تاثیر آموزش بازی درمانی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان دارای ناتوانی های یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روان شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

jld-1-1-90-7-3

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزش بازی
درمانی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان دارای
ناتوانی های یادگیری بود. روش پژوهش در این تحقیق
شبه آزمایشی بود. نمونه تحقیق شامل 15 دانش آموز بود
که از طریق روش تصادفی انتخاب شدند. مادران نمونه
تحقیق طی 5 جلسه، در برنامه آموزش بازی درمانی
شرکت کردند. مادران آزمودنی ها پرسشنامه مشکلات
رفتاری راتر را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون
وابسته تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش t آماری
بازی درمانی مادران موجب کاهش مشکلات رفتاری در
.(p< 0/ کودکان شده است( 001

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The purpose of the present study was to train mothers in play therapy and investigate its effects on the behavior problems of learning disabled children. An experimental research design was used. A sample of 15 students with learning disability was randomly selected. The mothers of the study sample received 5 sessions of training in play therapy. The mothers also completed Rotter's Behavior Problems Scale. Data were analyzed using the paired t test. The results showed that training

نویسنده [English]

  • S Taklavi
ph.d Student of Psychology, Islamic Azad University, Adrabil branch
چکیده [English]

The purpose of the present study
was to train mothers in play therapy and
investigate its effects on the behavior
problems of learning disabled children. An
experimental research design was used. A
sample of 15 students with learning
disability was randomly selected. The
mothers of the study sample received 5
sessions of training in play therapy. The
mothers also completed Rotter's Behavior
Problems Scale. Data were analyzed using
the paired t test. The results showed that
training in play therapy decreases behavior
problems in learning disabled children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • play therapy training
  • behavior therapy
  • learning disabled children
ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد. ( 1384 ). آزمون های روان شناختی. اردبیل، انتشارات باغ رضوان.
ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ کیامرثی، آذر .( 1384 ). بررسی میزان شیوع و هم ابتلایی اختلال ها ی
،(4-3) رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی . مجله علم و فناور ی، 4
.14-19
افروز، غلام علی.( 1385 ). مقدم های بر روان شناسی و آموزش کودکان استثنای . ی تهران، انتشارات دانشگاه
تهران.
شفیع آبادی، عبداله.( 1386 ). فنون تربیت کود . ک تهران، انتشارات چهر.
مختاری، لیلا؛ اخوان تفتی، محمد .( 1379 ). بررسی تاثیر نگرش والدین بر خود پنداره و رشد اجتماعی
.22-31 ، کودکان دارای ناتوانی یادگیری. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، 86
لطیفی، زهره؛ امیری، شعله؛ ملک پور، مختار و مولوی، حسین .( 1388 ). اثربخشی آموزش حل مسئله
شناختی -اجتماعی بر بهبود روابط بین فردی و اد راک خودکارآمدی کودکان مبتلا به ناتوانی
.70-84 ،(3) یادگیری. تاز ههای علوم شناختی، 1
.( مقدم، مرضیه؛ یاسمی، محمد تقی؛ بینا، مهدی؛ عبدالملکی، فریدون؛ باقری یزدی، سید عباس .( 1381
81 . مجله - مطالعه اپیدمیولوژیک اختلالات رفتاری دانش آموزان دبستانی شهرستان قروه در سال 80
.7-12 ،(25) علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 7
مهرابی، حسینعلی .( 1384 ). بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر
اصفهان. اصفهان، سازمان آموزش و پرورش استان اصفها . ن
.( مصطفوی، سعیده سادات؛ شعیری، محمد رضا؛ اصغری مقدم، محمد علی؛ محم ودی قرایی، جواد .( 1389
اثر بخشی آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد -کودک به مادران بر مشکلات رفتاری کودکان .
.710- روان شناسی معاصر، 5(ویژه نامه)، 712
جمشیدی، امیر .( 1383 ). مقایسه مهارت های اجتماعی بین دانش آموزان با مشکلات یادگیری خاص و
