کلیدواژه‌ها = اختلالهای یادگیری غیرکلامی
ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی

دوره 8، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 75-109

10.22098/jld.2019.822

ربابه موحدی پور؛ فریبرز درتاج؛ صادق نصری؛ حسن اسدزاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی