ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

4 دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

5 دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

10.22098/jld.2019.822

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس تشخیص اختلال‌های یادگیری غیرکلامی بود. روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری اول پژوهش، شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی شهرستان‌های استان البرز است که درسال تحصیلی 97-1396مشغول به تحصیل بودندو جامعه آماری دوم، شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسردوره ابتدایی شهرستان‌های استان البرز است که درسال تحصیلی 97-1396 در مراکز آموزش و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری استان البرز به عنوان دانش‌آموز مبتلا به اختلالات یادگیری مورد پذیرش قرارگرفته و تحت درمان بودند.گروه نمونه ازجامعه آماری اول شامل 480 دانش آموز پایه اول تا ششم ابتدایی شهرستان نظرآباد از استان البرز بودکه با استفاده ازروش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدندو بامقیاس تشخیص اختلال‌های یادگیری غیرکلامی و خرده آزمون استدلال ادراکی ازمقیاس هوشی وکسلرکودکان چهارموردآزمون قرارگرفتند. گروه نمونه از جامعه آماری دوم، شامل24 نفر از دانش‌آموزان مراکز آموزش وتوانبخشی مشکلات ویژه یادگیری شهرستان نظرآباد است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و با مقیاس جامع تشخیص اختلال‌های یادگیری غیرکلامی مورد آزمون قرار گرفتند.پایایی مقیاس ازطریق محاسبه آلفای کرونباخ، 81/0 و حساسیت، ویژگی و بهترین نقطه برش بالینی به ترتیب 71/0، 44/0 و 5/63 بدست آمد. نتایج تایید کننده، روایی صوری، محتوایی، همزمان، تشخیصی و سازه و پایایی مقیاس محقق ساخته بود. براساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که مقیاس ساخته شده ازروایی وپایایی کافی برخوردار است ومی تواند به عنوان ابزاری معتبر برای تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructing, investigating reliability and validating of the diagnostic scale for non-verbal learning disorders

نویسندگان [English]

