مقایسه سبک‌های اسنادی و اجتناب شناختی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص و دانش‌آموزان عادی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jld.2020.955

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک اسنادی و اجتناب شناختی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر مبتلا به اختلال یادگیری خاص مراجعه کننده به مراکز آموزشی و توانبخشی اختلال‌های یادگیری شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی 94-95 و دانش‌آموزان پسر عادی (فاقد اختلال یادگیری خاص) همان شهر بودند که از بین آن‌ها 60 دانش‌آموز پسر (30 دانش‌آموز با ناتوانی یادگیری و 30 دانش‌آموز عادی به شیوه همتاسازی) و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تجدید نظر شدة سبک اسناد کودکان کازلو و تانن‌بام و اجتناب شناختی ساکستون و دوگاس استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چندمتغیری مانوا (Manova) استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که بین دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص و عادی در سبک اسنادی و اجتناب شناختی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>P). بدین ترتیب که سبک تبیین بدبینانه در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص بیشتر از دانش‌آموزان عادی است و همچنین اجتناب شناختی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص بیشتر از دانش‌آموزان عادی است؛ از این رو آموزش فردی و گروهی سبک خوش‌بینانه و درگیری شناختی جهت بهبود وضعیت روان­شناختی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص ضروری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the attribution styles and cognitive avoidance in students with special learning disorder and normal students

نویسندگان [English]

  • S Sadri Damirchi 1
  • S Gholami 2
  • A Mojarrad 3
1 Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili
2 MA in Rehabilitation Counseling, University of Mohaghegh Ardabili
3 Ph.D. Student in Counseling, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the attribution styles and cognitive avoidance in students with and without special learning disabilities. The research design of this study was causal-comparative. Statistical population of this study consisted of all students with special learning disorder and normal children in Kermanshah in 2015-2016 academic year. Form this population, 30 normal children and 30 students with special learning disorder was selected through available sampling. The data were collected by Children Attribution Style Questionnaire-Revised (1998) and Saxton and Dugas cognitive avoidance questionnaire (2008). The data was analyzed through multivariate analysis of variance, MANOVA. The results showed that there is a significant difference between attribution styles and cognitive avoidance in students with special learning disorder and normal students (p < 0/001). Thus, a pessimistic explanatory style in students with specific learning disorder was more than that of normal students and cognitive avoidance in students with special learning disorder was more than that of normal students. Therefore, individual and group training of optimistic and cognitive engagement is necessary to improve the psychological state of students with special learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attribution styles
  • cognitive avoidance
  • special learning disorder
بساک‌نژاد، سودابه؛ معینی، نصراله و مهرابی‌زاده‌هنرمند، مهناز (1389). رابطة پردازش پس‌رویدادی و اجتناب شناختی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان. فصلنامه علوم رفتاری، 4(4)، 335-340.
پورعبدل، سعید، صبحی قراملکی، ناصر و عباسی، مسلم (1394). نیمرخ نارسایی شناختی، نارسایی هیجانی و اجتناب شناختی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. مجلة روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، 6(20)، 55- 72.
دلاور، علی (1390). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ نهم، تهران؛ انتشارات رشد.
رستم اوغلی، زهرا؛ طالبی جویباری، مسعود و پرزور، پرویز (1394). مقایسة سبک‌های اسنادی و تاب‌آوری در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص، نابینا و عادی. مجله­ی ناتوانی‌هاییادگیری، 4(3)، 39-55.
صبحی قراملکی، ناصر؛ ابوالقاسمی، عباس و دهقان، حمیدرضا (1393). مقایسة تسلط نیمکره‌های مغز C,B,A و D دانش‌آموزان عادی و ناتوان یادگیری. مجله­یناتوانی‌هاییادگیری، 3(4)، 79-59.
صدری دمیرچی، اسماعیل و اسماعیلی قاضی‌ولوئی (1395). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی- هیجانی بر تنظیم شناختی هیجان و مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال یادگیری خاص. مجله­ی ناتوانی‌های یادگیری، 5 (4)، 86-59.
