چالش‌های تنظیم هیجان و پیامدهای ناشی از آن در روابط بین‌فردی کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری: مطالعۀ کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران.

3 استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

10.22098/jld.2024.14230.2136

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ چالش‌های تنظیم هیجان و پیامدهای ناشی از آن در روابط بین‌فردی کودکان دارای ناتوانی یادگیری شهر تهران انجام شد.
روش‌ها: رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش، از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر دارای ناتوانی یادگیری مشغول به تحصیل در مقطع ابتدایی و معلمان ساکن تهران در سال تحصیلی 2-1401 بودند که از آن میان 15 دانش‌آموز بین 11-9 سال، همراهِ معلمانشان با میانگین سنی 6/42 سال به صورت هدفمند برای شرکت در مصاحبه دعوت به همکاری شدند.
یافته‌ها: تحلیل محتوای حاصل از مصاحبه‌ها در هفت مقوله و 16 زیرمقوله شامل: سبک ارتباطی پرکشمکش و فرساینده، سبک ارتباط ناارزنده‌ساز، شبه‌رابطه بدون‌ژرفا، دوگانۀ کنترل‌گری و کنترل‌پذیری، ناپختگی هیجانی، نابرازندگی پاسخ‌های هیجانی و راهبردهای مبتنی بر بازداری و سرکوب طبقه‌بندی شد.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، چالش‌های تنظیم هیجان در دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری می‌تواند به کاهش روابط مثبت، ایجاد انزوا و تنش، کاهش اعتماد به نفس و کاهش تعاملات اجتماعی منجر شود، بنابراین، ایجاد فضای حمایت‌کننده و آموزش مهارت‌های تنظیم هیجان به آنها می‌تواند بهبود روابط اجتماعی آنان را تسهیل کرده، به آنها در مقابلۀ بهینه با مشکلات تعاملی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of Emotion Regulation and Its Outcomes in Interpersonal Relationships of Children with Learning Disabilities: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Fatemeh Mousavi 1
  • Narges Sadat Hosseini 2
  • Mahnaz Akhavan Tafti 3
1 Associate Professor, Department of Psychology, Women Research Center, Alzahra University,Tehran, Iran
2 MA, Department of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The current study investigates the challenges of emotion regulation and its consequences on the interpersonal relationships of children with learning disabilities in Tehran.
Methods: The research approach was qualitative and the research method was content analysis. The participants were all female elementary students with learning disabilities and their teachers living in Tehran in the academic year of 2023-24, that 15 students between 9-11 years old and their teachers with Mage of 42.6 years through purposeful sampling were invited to participate in the study.
Results: The results showed seven categories and 16 subcategories including confrontational and corrosive communication style, devaluing communication style, pseudo-relationship without depth, dual being control and controllability, emotional immaturity, inappropriate emotional responses, and strategies based on inhibition and suppression.
Conclusion: In general, emotion regulation challenges in students with learning disabilities can lead to a decrease in positive relationships, isolation and tension, reduced self-confidence, and reduced social interactions. Therefore, creating a supportive environment and strengthening their emotion regulation skills can improve their social relations and help them cope with these challenges better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation
  • interpersonal relationships
  • children with learning disabilities