  • R Movahedipoor 1
  • F Dortaj 2
  • S Nasri 3
  • H Asadzadeh 4
  • KH Abolmaali 5
1 Ph.D student in Educational Psychology, Islamic Azad University,Science and Research Branch,Tehran, Iran
2 Professor of Psychology, Allameh Tabataba'i University
3 Associate Professor of Shahid Rajaee Teacher Training University
4 Associate Professor of Allameh Tabataba'i University
5 Associate Professor of Islamic Azad University, Rooden Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was constructing, investigating reliability and validating of the diagnostic scale for non-verbal learning disorders. The research method was descriptive-survey. The first statistical population consisted of all male and female students of the elementary schools in Alborz Province, who were studying over the educational year 2017-2018 and the second statistical population consisted of all male and female students of the elementary schools in Alborz Province, who were diagnosed as students with learning disorders in educational year 2017-2018 and were undergoing treatment and rehabilitation in the centers for the treatment of learning disorders. The sample from the first statistical population consisted of 480 elementary school students from the first to sixth grade in Alborz Province, selected by the multistage cluster sampling method; and were assessed with The researcher-made scale for non-verbal learning disorders and Perceptual reasoning subtest from Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth Edition (WISC-IV). The sample from the second statistical population consisted of 24 students from the centers for the treatment of learning disorders in the Nazarabad city that were selected by the multistage cluster sampling method; and were assessed with the researcher-made scale for non-verbal learning disorders. The reliability of the comprehensive scale was obtained 0.81 by calculating the Cronbach's alpha and the sensitivity factor, specificity and the best clinical cut-off point were obtained 0.71, 0.44 and 63.5, respectively. The results confirmed formal validity, content validity, concurrent validity, diagnostic validity, construct validity and reliability of the researcher-made scale. According to the findings of the study, it was concluded that the researcher-made scale has sufficient validity and reliability and can be used as a valid tool for the diagnosis of non-verbal learning disorders in the elementary school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investigating Reliability
  • Nonverbal Learning Disorders
  • Validating
  • Diagnostic Scale
بلوطی، علیرضا؛ نظری، سمیه و افروز، غلامعلی (1395). کاربردپذیری مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر کودکان )ویسک – آر (در تشخیص اختلال یادگیری کودکان دوزبانه عربی – فارسی. فصلنامهتوانمندسازیکودکاناستثنایی،  7 ( 19)، 68-96.
جدیدی، مهدی و عابدی، احمد (1390). انطباق و هنجاریابی پرسش‌نامه نوروسایکولوژی کانرز بر کودکان 5 تا 12 سال شهر اصفهان.  مجلهرویکردهای نوین آموزشی، 3(1)، 71-56.
عابدی، محمدرضا؛ صادقی، احمد و ربیعی، محمد( 1386). انطباق، هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی آزمون هوش وکسلر کودکان چهار در استان چهار محال و بختیاری. طرح پژوهشی آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری و دانشگاه اصفهان.
علیزاده، حمید (1389). اختلال های یادگیری غیرکلامی: چشم انداز بالینی .فصلنامه پژوهش درحیطه کودکان استثنایی ،10(2)، 199-192.
کوهی، مهدی (1392). بررسی میزان شیوع اختلال های یادگیری (کلامی و غیرکلامی ) در دانش آموزان پایه دوم تاپنجم مقطع ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی .
فرید، فاطمه؛ کامکاری، کامبیز؛ صفاری نیا، مجید و افروز، ستوده (1393). مقایسه ی روایی تشخیصی نسخه ی نوین هوش آزمای تهران ـ استانفورد بینه و نسخه چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان در ناتوانی یادگیری.  مجله ناتوانی های یادگیری ، 4( 2)، 83- 70 .
وکسلر، دیوید (2003). راهنمای اجرا و نمره گذاری مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار. ترجمه، انطباق و هنجاریابی: محمدرضا عابدی، احمد صادقی و محمد ربیعی ( 1395). تهران: نشر علوم رفتاری– شناختی سینا.
هالیس، فیت (1988).تربیت بدنی و بازپروری برای رشد، سازگاری و بهبودی معلولان، ترجمه محمد تقی منشی طوسی(1366).گروه پژوهشهای اسلامی، مشهد: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی .
American Psychiatric Association (2013).Diagnostic and statistical manual of mental  disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
Abedi, M. R., Sadeghi, A. and Rabiei, M. (2007). Adjustment, standardization and validity and validity of the Fourth Children's  Fourth Children's  Intelligence Test in Chaharmahal and Bakhtiari province. The research project of the education of Chaharmahal and Bakhtiari and Isfahan University. Not printed. (Persian).
Alizadeh, H.(2010).Non-verbal Learning Disorders:A Clinical Perspective.Journal of research on  Exceptional Children. 10 (2), 192- 199. (Persian).
Baloti, A; Nazari, S. and Afrouz, Gh. (2016). Applicability of the Revised Wechsler Intelligence Scale (WISC-R) in the Diagnosis of Arabic-Bilingual Children's Learning Disorders. Journal of Empowering Exceptional Children , 7 (19) , 68-96. (Persian).
Bruininks, R . (1978). Assessing the motor performance of children: An overview of the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency. Paper presented at the Motor Development Academy at the American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance National Convention, Boston, MA.
Farid, F., Kamkari, K., Safarian Nia, M. and Afrooz, S. (2014). Comparison of the Diagnostic Validity of the New York Times Stanford Binet's Intelligence Test and the Fourth Wechsler Intelligence Scale in Learning Disability. Journal of Learning Disabilities. 4(2) ,70-83. (Persian).
 Forrest, B. J. (2004). The utility of math difficulties, internalized psychopathology, and visual-spatial deficits to identify children with the nonverbal learning disability syndrome:Evidence for a visual-spatial disability. Child Neuropsychology, 10, 129–146.