عباسی، مسلم؛ بگیان کوله‌مرز، محمدجواد؛ قاسمی‌جوبنه، رضا و درگاهی، شهریار (1394). مقایسه خودبیمارانگاری، اضطراب اجتماعی و اجتناب شناختی در مادران دانش‌آموزان با و بدون مشکلات ویژة یادگیری. مجلة تعلیم و تربیت استثنایی، 15(6)، 5-14.
عباسی، محمد (1393). تأثیر آموزش مهارت‌هایخودتعیین‌گریبرسبکتبیینخوشبینانه،هویت تحصیلیدانش‌آموزانپسردورهابتداییباناتوانایی‌هاییادگیریشهراهواز. رساله دکتری. دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
عطایی، شیما؛ فتی، لادن؛ احمدی ابهری، سیدعلی (1392). نشخوار ذهنی و اجتناب شناختی- رفتاری در افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اختلال اضطراب اجتماعی: مقایسه دو دیدگاه طبقه‌ای و طبقی. مجلة روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 19(4)، 283-295.
مرادی، مسعود؛ صدری دمیرچی؛ اسماعیل و محمدی، نسیم (1397). اثربخشی روش درمان حساسیت‌زدایی به واسطه حرکات چشم و بازپردازش بر تنظیم شناختی هیجان و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری. مجله­ی ناتوانی‌های یادگیری، 7(3)، 129-110.
مهدی زاده، زهرا؛ ابوالقاسمی، عباس و رستم اوغلی، زهرا. (1393). نقش پردازش اطلاعات و سبک‌های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانش‌آموزان دارای بدشکلی بدن. مجله­ی روان شناسی مدرسه، 3(4)، 111-127.
نسائیان، عباس؛ اسدی گندمانی، رقیه و مرادی، محمد (1396). مقایسه سازماندهی- برنامه‌ریزی، استدلال و حافظه کاری در کودکان با و بدون اختلال خاص یادگیری. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5 (8)، 13-1.
Abbasi, M. (2014). Impact of training of Self-determination skills on the optimistic explanation style, Academic identity, of Primary school students with learning disabilities in Ahwaz. Ph.D. Thesis. Faculty of Education and psychology, University of Chamran. (Persian)
Abbasi, M., Bgyan koleh marz, M.J., Ghasemi Jubaneh, R & Dargahi, Sh. (2015). Comparison of hypochondriasis, social anxiety and Avoid Cognitive in mothers of children with and without special learning problems. Journal of Special Education, 15 (6), 5-14. (Persian)
AL Zyoudi, M. (2010). Differences in self-concept among student with and without learning disabilities in al karak district in jorrdan. International journal of special education, 25(2), 21-40.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed: DSM-V. Washington, DC: Arlington, VA.
Ataie, Sh., Fata, L & Ahmadi Abhari, A. (2013). Rumination and Cognitive Behavioral Avoidance in Depressive and Social Anxiety Disorders: Comparison between Dimensional and Categorical Approaches. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 19(4), 283-295. (Persian)
Bassak-Nejad, S., Moini, N & Mehrabizadeh-Honarmand, M. (2011). The relationship between post event processing and cognitive avoidance with social anxiety among students. Journal of Behavioral Sciences, 4(4), 335-340. (Persian)
Bortolon, C., Lopes, B., Capdevielle, D., Macioce, V. & Raffard, S. (2019). The roles of cognitive avoidance, rumination and negative affect in the association between abusive supervision in the workplace and non-clinical paranoia in a sample of workers working in France. Psychiatry research271, 581-589.
Clark, D. & McManus, F. (2009). Information processing in social phobia. Biol Psychiatr, 51(1), 2-100.
Danahy, L., & Stopa, L. (2010). Post event processing in social anxiety. Behav Res Ther, 45(5), 12-19.
