بررسی نقش واسطه ای یادگیری ضمنی در ارتباط بین نشانه‌دهی فضایی و جستجوی بصری با نارساخوانی دانش آموزان در زبان دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد ممتاز گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی، تبریز، ایران.

10.22098/jld.2024.13347.2106

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای یادگیری ضمنی در ارتباط بین نشانه‌دهی فضایی و جستجوی بصری با نارساخوانی دانش‌آموزان در زبان دوم انجام شد.
روش‌ها: روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع  تحلیل مسیر  بود. جامعه آماری مطالعه، دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول(هفتم، هشتم، نهم) شهر تبریز در سال 1401 بودند، که بااستفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 254 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. خرده مقیاس نارساخوانی پرسشنامه ناتوانی یادگیری کلرادو (Colorado) و برنامه کاک لب  (CogLab) در جمع آوری داده‌ها، مورد استفاده قرار گرفتند، و برای تعیین معنی‌داری روابط میانجی مدل، از آزمون Bootstrap و Sobel در بستر نرم افزار AMOS و  SPSS (نسخه 24) استفاده شد
یافته‌ها: نتایج نشان داد که  یادگیری ضمنی، نشانه‌دهی فضایی و جستجوی بصری در تبیین مدل نارساخوانی دانش‌آموزان در زبان دوم  نقش داشتند که در مجموع 49 درصد از واریانس نارساخوانی زبان دوم  از طریق متغیرهای مدل تبیین شد. اثر مستقیم یادگیری ضمنی(47/0-) و  جستجوی بصری (34/0-) در برآورد نارساخوانی زبان دوم دانش آموزان معنی‌دار بود. اما اثر مستقیم نشانه‌دهی فضایی در سطح 5 درصد معنی‌دار نبود. اثر غیر مستقیم جستجوی بصری  (08/2=t-value ) و نشانه‌دهی فضایی (98/1=t-value) با میانجی‌گری نقش واسطه‌ای یادگیری ضمنی معنی‌دار بود (05/0>P ).
نتیجه‌گیری: با توجه به نقش نشانه‌دهی فضایی، یادگیری ضمنی و جستجوی بصری در تبیین مدل نارساخوانی دانش آموزان، به نظر می‌رسد با تقویت نشانه‌دهی فضایی، یادگیری ضمنی و جستجوی بصری می‌توان نارساخوانی دانش‌آموزان را برطرف کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the mediating role of implicit learning in the relationship between spatial cueing and visual search with students' dyslexia in the second language

نویسندگان [English]

  • Mozaffar Ghaffari 1
  • Mohammad Narimani 2
  • Yousef Hazrati 3
  • Hadi Jaberian 4
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Payame Noor University(PNU), Tehran, Iran
2 Distinguished Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Linguistics, Faculty of Literature and Humanities, Payame Noor University, Tehran, Iran.
4 Department of Humanities, Faculty of English Language and Literature, Azarbayjan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present research was conducted with the aim of investigation of the mediating role of implicit learning in the relationship between spatial cueing and visual search with students' dyslexia in the second language.
 Methods: The method of the current research was path analysis correlation. Participants were selected from among the students of the first secondary schools of Tabriz in 2022 through purposive sampling. To collect data, the dyslexia subscale of the Colorado learning disability questionnaire and Coglab software were used. To determine the significance of the mediating relationships of the model, Bootstrap and Sobel tests were used in Amos software and SPSS version 24.
Resuts: The results showed that the variables of implicit learning, spatial cueing and visual search played a role in explaining the students' second language dyslexia model which in total, 49% of the variance of second language dyslexia was explained through model variables. The direct effect of implicit learning (-0.47) and visual search (-0.34) was significant in estimating students' second language dyslexia. But the direct effect of spatial cueing was not significant at the 5% level. The indirect effect of visual search (t-value = 2.08) and spatial cueing (t-value = 1.98) was significant (P < 0.05) with the mediation of the mediating role of implicit learning.
Conclusion: Considering the role of spatial cueing, implicit learning and visual search in explaining the model of students' dyslexia, it seems that students' dyslexia can be resolved by strengthening spatial marking, implicit learning and visual search.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dyslexia
  • Second Language
  • Spatial Cueing
  • Implicit Learning
  • Visual Search