.22-31 ،(12) 12 ساله. مجله آموزش استثانایی، 2 - دانش آموزان نرمال 8
جنتیان، سیما .( 1385 ). اثر بخشی بازی در کاهش شدت علایم بیش فعالی/کمبود توجه دانش آموزان پسر
پایه سوم و چهارم شهر اصفهان . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عموم ی، دانشگاه آزاد واحد
خوراسگان.
رمضانی، محمد .( 1385 ). خصایص و ویژگی های دانش آموزان ناتوان یادگیری . مجله آموزش
.41-46 ،(1) استثنایی، 4
تأثیر آموزش بازی درمانی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان دارای ناتوانی های یادگیری
58
غباری بناب، باقر؛ پرند، اکرم؛ حسین خانزاده، عباسعلی؛ موللی، گیتی؛ نعمتی، شهروز .( 1388 ). میز ان
شیوع مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اردبیل . پژوهش در حیطه کودکان است ثنایی،
.223-238 ،(3)9
هالاهان، دانیل بی و کافمن، جیمز ام .( 1988 ). کودکان استثنایی، مقد م های بر آموز شهای ویژ .ه ترجمه
مجتبی جوادیان.( 1386 ). مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
والاس، جیمز؛ مک لافین .( 1993 ). ناتوان یه ای یادگیر . ی ترجمه تقی منشی طوسی .( 1373 ). مشهد،
انتشارات آستان قدس رضوی.
Achenbach,T.M.,& Howell,C.T.,Quary,H.C.,& Conners,C.K.(1991). National survey of
problems and competencies among four- to sixteen- years olds. Monographa of the
Society for Research in child Development, 56(3), 225-231.
Baggerly,J.,Lendreth,G.(2001).Training children to help children:A new dimension in play
therapy. Peer Facilitator Quartery,18(1),6-14.
Baggerly,J.,Parker,M.(2005). Child-centered group play therapy with African American
boys of the elementary school level. Journal of Counseling& Development, 83,387-396.
Brown I,Percy,M.(2007). A Comprehensive Guide to Intellectual and Developmental.
London, Powl. H. brookes.
Carmichael,K.D.(2006). Play therapy: A introduction. Glenview, IL,Prentice Hall.
Halloway,S.D.,Susuki,S.(2005). Parenting Self-Efficacy among Japanese Mothers. Journal
of Comparative Family Studies, 36, 61-76
Kidron,M.(2004). Filial therapy with Israeli parents(Doctoral dissertation, University of
North Texas,2003). Abstract International Dissertation, A, 64(12).
Landreth, G.L., Ray, D.C., Bratton,S. (2009). Play therapy in elementary school.
Psychology In The School, 46(3),1-9.
Landreth, G.L. (2002). Play therapy: The art of play the relationship (2nd ed). New York,
Brunner-Routlege.
Landreth, G.L. (2006). Child-Parent-Relationship(C-P-R) therapy: a 10 session Filial
Therapy Model.
McGive, D.E. (2000). Child-Centerd Group Play Therapy. Dissertation abstract
International, 6(1), 30-39.
Pedro-Carrol,J., Reddy,L. (2005). A preventive play intervention to foster children
resilience in after of divorce. In L.Reddy,T. Files-Hall & C.Schaefer(Eds), Empirically
based play interventions for children. (pp 51-75). Washington, Dc, American
psychological association.
Tekin, G., Sezer, Ö. (2010). Applicability of play therapy in Turkish early childhood
education system: today and future. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5 , 50–54.
Journal of Learning Disabilities, Autumn & Winter 2011 مجله ی ناتوانی های یادگیری، پاییز و زمستان 1390
Smith,D.M., & Landreth,G.l.(2004). Filial Therapy with child witnesses of domestic
violence: Acomparison with individual and sibling grup therapy. International Journal
of Play Therapy,12(1),67-88.
Spence,S.H.,Donvan,p & Berchman-Toussaint,M.(2000). The treatment of children social
phobia: the effectiveness of a social skills training-based, cognitive-behavioral
intervention,with and without parental involvement. Journal of child psychology and
psychiatry and allied Disciplines,41,743-726.
Wethinton,H.R.,Hahn,R.A., Fugua-Whiteley, D.S., Sipe,T.A.,Crosloy,A.E., Johnnson,R.L.,
Liberman, A.M., Mosci chi,E., Price,L.N.,Tuma,F.K., Halra,G., Chatto., Padhyay, S.K.
(2008). The effectiveness of interventions to reduce psychology harm form traumatic events
among child and adolescents. American Journal of Preventive Medicine,53(3), 287-373.