اثربخشی برنامه ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر خودپنداره ی کودکان با اختلال یادگیری ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی وآموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

d_jld_3_2_92_12_25_4

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه ی فراشن اخت پانورا و فیلیپو بر خودپنداره ی کودکان با
اختلال یادگیری ریاضی است. جامعه ی آماری این پژوهش دانش آموزان پایه ی چهارم دبستان در شهر
اصفهان هستند که با روش نمونه گیری در دسترس از میان دانش آموزان مراجعه کننده به کلینیک اختلال
است . در این روش پژوهشی بعد از A-B یادگیری انتخاب شدند . روش پژو هش، روش مورد منفرد با طرح
موقعیت خط پایه، مداخله آغاز شد و طی 12 جلسه ی مداخلهی انفرادی، برنامه ی فراشناخت پانورا و فیلیپو
به آزمودنی ها ارائه گردید و سه آزمودنی طی چهار جلسه ی پی در پی مورد پ ی گیری قرار گرفتند .
یافتههای این پژوهش نشان داد که طی تحلیل دیداری نمودار داده ها بر اساس شاخصهای آمار توصیفی و
%92 برای آزمودنی PND تحلیل دیداری، مداخله ی مورد نظر برای هر 3 آزمودنی اثر بخش بوده است(با
الف و ب و 100 % برای آزمودنی ج ). نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش برنامه ی فراشنا خت پانورا و
فیلیپو بر خود پندارهی کودکان با اختلال یادگیری ریاضی مؤثر میباشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Panoura and Philipuo’s Meta cognitive Training Program on the self-concept of children with mathematics learning disabilities

نویسندگان [English]

  • R Abasian 1
  • A Abedi 2
  • S Nasr Azadani 3
  • Z Seifi 3
1 Corresponding author: M.Sc of Psychology of children with special needs, University of Isfahan.
2 Assistant Professor of Psychology department of Children with Special Needs University of Isfahan.
3 M.Sc of Psychology of children with special needs, University of Isfahan.
چکیده [English]

