  • Ali Delavar 2
  • zohre sadeghian 3
  • Ali Sharifi 4
1 Professor of Psychology and education of exceptional children, Allameh Tabataba'i University.
2 Professor, Department of Assessment and Measurement, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 master in assessment and evaluation, Allameh Tabataba'i, Iran, tehran
4 assistant Professor, Department of Psychology and Education of children with Special Needs, Faculty of education and psychology, university of Isfahan, Isfahan. Iran
چکیده [English]

Objective: The present study aimed to build, validate, and examine the instrumental psychometric characteristics for diagnosing Specific Learning Disorders (Teacher Form).
Methods: Sampling was done using the multistage cluster method. The sample consisted of 304 students from grades one to five of Tehran’s primary schools. Students had already received a diagnosis of learning disorders in learning disability centers. The following steps were taken to make this questionnaire: 1. Reviewal of theoretical foundations. 2. Preparation of the statements repository according to DSM-5. 3.Initial test implementation, 4. Creation of a 42 item questionnaire consisting of two sections (a) SLD Questionnaire ( 9 items) (b) reading, writing, and Math specifier Questionnaire (33 items) 5.Two stages of implementation; concurrently with determining the statistical characteristics and the validity of preliminary implementation on 50 people to determine the initial reliability and subsequent implementation on 304 people, 6.Calculation of the credit coefficient (Cronbach alpha) of the questionnaire.
Results: The results showed that in the primary section, the credit coefficient of the specific learning disorder questionnaire was 72% and the credit coefficient (Cronbach alpha) calculated in the second part (specifiers of reading, writing, and math) was 3/87. The final statistical results led to the removal of 3 items in the specifier section. Eventually, the main questionnaire with 39 items remained intact.
Conclusion: The general results showed that the high average of the components was acceptable due to the implementation of the questionnaire for students with learning disorders, and are capable of initially identifying and diagnosing the disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Making and Standardization
  • Specific learning disabilities
  • Specifiers of Reading
  • Writing
  • and Math