Delavar, A. (2012). Theoretical and practical research in the humanities and social sciences. Ninth edition, Tehran, diffusion growth. (Persian)
DuPaul, G. J., Pinho, T. D., Pollack, B. L., Gormley, M. J., & Laracy, S. D. (2017). First-year college students with ADHD and/or LD: Differences in engagement, positive core self-evaluation, school preparation, and college expectations. Journal of Learning Disabilities50(3), 238-251.
Genizi, J., Gordon, S. H., Kerem, N., Srugo, I., Shahar, E & Ravid, S. (2013). Primary headaches, attention deficit disorder and learning disabilities in children and adolescents. Journal of Headache and Pain, 14(1), 54-58.
Kashdan, T & Roberts, J. (2004). Social anxiety, depression and post event rumination: Affective consequences and social contextual influences. Journal of Anxi Disorder, 21(5), 284-301.
Mahdizadeh, Z., Abolghasemi, A. & Rostamoghli, Z. (2015). The role of cognitive processing and attribution styles in predicting quality of life in the students with dysmorphic disorder. Journal of School Psychology, 3(4), 111-127. (Persian).
Moradi, M., Sadri Damirchi, E & Mohammadi, N. (2018). Effectiveness of Eye movement desensitization and reprocessing on cognitive emotion regulation and test anxiety in students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 7(3), 161-167. (Persian)
Nesayan, A., Asadi ghandomi, R & Moradi, M. (2017). Comparison of Organizing-Planning, Reasoning and working memory in children with and without Specific Learning Disorder. Cognitive Strategies in Learning, 5(8), 1-13. (Persian).
Pourabdol, S., Sobhi, N & Abasi, M. (2015). Comparison of Cognitive failures, Alexithymia and Avoid Cognitive in students with and without specific learning disorder. Journal of Psychological Models and Methods, 6(20), 55-72. (Persian)
Reid, R & Lienemann, T. O. (2006). Strategy instruction for students with learning disabilities. New York: Guilford Press.
Rostamoghli, Z., Talebi Joybari, M & Porzoor, P. (2015). A comparison of attributional and resiliency style in students with specific learning disorders, blindness and normal. Journal of Learning Disabilities, 4(3), 39-55. (Persian).
Sadri Damirchi, E & Esmaili Ghazivaloii, F (2016). Effectiveness of social- emotional skills training on cognitive emotion regulation and social skills in children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 5(4), 141-147. (Persian)
Sexton, K & Dugas, M. (2008). An investigation of the factors leading to cognitive avoidance in worry. Concordia University, Quebec, Canada.
Sexton, K & Dugas, M. (2009). An Investigation of Factors Associated with Cognitive Avoidance in Worry. Cognitive Therapy and Research, 33(2), 150- 162.
Sharabi, A., Sade, S., & Margalit, M. (2016). Virtual connections, personal resources, loneliness, and academic self-efficacy among college students with and without LD. European Journal of Special Needs Education31(3), 376-390.
 Sobhi Gharamaleki, N., Abolghasemi, A & dehghan, H. (2014). Comparison of A, B, C and D brain quadrants dominance in normal students and students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3 (4), 59-79. (Persian)
Tarnowski, K. J & Nay, S. M. (1989). Locus of control in children with learning disabilities and hyperactivity: A subgroup analysis. Journal of Learning Disabilities, 22(6), 381-383.
Tenney, E. R., Spellman, B. A., & MacCoun, R. J. (2011). The benefits of knowing what you know (and what you do not): How calibration affects credibility. J Exp Soc Psychol, 4(1):4-8.
Vukman, K. B., Lorger, T., & Schmidt, M. (2018). Perceived self-efficacy and social anxiety changes in high school students with learning disabilities (LD) during first year of secondary vocational education.  European Journal of Special Needs Education33(4), 584-594
Woodcack, S & Jiang, H. (2012). Attrabution of the educational outcomes of students with learning disabilities in china. International journal of special education. 27 (2), 1-14.
Zealand. A. (2004). Relationships among achievement, perceptions of control, self-regulation, and self-determination of students with and without the classification of learning disabilities. Submitted for the degree of doctor of philosophy of the graduate school of arts and sciences. Columbia University