مقایسه تئوری ذهن، خودآگاهی شناختی و خود نظم‌دهی در دانش آموزان با و بدون اختلالات یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دوره دکتری روان‌شناسی تربیتی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

10.22098/jld.2018.680

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه­ی تئوری­ذهن، خودآگاهی شناختی و خود نظم­دهی در بین دانش آموزان با و بدون اختلالات یادگیری بود. روش پژوهش علّی – مقایسه­ای بود. جامعه­ی آماری پژوهش  را دانش­آموزان پایه های سوم تا ششم دوره ابتدایی با و بدون اختلالات یادگیری منطقه 2 رشت در سال تحصیلی 1394- 1395 تشکیل می­دادند که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای، 184 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه­ انتخاب شدند و پرسش­نامه­های خودآگاهی­ شناختی ولز، خود نظم دهی پینتریچ و تئوری ذهن استپمن را تکمیل کردند. پایایی آن­ها با استفاده از آلفای کرانباخ به ترتیب 84%،  81% و 80%  گزارش گردید. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین دانش­آموزان با اختلالات یادگیری و بدون آن، در تئوری ذهن، خودآگاهی شناختی و خود نظم­دهی تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که تئوری ذهن، خودآگاهی شناختی و خود نظم­دهی در دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری، کمتر از دانش­آموزان بدون اختلال یادگیری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Theory of Mind, Cognitive Self-awareness ,and Self-regulation among the Students with and without Learning Disorders

نویسندگان [English]

