مقایسه‌ی حساسیت بین فردی و تعادل عاطفی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی حساسیت بین فردی و تعادل عاطفی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص بود. روش این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای است. نمونه ی این پژوهش شامل 90 دانش‌آموز (45 دانش‌آموز با ناتوانی یادگیری و 45  دانش‌آموز عادی به شیوه همتاسازی) بود که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های حساسیت بین فردی(IPSM) بویس و پاپکر و تعادل عاطفی(ABS) برادبورن استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از شاخص‌های توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیری(مانوا) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی در حساسیت بین فردی و تعادل عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از مشکلات دانش‌آموزان ناتوان در یادگیری در زمینه ی مهارت‌های بین فردی- ارتباطی و کاستی‌هایی در رشد عاطفی است. از آنجایی که عملکرد تحصیلی و مهارت‌های بین فردی و عاطفی دانش‌آموزان ممکن است به طور متقابل بر هم تأثیر بگذارند، لذا شناخت ویژگی‌های اجتماعی و عاطفی مبتلایان به ناتوانی‌های یادگیری از جمله گام‌های اساسی در فرآیند تشخیص و بازپروری این دانش‌آموزان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of interpersonal sensitivity and emotional balance in students with and without specific learning disorder

نویسندگان [English]

  • M Narimani 1
  • P Porzoor 2
  • S Basharpour 1
1 Corresponding Author: Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Ph.D. Student of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili.
چکیده [English]

