اثر بخشی کاربرد یادیارها در آموزش املا به کودکان دارای اختلال یادگیری املا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

d_jld_3_2_92_12_25_

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی کاربرد یادیارهای دیداری و شنیداری برای آموزش املا به
کودکان دارای اختلال های یادگیری در املا در پای ه ی اول دبستان بود . روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح
پیش آزمون - پس آزمون تک گروهی بود . نمونه ی پژوهش شامل 15 دانش آموز دارای اختلال ها ی
یادگیری املا بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. این کودکان طی 8 جلسه در برنام ه ی آموزش
املا با اس تفاده از یادیار ها شرکت کردند . از کودکان آزمون املای معلم ساخته به عنوان پیش آزمون و پس
وابسته تحلیل شدند. نتایج نشان داد که استفاده از t آزمون گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری
یادیارها در آموزش املا باعث افزایش یادگیری املای کلمات می شوند. لذا در آموزش املا به کودکان
دارای اختلال های یادگیری املا استفاده از یادیارها مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of the application of mnemonics in dictation instruction for children with dictation learning disorders

نویسندگان [English]

  • E Bigdeli 1
  • M Najafy 2
  • A Abdol hosseinzadeh 3
1 Associate professor of psychology, Semnan University
2 Corresponding Auther: Assistant professor of psychology, Semnan University.
3 Ph.D.student of psychology, Semnan Sniversity
چکیده [English]