  • A Khaleghkhah 1
  • SH Alipour 2
  • H Alipour 3
1 Corresponding author :Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili.
2 PhD student of educational Psychology, Khomein branch, Islamic Azad University
3 Associate Professor, Khomein branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the theory of mind, cognitive self-awareness and self-regulation among the students with and without learning disabilities. In this  study, the  causal – comparative method was used. The statistical population of the study consisted of 3rd to 6th grade elementary students with and without  learning disorders  in the second region   of Rasht City in the academic year 1394-1395. 184 students were selected as a sample by using multistage cluster sampling method. The students completed Wales's questionnaire of self-awareness, Pintrich 's questionnaire of self-regulation ,and Stumpman's questionnaire of theory of mind. By using Alpha Cranbach , Their reliability were reported 84%, 81% and 80% respectively. The results of analysis of multivariate variance (MANOVA) showed that there is a significant difference between students with and without learning disorders in the theory of mind, cognitive self-awareness ,and self-regulation. So, the theory of mind, cognitive self-awareness and self-regulation in students with learning disabilities were less than that of students without learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disabilities
  • self-concept
  • Motor skills
  • SPARK program
اعتصامی پور، لیلا (1392). بررسی رابطه خودآگاهی شناختی و عملکرد حافظه رویدادی در بیماران مبتلا به وسواس. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.  
البرزی، شهلا (1393). بررسی مقایسۀباورهایانگیزشیوراهبردهای خودتنظیمیبراییادگیریدرمیاندانش­آموزان دختروپسرمقطعراهنماییمراکزتیزهوشان شهرشیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 15 (19)، 32-45.
آبنیکی، الهام(1394). بررسیرابطه­یبینسبک­هاییادگیری،خودنظم­دهیباشیوه­هایمقابلهبا فشار روانیدردانشجویاندانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیایران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
امینی، محمد( 1393). رابطهراهبردهای یادگیریخودنظم­ده.باورهایانگیزشیبا پیشرفتتحصیلیدانش آموزان. مجله اندیشه­های نوین تربیتی، 2 (3)، 44-62.
احمدآیی، آرزو (1393). پرورشتوانایی­هایذهنیورفعناتوانایی­هاییادگیری، چاپ سوم، تهران، انتشارات مینا.
افروز، غلامعلی (1394). ناتوانایی­هاییادگیری، چاپ سیزدهم، تهران، نشر پیام نور.
سیف، علی اکبر (1393). روانشناسینوینپرورشی، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات دوران.
باطنی، پونه؛ ابوالقاسمی، عباس؛ علی اکبری دهکردی، مهناز و هرمزی، محمود (1392). تأثیر آموزش مهار ت های نظم دهی هیجانی بر مؤلفه های اضطراب در دختران دبیرستانی. مجله ی روان شناسی مدرسه، 2(3)، 23-37.
حیدری، طاهره (1392). مقایسة ابعاد نظریة ذهن در کودکان مبتلا به اوتیسم و عادی 5 تا 10 سال شهر اصفهان. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 12(3)، 45-62.
کُرد، بهمن (1395). نقش جهت‌گیری اهداف پیشرفت در عملکرد ریاضی: با میانجی گری خودنظم دهی دانش‌آموزان. مجله ی روان شناسی مدرسه، 5(4)، 85-100.
غفاری، عذرا و بیگلری، شبنم (1391). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی در ارتقاء تئوری ذهن دانش‌آموزان پرخاشگر و سنجش پایداری اثر آن. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 7(27)، 117-143.
غفاری، مریم (1392). مقایسه معنای زندگی، خودآگاهی شناختی ونظم جویی شناختی هیجان در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم و افراد عادی، پایاننامه­یکارشناسیارشد. دانشکده­ی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
قنبری، علی(1394). مقایسه­ی منبع کنترل، خودآگاهی شناختی و ترس از شکست در دانش­آموزان با و بدون ناتوانی­های یادگیری. مجله ی ناتوانی های یادگیری، 4(1)، 59-44.
قمرانی، الهام و البرزی، شهرام (1385). بررسیرواییواعتبار آزموننظریةذهندرگروهیازدانشآموزانعقبمانده ذهنیوعادیشهرشیراز. مجلة روان شناسی، 6 (2)، 34-17.
Anderman. E. & Yung. A. (1994). Motivation and strategy use in science: individual differences and classroom effects. Journal of Research in science Teaching, 31 (8), 811-831.
Amini, M. (2015). Relationship between Self-Regulatory Learning Strategies. Motivational beliefs with students' academic achievement. Magazine of Modern Thoughts of Education, 2 (3), 44-62. (Persian).
Bateni, P., Abolghasemi, A., Aliakbari Dehkordi, M. & Hormozi, M (2013). The efficacy of emotion-regulation skills training on the anxiety components among female school students. Journal of School Psychology, 2(3), 23-37. (Persian).
Baron-Cohen, S. (2008). Precursors to a theory of mind: Understanding attention in others. In A. Whiten, Ed., Natural theories of mind: Evolution, development, and simulation of everyday mindreading. Cambridge, MA: Basil Blackwell, 26 (1), 233-251.
Bembenutty, H. (2013). self-regulation of learning and Academic delay of gratification: gender and ethnic Difference among collage students, jurnal of Advencead Academics, 18(4), 586-616.
Bosacki, S.L. (2011). Theory of mind and selfconcept in preadolescents, link with gender and language. Journal of Educational Psychology, 92(4), 709-717.
Cohen- Baron, S., Lesli, A.M., & Frith, U. (2007). Does the autistic child have a theory of mind? British Journal of Psychology, 21, 3-10.
Cole, K., & Mitchell, P. (2008). Siblings in the developmental executive control and theory of mind. British Journal of Developmental Psychology, 18, 279-295.
Demetriou, A., Mouyi, A., & Spanoudis, G. (2013). The development of mental processing. Journal of Autism & developmental Disorder ,21, 254-268.
Duncan, B. L., Miller, S. D., Wampold, B. E. Hubble, M. A. (2009). The heart and soul of change: Delivering what works in therapy. Washington, DC: American PsychologicalAssociation.
Ghaffari, A. & Bighlari, S. (2012). The Investigation of the Effectiveness of Social Skill Training in Theory of Mind Improvement in Aggressive Students and the Assessment of It’s Effective Stability. Journal of Modern Psychological Researches, 7(27), 117-143. (Persian).
Ghanbari, A. (2014). Comparison of control source, cognitive self-awareness and fear of failure in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 4 (1), 59-44. (Persian).
Heydari, T (2013). Comparing the dimensions of the theory of mind in children with autism and normal in 5 to 10 years old in Isfahan. Journal of Applied Psychology, 12 (3), 45-62. (Persian).
Happe, F.G.E. (2012). An advanced test of theory of mind: understanding of story characters and feelings by able autistic, mentally handicapped and normal children and adults. Journal of Autism & Developmental Disorder, 24, 129-154.
Hayes, S.C, Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (2008). Relations frame theory: Journal A post- Developmental disorders, 31, 589-599.
kord, B. (2017). The role of achievement goals orientation in math performance: Mediating students’ self-regulation. Journal of School Psychology, 5(4), 85-100. (Persian).
Lantz, J. (2014). Theory of mind in autism: Development, implications, and interventions. Journal of child Psychology and Psychology, 43, 18-25.
Laura, N (2013). self-regulationand Academic achievement and resilience: A longitudinal study, international journal of educational research, 41, 56-69.
Moore, S. (2014). Asperger Syndrome and the Elementary school Experience. Shawnee MissionKansas. Publishers cataloging-in Publication, (Provided by quality books, Inc).
Pintrich, & M. Zeidner (eds), Handbook of Self- San Diego, CA: Academc Press.
Popar, D., Mitchel, D., & Ackroyd, K. (2011). Do children with autism find it difficult to offer alternative ambiguous figures? Journal of Autism and Developmental Disorders, 30, 195-203.
Rieff, C., Terwoget, M.M., & Stockmann, L. (2010). Understanding atypical emotions among children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30,195-203.
Schunk, D. H. (2009). Commentary on self–regulation in school contexts, learning and instruction. Learning and Instruction, 34,173 – 177.
Sexton, M., Harris, K. R., & Graham, S. (2011). Self-regulateg strategy development and the writing process: Effects on essay writing and attributions. Exceptional Children.
Singh, Romila, 2006, "Self-Awareness.24" Encyclopedia of Career Development, SAGE Publications, London.
Spaulding, L. C. (2011). Motivation classroom. New York: McGraw
Sperling, R.A., Walls, H., & Hill, A. (2012). Early relationships among self-regulatory constructs: Theory of mind and preschool children’s problem salving. Journal of child study, 30(4), 233-252.
Sullivan, M. J. L., Bishop, S. R., Pivik, J. (2012) The Pain Catastrophizing Scale: Development and Validation. psychol assess. 7(4), 524-532.
Verheij, J. (2011). Technical Students' Met cognitive Skills: RelatingGeneral vs. Specific Met cognitive Skills to Study Success, Learning and Individual Differences, 13(3):259-272.
Winne, P. H. (1997). Experimenting to bootstarp self – regulated learning. Journal of Educational Psychology, 89(5), 397 – 410.
Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational psychology, 25, 125-134.
Zimmerman, B. J. (1990). Self- regulated learning and academic achievement: An overview. Educational psychologist, 25 (1), 3-17.
Zohar, A. (2013). The Met cognitive Knowledge and the Instruction of Higher Order Thinking. Teaching and Teacher Education.