اثر بخشی ذهن آگاهی بر عزت نفس و تعاملات اجتماعی دانش آموزان دارای نارساخوانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.22098/jld.2024.14138.2131

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر عزت نفس و تعاملات اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال نارساخوانی بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلال نارساخوانی شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 1402-1401 بود، که به روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر(هر گروه 15 نفر) انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های عزت نفس کوپر اسمیت (1976) و پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی کارول گلاس (1994) استفاده شد. گروه آزمایش مهارت های ذهن آگاهی کابات زین و همکاران (1992) را دریافت کردند. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون در عزت نفس و تعامل اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0>P) و گروه آزمایش از عزت نفس و تعامل اجتماعی بالاتری برخوردار است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، می توان گفت برنامه ذهن آگاهی بر بهبود عزت نفس و تعامل اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نارساخوانی اثربخش بود. لذا پیشنهاد می‌شود متخصصان و درمانگران از این مداخله برای بهبود عزت نفس و تعامل اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نارساخوانی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of mindfulness on self-esteem and social interactions of students with dyslexia

نویسندگان [English]

  • Fereshtee Zareii 1
  • Mahya Yarigarravesh 2
1 MA. Student of Educational Psychology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Azad University of Science and Research, Tehran, Iran
2 2PhD of Psychology, Assistant Professor of Psychology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Azad University of Sciences and Researches, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research was to investigate the effectiveness of mindfulness on self-esteem and social interaction of students with dyslexia.
Methods: The present study was a semi-experimental study with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this research included all students with dyslexia in Neishabur city in the academic year of 2022-2023, 30 people (15 people in each group) were selected by available sampling method. Cooper Smith's self-esteem questionnaires (1976) and Carol Glass's social interaction perception questionnaire (1994) were used to collect data. The experimental group received the mindfulness skills test of Kabat-Zinn et al. (1992). The control group did not receive any intervention. Data were analyzed using SPSS version 23 software and multivariate analysis of covariance test
Results: The results showed that there is a significant difference between the experimental and control groups in the post-test in self-esteem and social interaction (P<0.05) and the experimental group has higher self-esteem and social interaction.
Conclusion: According to the obtained results, it can be said that the mindfulness program was effective in improving the self-esteem and social interaction of children with dyslexia. Therefore, it is suggested that specialists and therapists use this intervention to improve the self-esteem and social interaction of children with dyslexia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Self-esteem
  • Social interactions
  • Dyslexia