Fine, J. G., Semrud-Clikeman, M., Bledsoe, J. C., & Musielak, K. A. (2013).A critical review of the literature on NLD as a developmental disorder.Child Neuropsychology, 19(2), 190–223.
Gresham, F.M., &Vellutino, F.R. (2010).What is the Role of Intelligence in the Identification of  Specific Learning Disabilities? Issues and Clarifications. Learning Disabilities Research and Practice, 25 (4), 194-206.
Goldstein, S. (2011).Learning Disabilities in Childhood. In S. Goldstein, J.A. Naglieri, & M. DeVries, (Eds.), Learning and Attention Disorders in Adolescence and Adulthood: Assessment and Treatment (2nd Ed.) (pp. 31-58).New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Hammill, D. D., Pearson, N. A., & Voress, J. K. (2014). Developmental Test of Visual Perception (3rd ed.). Austin, TX: PRO-ED.
Hale, J.,Alfonso, V.Berninger,V.,Bracken, B.,Christo,C .,Clark,E. & et al. (2010). Intervention, Comprehensive Evaluation, and Specific Learning Disabilities Identification and Intervention: an Expert White Paper Consensus. Learning Disability Quarterly,33, 223-236.
Halis, F. (1988). Physical Fitness and Rehabilitation for the Development, Adaptability, and Recovery of the Disabled, Translated by Mohammad Taghi Monshi Tusi (1366). Islamic Research Group, Mashhad, Astan Quds Razavi, Cultural Deputy. (Persian).
Hendriksen, Jos G. M., Keulers, Esther H. H., Feron, Frans J. M., Wassenberg, Renske, Jolles, Jelle, & Vles, Johan S. H. (2007). Subtypes of learning disabilities. European Child & Adolescent Psychiatry, 16(8), 517-524. doi: 10.1007/s00787-007-0630-3.
Johnson, D. J., & Myklebust, H. R. (1967). Learning disabilities: Educational principles and practices.  New York: Grune & Stratton.
Katz, l., Goldstein, G. & Beers, S. R. (2010).Learning disabilities in older adolescents and Adults;Clinical Utility of the Neuropsychological perspective. Kluwer Academic Publishers: New York.
Kaval, k.& Forness, s.(1996). Socias skill deficits and learning disabilities a meta analysis. Journal ofLearning Disabilities, 29: (3), 226- 237 .
Kaufman,A.S.,&Lichtenberger,E.O.(2000).Essentials of WAIS-III assessment.New York: Wiley.
Kavale, K.A. (2005). Identifying Specific Learning Disability: Is Responsiveness to Intervention the Answer? Journal of  Learning Disabilities, 38 (6), 553-562.
kohi, M. (2013). Study of the prevalence of learning disabilities (verbal and non verbal) in 2nd grade students in elementary school. Master's dissertation: Islamic Azad University.(Persian).
Lagae, L.(2008). Learning disabilities: definitions, epidemiology,diagnosis,and  intervention strategies. Pediatr Clin North Am, 55(6), 1259-1268, vii. doi: 10.1016/j.pcl.2008.08.001.
Massachusetts General  Hospital, School  Psychiatry Program and MADI  Resource Center (2010). Table of all screening  tools  and  rating  scales. Retrieved from "Archived copy". Archived from  the original on 2015-09-27. Retrieved 2015-09-14.
Mammarella, I. C.,&Cornoldi, C.(2014). An analysis of the criteria used to diagnose children with nonverbal learning disability (NLD). Child Neuropsychology, 20(3), 255–280.
Molenar-Klumper, M. (2002). Non-verbal learning disorder: characteristics, diagnosis and treatment within an education setting.Londan,GBR:Jessica Kingsley Publishers.
National center for Learning Disabilities.(2014). Dyscalculia: A Quick Look Center for Learning  Disabilities, Inc.WWW.Idoline. org.mht.
Rourke, B. P.(1989). Nonverbal Learning Disabilities: The Syndrome and the Model. New York: Guilford Press.
Rourke,B.P. (1995).Syndrome of Nonverbal  learning  Disabilities .Neuropsychological  Manifestations .New york : Guilford press .
Rourke, B.P.(ed.) (1995).Neurodevelopmental manifestations. Syndrome of Nonverbal Learning  Disabilities. New York: Guilford Press.
Rourke,B.P.(2009).Question and answers. Retrieved Feb 3,2009, from:www.NLDB. P.Rourke.ac.
Rourke, B.P. , Del Dotto, Jerel E., Rourke, Sean B., and  Casey, Joseph E.  (1990). Nonverbal learning disabilities: The syndrome and a case study.Journal of School Psychology, 28 (4),  361-385.
Russell, C. (2004).Understanding nonverbal learning disorders in children with spina bifida.Teaching Exceptional Children, 36(4), 8-16.
Sattler, J. M. (2001). Assessment of children: Cognitive applications (4th Ed). San Diego, CA: Author.
 Stothers,M.,&Klein, P.D.(2010).Perceptual organization, phonological awareness, and reading comprehension in adults with and without learning disabilities. Annals of Dyslexia, 60, 209–237.
 Semrud-Clikeman, M.,Walkowiak, J., Wilkinson, A., & Minne, E. P. (2010).Direct and indirect measures of social perception, behavior, and emotional functioning in children with Asperger’s disorder, nonverbal learning disability, or ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 509–519.
 Semrud-Clikeman, M., Walkowiak, J., Wilkinson, A., & Minne, E. P. (2010). Direct  and  indirect measures of social perception, behavior, and emotional functioning in children with Asperger’s disorder, nonverbal learning disability, or ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 509–519.
Tanguay, P. (2003).Nonverbal learning disabilities at school educating students with NLD,Asperger syndrome, and related conditions. British Journal of Educational Psychology, 73(3),445-454.
Visser, M. (2017). Visual  perception of five-year-old English-speaking  children in  Bloemfontein using   the Beery VMI-6, DTVP-3 and TVPS-3. South African Journal of Occupational Therapy,47(2),  17-26.
 Wechsler, D. (2003). WISC-IV: Technical and interpretation manual.San Antonio:The Psychological Corporation.
Wechsler, D. (2003).Implementation Guide and Scale Assessment of Children's Wechsler's Fourth Scale. Translation, Adaptation and Standardization: Mohammad Reza Abedi, Ahmad Sadeghi, and Mohammad Rabie (2013). Tehran: Sina Cognitive Behavioral Sciences Publisher.(Persian).