The purpose of this study is to compare Interpersonal Sensitivity and Emotional Balance in students with and without Specific learning disability. This is a causal-comparative study. The Sample this study includes 90 students (45 students with learning disabilities and 45 normal students by matched method) who were selected through simple random sampling. Data were collected using interpersonal sensitivity measure (IPSM) Boyce & Parker and Emotional Balance scale (ABS) Bradburn. The collected data were analyzed by Descriptive indicators and multivariate analysis of variance (MANOVA) test. Results showed that there was significant difference between the two groups of students in Interpersonal Sensitivity and Emotional Balance. The findings of this study indicate that learning disabled students face difficulties in the context of skills Interpersonal-communication and shortcomings in emotions. Since the school performance and interpersonal and emotional skills Students may reciprocally influence each other, understanding the social and emotional characteristics of Sufferers learning disabilities are essential steps in the diagnostic and rehabilitation process of this students.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpersonal sensitivity
  • Emotional Balance
  • specific learning disability
دری گرگری، رحیم؛ فتحی آذر، اسکندر و محمدی، نادر(1391 .(رابطه ی خود بخششی و عواطف مثبت و منفی با تعلل ورزی تحصیلی دانشآموزان سال سوم متوسطه. مجلهی روانشناسی مدرسه، 3 .6-21 ،(1) سلیمانی، اسماعیل؛ زاهد بابلان، عادل؛ فرزانه، جبرائیل و ستوده، محمدباقر (1390 .(مقایسه ی نارسایی هیجانی و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار .مجله ناتوانیهای .78-93 ،(1)1،یادگیری صبحی قراملکی، ناصر؛ ابوالقاسمی، عباس و دهقان، حمیدرضا (1393 .(مقایسه ی تسلط نیمکرههای مغزی A،B ،C و D دانشآموزان عادی و ناتوان یادگیری. مجله ناتوانیهای یادگیری، 3)4 ،(79-59 . کرمعلی اسماعیلی، سمانه؛ بیانزاده، اکبر؛ حجازی، الهه و شفارودی، نرگس (1385 .(مهارت حل مسأله اجتماعی در دانشآموزان دچار ناتوانی یادگیری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 12) 1،( .36-42 گنجی، مهدی (1392 .(روانشناسی کودکان استثنایی براساس 5-DSM.چاپ اول، تهران: ساوالان.نریمانی، محمد؛ عالی ساری نصیرلو، کریم و موسی زاده، توکل(1393 .(مقایسه ی اثربخشی آموزش متمرکز برهیجان و کنترل تکانه برفرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی دانشآموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانیهای یادگیری، 3)3 ،(99-79 . هالاهان، دانیل؛ پی، لوید، جان؛کافمن، جیمز؛ ویس، مارگارت و مارتینز، الیزابت (2005 .(اختلالهای یادگیری: مبانی،ویژگیها و تدریس مؤثر، ترجمه ی حمید علیزاده(1391 .(تهران: انتشارات ارسباران.Al-Yagon, M., & Mikulincer, M. (2004). Patterns of close relationships and socioemotional and academic adjustment among school-age children with learning disability. Learning Disabilities Research & Practice, 19, 12 19. Auerbach, J. G., Gross-Tsur, V., Manor, O., & Shalev, R. S. (2008). Emotional and behavioral characteristics over a six year period in youths with persistent and nonpersistent dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 41, 263-273. Badri gargari, R., Fathi azar, E. & Mohammadi, N. (2014). The relationship between selfforgiveness and positive and negative emotions with academic procrastination in third grade high school students. Journal of school psychology, 3 (1), 6-26. (Persian). Bauminger N, Edelsztein H. S. & Morash J. (2005). Social information processing and emotional understanding in children with LD. Journal of Learning Disabilities 38(1):45-61. Bauminger, N., & Kimhi-Kind, I. (2008). Social information processing, security of attachment, and emotion regulation in children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41, 315–332. Botvin,G. L., & Griffin, k. w. (2002). life skills training as a primary preventation approach for adoloesecent drug abuse and other problem behavior. International journal of emergency mental health, 4(1), 41-47. Boyce, P., & Parker, G. (1989). Development of a scale to measure interpersonal sensitivity. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 23, 341–351. Bradburn NM. The structure of psychological well-being. Chicago: Aldine; 1969. Bradburn NM, Caplovitz D. Reports on happiness. Chicago: Aldine; 1965 Davidson, J. R., Zisook, S., Giller, E., & Helms, M. (1989). Symptoms of interpersonal sensitivity in depression. Comprehensive Psychiatry, 30, 357–368. Diener, E. & Emmons, R. A. (1984). «The independence of positive and negative affect». Journal of Personality and Social Psychology, 47(5), 1105-1117. Estell, D.B., Jones, M.H., Pearl, R.A., Van Acker, R., Farmer, T.W., & Rodkin, P.R. (2008). Peer groups, popularity, and social preference: Trajectories of social functioning among students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41,(1), 5–14. Ganji, M. (2013). Psychology of exceptional children on Dsm. IV. Savalan publication.Tehran. Iran. . (Persian)Hallahan, D. P., Lloyd, J. W., Kauffman, J. M., Weiss, M. P., & Martinez, E. A. (2005). Learning disabilities: Foundations, characteristics, and effective teaching. Boston: Allyn & Bacon. Heiman, T. & Berger, O. (2008). Parents of children with Asperger syndrome or with learning disabilities: Family environment and social support. Research in Developmental Disabilities, 29,289-300. Karamali Esmaeili, S., Bayanzadeh, A., Hejazi, E. & Shafarudi N. (2006). Social problemsolving skills in students with learning disabilities. Journal of Thought and Behavior, 12 (1), 36-42. (Persian) Klassen, R. M., & Lynch, S. L. (2007). Self-efficacy from the perspective of adolescents with learning disabilities and their specialist teachers. Journal of Learning Disabilities, 40, 494–507. Ladd, G.W., & Troop-Gordon, W. (2003). The role of chronic peer difficulties in the Development of children’s psychological adjustment problems. Child Development, 74, 1344 –1367. Lavoie, R.D.(2005). It’s so much work to be your friend: helping the child with learning disabilities find social success publish by. Simon & Schuster. New York. Touch stone McCabe, R. E., Blankstein, K. R., & Mills, J. S. (1999). Interpersonal sensitivity and social problem-solving: Relations with academic and social self-esteem, depressive symptoms, and academic performance. Cognitive Therapy and Research, 23, 587–604. Margalit, M. & Al-Yagon, M. (2002). The loneliness experience of children with learning disabilities, Lawrence Erlbaum,1, 53-75. Mogsale V, Patil VD, Patil NM, Mogsale V. (2012). Prevalence of specific learning disabilities among primary school children in a South Indian city. Indian Pediatr, 7, 9, 342-347. Narimani, M., Alisari Nasirlou, K. & Mosazadeh, T. (2014). The effect of excitementfocused therapy and impulse control on educational burnout and positive and negative training emotions in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3 (3), 79-99. (Persian). Petti, V. L., Voelker, S. L., Shore, D. L., & Hayman-Abello. (2003). Perceptions of nonverbal emotion cues by children w with nonverbal learning disabilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 15(1), 23 36. Sale, P., & Carey, D. (1995). The sociometric status of students with disabilities in a fullinclusion school. Exceptional Chil,. 62, 6–19.Sharma, G. (2004). Acomparative study of the personality characteristics of primary school. Students with learning disabilities and their non-learning disabled peers. Learning Disability Quarterly, 27, 127–140. Sideridis, G. D. (2007). International approaches to learning disabilities: More alike or more different. Learning Disabilities Research & Practice, 22, 210–215. Sobhi, N., Abolghasemi, A. & dehghan, H. (2014). Comparison of A, B, C and D brain quadrants dominance in normal students and students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3 (4), 59-79. (Persian)Soleimani, E., Zahed Babolan, A., Farzaneh, J. & Sotoudeh, M. B. ( 2011). Comparison of alexithymia and social skills of students with learning disabilities and normal students. Journal of Learning Disabilities, 1 (1), 78 – 93. (Persian). Toro , p. a. weissberg, r.p.gura, g. & liebenstein, n.l.(1990).a with and without learning disabilities on comparison of children and family social problem- solving skill, school behavior, Background. Journal of learning disabilities,23. Van Yperen, N.W. (2006). A. novel approach to assessing achievement goals in the context of the 2×2 framework: Identifying distinct profiles of individuals with different dominant achievement goals. Journal of Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 1432-1445. Vaughn, s.h. & Sinagub, G.(1998). Social competence of disabilities: interventions and issues. In b. students with learning disabilities (2 nd. Ed) worg (Ed). The incredible years traning series. Washington. Dc: guvenile gustice bulletin . U.S. department of gustice 120. Wiener, J., & Schneider, B.H. (2002). A multisource exploration of the friendship Patterns of children with and without learning disabilities. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 127–142. Wiener, J. (2004). Do peer relationships foster behavioral adjustment in children with learning disabilities? Learning Disability Quarterly, 27, 21–30. Watson, D., & Tellegen, A. (1985). Toward a consensual structure of mood. Psychological Bulletin, 98(2), 219-235. Welsh, J., & Bierman, k. (2008). Social competence. child development, 61, 9-1. Wubbels, T., Brekelmans, M. & Hooymayers, H. (1991). Interpersonal teacher behavior in the classroom. In B. J. Faser and H. J. Walberg. Educational Enviroments, Evaluation, Antecedents and Consequences, Oxford, Pergamon Press.