مقایسه کارکردهای اجرایی با زیرمؤلفه‌های سرعت پردازش و حافظه فعال در کودکان با و بدون نارساخوانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد تمام گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد تمام گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: ناتوانی یادگیری خاص می‌تواند موفقیت و پیشرفت تحصیلی را در هر سنی به طور قابل‌توجهی تحت‌تأثیر قرار دهد .این پژوهش باهدف مقایسه کارکردهای اجرایی با زیر مؤلفه‌های سرعت پردازش و حافظه فعال در کودکان با و بدون نارساخوانی انجام شد.
روش‌ها: روش این پژوهش توصیفی از نوع علی - مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش‌آموزان پسر با و بدون نارساخوانی، پایه سوم تا پنجم ابتدایی مراجعه‌کننده به مراکز ناتوانی یادگیری در سال تحصیلی 1400-1401 بودند که از میان آنان 60 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس (30 نفر با نارساخوانی و 30 نفر بدون نارساخوانی) انتخاب شدند و به پرسشنامه هوش وکسلر پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره بررسی شد.
یافته‌ها: به‌طورکلی یافته‌های این پژوهش نشان داد که تفاوت دو گروه نمونه از لحاظ سرعت پردازش (317/4 =F ، 003/0 = p) و حافظه فعال(342/5 =F ، 000/0 = p) معنادار می‌باشد.
نتیجه‌گیری: باتوجه‌به نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر، توجه به کارکردهای اجرایی از جمله حافظه کاری، سرعت پردازش می‌تواند در تشخیص به هنگام، آموزش توان‌بخشی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه و مشکل یادگیری نتایج امیدبخشی در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of executive functions with subcomponents of processing speed and working memory in children with and without Dislexyia

نویسندگان [English]

  • motahare bornas 1
  • abdollah motamedi 2
  • faramarz sohrabi 3
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Full Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Full Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Specific learning disability can significantly affect academic success and progress at any age. This research was conducted with the aim of comparing executive functions with sub-components of processing speed and working memory in children with and without dyslexia.
Methods: The method of this research is a descriptive causal-comparative one. The statistical population of the research was all male students with and without dyslexia, from the third to the fifth grade of elementary school who referred to learning disability centers in the academic year 1400-1401, out of which 60 people were selected by available sampling (30 people with dyslexia and 30 people without dyslexia). ) were selected and answered the Wechsler intelligence questionnaire. Data were analyzed using multivariate analysis of variance.
Results: Data were analyzed using multivariate analysis of variance. In general, the findings of this research showed that the difference between the two sample groups is significant in terms of processing speed (F = 4.317, p = 0.003) and working memory (F = 5.342, p = 0.000).
Conclusion: According to the results obtained from the present research, paying attention to executive functions such as working memory and processing speed can lead to promising results in the timely diagnosis, education and rehabilitation of students with special learning disorders and learning difficulties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive functions
  • processing speed
  • working memory
  • dyslexia
  • learning disability