نقش انتظارات معلم ادراک شده در پیش‌بینی درگیری شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشیار، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22098/jld.2024.14774.2157

چکیده

اهداف: این پژوهش با هدف تعیین نقش انتظارات معلم ادراک شده در پیش ­بینی درگیری شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری انجام گرفت.
مواد و روش ­ها: روش انجام پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری پایه چهارم، پنجم و ششم شهرستان بیرجند در سال 1401-1402 بود که براساس جدول مورگان تعداد 103 نفر دانش­آموز به‌صورت طبقه­ ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه انتظارات معلم ادارک شده (بولاچ، 2002)، درگیری شناختی(زرنگ، 1391) و خودکارآمدی تحصیلی (میجلی و همکاران، 2000) بود. جهت تحزیه و تحلیل داده­ های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.
یافته ­ها: نتایج پژوهش نشان داد بین انتظارات معلم ادراک شده با درگیری شناختی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری رابطه معناداری وجود داشت(01/0P<). همچنین رابطه معناداری بین انتظارات معلم ادراک شده با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری وجود داشت(01/0P<). ابعاد انتظارات معلم ادراک شده توانستند 69 درصد از تغییرات درگیری شناختی دانش ­آموزان دارای اختلالات یادگیری را پیش ­بینی نمایند(0/01>P). ابعاد انتظارات معلم ادراک شده نیز 78 درصد از تغییرات خودکارآمدی تحصیلی دانش­آموزان دارای اختلالات یادگیری را پیش­ بینی کردند(0/001>P).
نتیجه‌گیری: می­ توان نتیجه گرفت که درگیری شناختی و خودکارآمدی تحصیلی از متغیّرهای مرتبط و اثرگذار با پیوند با مدرسه دانش آموزان هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of perceived teacher expectations in predicting cognitive engagement and academic self-efficacy of students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Mortezapour 1
  • Hossien Jenaabadi 2
  • Afsaneh Marziyeh 3
1 Master's student in educational psychology, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran
2 Professor, Department of Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Associate Professor and Faculty Member of Faculty of Educational Sciences, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Objective: This research was conducted with the aim of determining the role of perceived teacher expectations in predicting cognitive engagement and academic self-efficacy of students with learning disabilities.
Method: The descriptive research method was correlation. The statistical population of this research includes all students with learning disabilities in the fourth, fifth and sixth grades of Birjand city in the year 1402-1401, 140 of whom were randomly selected according to Morgan's table. The research tool was the teacher's perceived expectations questionnaire (Bulach, 2002), cognitive engagement (Zarang 2011) and academic self-efficacy (Midgley et al., 2000). Pearson's correlation coefficient and multiple regression were used to analyze the statistical data.
Results: The results of the research showed that there was a significant relationship between the perceived teacher's expectations and the cognitive involvement of students with learning disabilities (P<0/01). Also, there was a significant relationship between perceived teacher expectations and academic self-efficacy of students with learning disabilities (P<0/01). The dimensions of perceived teacher's expectations could predict 69% of the changes in cognitive engagement of students with learning disabilities (P<0/01). Dimensions of perceived teacher's expectations also predicted 78% of the changes in academic self-efficacy of students with learning disabilities (P<0/01).
Conclusion: It can be concluded that cognitive engagement and academic self-efficacy are related and effective variables related to students' connection with school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disorders
  • perceived teacher expectations
  • academic self-efficacy
  • cognitive involvement