The aim of the present study is to examine the effectiveness of
Panouraand Philipuo’s Metacognition Training Program on self-concept of
children with mathlearning disability. Statistical population of this study
includes students of Fourth Grade of Esfahan selected from students of a
learning disability clinic using available sampling. The Single Subject
method with A-B Project was employed in the current research. After base
line position, intervention started and through 12 in dividual intervention
sessions Panoura and Philipuo’s Metacognition Training Program was
presented and three subjects were followed up in four consecutive sessions.
Through the visual analysis of data graphs based on descriptive statistics
indicesand visual analysis, the intended inter ventions were proved to be
effective for all three subjects (PND was 92% for subjects A and B and
100% for subject C). The results showed that Panoura and Philipuo’s
Metacognition Training Program is effective on self-conception of children
with math learning difficulties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Panoura & Philipuo metacognition training program
  • selfconcept
  • Math learning disability
آقاجانی، سیف الله؛ نریمانی، محمد و آسیایی، مریم ( 1387 ). مقایسه ی هوش هیجانی و خودپنداره
.317-323 ، دانش آموزان تیزهوش و عادی. مجل هی پژوهش در حیط هی کودکان استثنایی، 3
عابدی، احمد؛ قادری نجف آبادی، مریم؛ شوشتری، مژگان و گلشنی، فرشته ( 1391 ). اثربخشی آموزش
برنامه فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عمل کرد حل مسئله و دانش و مهارت فراشناخت دانش آموزان
.125-145 ، با نارسایی ویژه در ریاضی. فص لنامه روا نشناسی افراد استثنایی، 5
عابدی، احمد و آقابابایی، سارا ( 1389 ). تأثیر حافظه ی فعال بر عمل کرد تحصیلی دانش آموزان مشکلات
.73-81 ،(4) در یادگیری ریاضی. فص لنامه روا نشناسی بالینی، 2
عریضی،حمیدرضا؛ عابدی، احمد و تاجی، مریم ( 1384 ). رابطه بین توانایی شمارش، توجه بصری، درک
شنیداری و دانش فراشناختی با شایستگی ریاضی در کودکان 5 تا 6 ساله. مجل هی علمی – پژوهشی
.10-15 ، نوآور یهای آموزشی، 13
WISC-) عابدی، محمدرضا ( 1387 ). انطباق و هنجاریابی آزمون هوش کودکان وکسلر ویرایش چهارم
اصفهان: انتشارات نوشته. .( IV
فراهانی، حجت اله ( 1386 ). ساخت و رواسازی آزمون تشخیصی حساب نارسایی برای دانشآموزان
پایههای اول تا پنجم دبستان شهراصفهان. پایان نامه ی دکتری روان شناسی. دانشکده ی علوم تربیتی و
روان شناسی دانشگاه اصفهان.
فراهانی، حجت الله؛ عابدی، احمد؛ آقامحمدی، سمیه و کاظمی، زینب ( 1389 ). روش شناسی طر حهای
مورد منفرد در علوم رفتاری و پزشکی( رویکردی کاربردی). تهران: انتشارات دانژه( زیرچاپ).
کرک، ساموئل؛ گالاکر، جمیز جی؛ کولمن، ماری رد و آناستازیو، نیک ( 2009 ). آموزش و پرورش
کودکان استثنای . ی علیرضا کاکاوند، مهیاس سهیمی ( 1390 ). چاپ اول.کرج: سرافراز.
لاهیجانیان، زهرا؛ امیری، شعله و مولوی، حسین ( 1387 ). هنجاریابی و اعتباریابی مقیاس خودپنداره در
.29-40 ، کودکان. مجل هی روا نشناسی، 1
Bailey, J. S. & Bostow, D. E. (1981). Research methods in applied behavior analysis,
Talahassee, FL: copy Grafix.
Bohm, B., Smedler, A. C. & Forssberg, H. (2004). Impulse control, working memory and
other excutive functions in preterm children when starting school. Acta Paediatrica,
93(10), 1363-1371.
Cai J. A. (1992). Protocol analaytic of metacognition in mathematical problem solving. Pap
present annu meet Am Educ Res Assoc.
coutinho, S. (2008). self- Efficacy meta cognition, and performance. North American .
Journal of psychology, 10, 1,165-172
Cooper, J. O., Heron, T. F. & Heward, W. L. (2007). Applied behavior analysis (2nd ed.)
Columbus, OH: Merrill/ Prentice Hall.
Denckla, M. B. (2003). ADHD. Topic update. Brain and Development, 25, 383-389.
Denckla, M. B. (2007). Excutive function, the overlap zone between attention deficit
hyperactivity disorder and lerning disabilities. International Pediatrics, 4, 155-160.
Dowkere, A. (2005). Early identification and intervention for student with mathematics
difficulties. Journal of learning Disabilities, 38, 328-331.
Gast, D. L. (2010). Single Subject Research Methodology in Behavioral Sciences. USA:
Rutledge.
Geary, D. C. (2010). Mathematical disabilities: Reflections on cognitive,
neuropsychological, and genetic components. Learning and Individual Differences,
20(2), 130-133.
Gersten, R., Jordan, N. & Flojo, J. R. (2005). Early identification and interventions for
student with mathematics difficulties. Journal of learning Disabilities, 38, 293-304.
Mandaglio, S. & Pyryt, M. C. (1995). Self-concept of gifted students. Teaching Exceptional
Children, 27(3), 40-5.
Mazzocco, M. M. M. & Hanich, L. B. (2010). Math achievement, numerical processing, and
executive functions in girls with Turner Syndrome (TS): Do girls with Turner syndrome
have math learning disability? Learning and Individual Differences, 20(2), 70-81.
Ozsoy, G. (2010). An investigation of the relationship between metacognition and
mathematics achievement. Asia Pacifi Edu. Rev.
panoura, A. & philippou, G. (2007). young pupils ,meta cognitive ability in mathematics .
Cognitive Development, 22, 2, 149–164.
Pennington, B. F. (2009). Diagnosing learning disorders: A neuropsychological framework.
NewYork: Guilford Press.
Swanson, H. L. & Jerman, O. (2006). Math Disabilities: A selective meta-Analysis of the
literature. REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH, 76, 2, 249-274.
Swanson, L. H. & Jerman, O. (2007). The influence of working memory of reading growth
in subgroups of children with reading disabilities. Journal of Exceptional Child
Psychology, 96 (4), 249-283.
Vaidya, S. R. (1999). Metacognition learning strategies for students with learning
disabilities. EDUCATION-INDIANAPOLIS, 120, 186-189.
Yip, M. C. W. (2007). Different in learning and strategies between high and low achieving.
Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational
Psychology, 27, 5. 597-606.