The purpose of the current study is to evaluate the effectiveness of the
application of audio-visual mnemonicsin dictation instruction to children
with dictation disorders in the First Grade of the elementary school. The
research was quasi-experimental with a pre-test-post-test design including a
single group. Research sample consisted of 15 students with dictation
learning disorder who were randomly selected. The subjects participated in
8 dictation training sessions in which mnemonics were made use of. The
participants were asked to sit for a teacher-made dictation test as the pre-test
and post-test. Data were analyzed using a dependent statistical t test. The
results showed that the use of mnemonics increases dictation learning. Thus,
the application of mnemonics for dictation instruction for children with
dictation learning disorders is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning disorders
  • mnemonics
  • dictation instruction
آقا بابایی، سارا؛ ملک پور،مختار و عابدی، احمد ( 1390 ). مقایسه ی کنش ها ی اجرایی در کودکان با و
بدون نا توانی یادگیری املا : عمل کرد در آزمون عصب - روان شنا ختی نپسی، مجل هی روا نشناسی
.35-40(4) بالینی، 3
استرنبرگ، رابرت ( 2006 ). روان شناسی شناختی.ترجمه ی کمال خرازی و الهه حجازی . ( 1387 ). تهران :
انتشارات سمت.
اسکندری، حسین و نوروزی، داریوش ( 1389 ). یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی. فص لنام هی
.78-102،(16) روا نشناسی تربیتی، 6
اسلاوین، رابرت ایی ( 2006 ). روان شناسی تربیتی ،ترجمه ی یحیی سیدمحمدی( 1387 )، تهران: نشر روان.
انجمن روان پزشکی آمریکا ( 2000 ). متن تجدید نظر شد ه ی راهنمای تشخیص و آماری اختلال ها ی
روانی.ترجمه ی هامایاک آوادیس یانس و محمد رضا نیکخو ( 1388 ). تهران: انتشارات سخن.
زندی، بهمن؛ نعمت زاده، شهین؛ سمایی،مهدی و نبی فر، شیما ( 1385 ). بررسی و توصیف خطاهای املایی
.63-66،(2) دانش آموزان پایه ی دوم دبستان. پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 6
سعدالهی، علی؛ سلمانی، مع صومه؛ افتخاری، زهرا؛ بختیاری، جلال؛ کسبی، فاطمه؛ محمدی، امیر؛ دمداح،
مرضیه؛ رضایی، حسین و قربانی، راهب ( 1389 ). خطا های دیکته نویسی دانش آموز ان مدارس ابتدایی
.53-58،(1) در جمعیت های ایرانی. مجل هی علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 12
سیف، علی اکبر ( 1388 ). روا نشناسی پرورشی نوی . ن تهران: نشر دوران.
شهیم، شیما ( 1383 ). مقیاس تجدید نظر شد ه ی هوش وکسلر برای کودکان . انطباق و هنجار یابی شیراز :
انتشارات دانشگاه شیراز.
غباری بناب، باقر؛ افروز، غلامعلی؛ حسن زاده، سعیده؛ بخشی، جعفر و پیرزادی، حجت ( 1391 ). تأثیر
آموزش راهبرد های فراشناختی فعال تفکر مدارانه و خود نظارتی بر درک مطلب دانش آموزان با
.77-97،(2) مشکلات خواندن. مجل هی ناتوان یهای یادگیری، 1
کاپلان، هارولد و سادوک، بنیامین ( 1991 ). خلاص هی روان پزشک . ی ترجمه ی نصرالله پور افکاری.
1372 ). تبریز: ذوقی. )
کریمی، یوسف ( 1389 ). اختلال های یادگیری.تهران: انشارات ساوالان.
ملکیان، فرامرز و آخوندی،آذر ( 1389 ). تأثیر چند رسانه ای آموزشی در درمان اختلال املا ی
86 . فص لنام هی اندیش هه ای تازه در - دانش آموزان ویژ ه ی یادگیری شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 87
.145-163،(1) علوم تربیتی، 6
هالاهان، دانیل؛ لوید، جان؛ کافمن، جیمز؛ ویس، مارگارد و مارتینز، الیزابت ( 2005 ). اختلا لهای
یادگیر . ی ترجمه ی حمید علیزاده؛ قربان همتی علمدار لو؛ صدیقه رضایی دهنوی و ستاره شجاعی
1390 ). تهران: انتشارات ارسباران. )
Darch, C. & Simpson, R. (1990). Effectiveness of Visual Imagery Versus Rue-ase
ftrategies in teaching spelling to Learning Disabled students. Research in Rural
Education, 79(1), 61-70.
Deborah, N. L. & Kim-Phuong, L.V. (2009). Effects of a Mnemonic Technique on
Subsequent Recall of Assigned and Self-generated Passwords. Human Interface and the
Management of Information, 5617, 693-701
Eysenck, M.W & Keane, M. (2010). Cognitive psychology: A student's handbook.
Psychology Press and Routledge, Taylor & Francis, Inc
Gage, N. L., & Berliner, D. C. (1992). Educational psychology (5th Ed.). Hopewell,
NJ:Houghton Milflin.
Gibson H. A. (2009). Using mnemonics to increase knowledge of an organizing curriculum
framework. Journal of Teaching and Learning in Nursing, 4(2), 56- 62
Howard, S. & Dapeppo, L. M. W. De La Paz, S (2008). Getting the Bugs out with PESTS:
A mnemonic: Approach to spelling sight words for students with Learning Difficulties.
teaching Exceptional children plus, 4(5), 1-11
Hwang, Y. & Levin, J. R. (2002). Examination of middle-school students’ independent use
of a complex mnemonic system. Journal of Experimental Education, 71(1), 25–38.
Lerner, J. (2003). Learning disabilities: theories, diagnosis and teaching strategies.
Boston: Houghton Mifflin.
Manalo, M., Mizutani, S. & Trafford, J (2004). Using mnemonics to Facilitate Learning
of Japanese script charters, Jalt journal, 26(1), 55-57.
Minestry of education. (2011). supporting students with Learning disabilities: A guide
for teachers. Province of British Columbia
Mubarak, R. & Smith, D.C. (2008). Spacing Effect and Mnemonic Strategies: A Theory-
Based Approach To E-Learning.e-Learning, 269-272.
Poindexter, S., Mclaughlin, K., Derby, M. & Johnson, G. (2012). the Effects of cover, copy
and compare on spelling accuracy with a middle school student with Learning
disabilities. A case report. International Journal of Basic and Applied Science,
1(2),415-422.
Ross, A. (1976). Psychological Aspect of learning Disabilities and Reading Disorders.
NewYork: Mcgraw &Hll.
Sayeski, K. L. (2011). Effective spelling Instruction for student with Learning Disabilities.
Intervention in School and Clinic, 47(2), 75-81.
Triman.K (2004). Phonology and Spelling. Pordrech. Nether land: Venezky.