مقایسه ناگویی خلقی، شفقت به خود و کمک‌طلبی تحصیلی در بین دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار. گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد. گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22098/jld.2023.7584.1811

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه‌ مقایسه‌ای ناگویی خلقی، شفقت به خود و کمک‌ طلبی تحصیلی در بین دانش‌آموزان اختلال یادگیری ویژه و عادی بود. طرح پژوهش از نوع علی-مقایسه‌ای بود و جامعه پژوهش شامل دانش‌آموزان اختلال یادگیری ویژه و عادی آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 1398-1399 بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس تعداد 102 نفر (52 اختلال یادگیری ویژه و 57 نفر عادی) انتخاب شدند و از ابزارهای شفقت به خود نف، ناگویی خلقی تورنتو و کمک‌طلبی تحصیلی ریان و پینت ریچ برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد . تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که در هر سه متغیر ناگویی خلقی، شفقت به خود و کمک ‌طلبی تحصیلی تفاوت ‌معنی‌داری بین دانش‌آموزان عادی و اختلال یادگیری ویژه وجود دارد. کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه شفقت به خود و رفتار کمک طلبی کمتر و ناگویی هیجانی بیشتری داشتند. نتایج نشان داد که ویژگی ‌هایی مانند نارسائی‌های شناختی هیجانی، دشواری در تشخیص احساسات و توصیف آن و تفکر با جهت‌ گیری خارجی به ‌همراه سازگاری هیجانی اجتماعی پایین شرایط شفقت برخود، ناگویی هیجانی و کمک ‌طلبی را در افراد دارای اختلال یادگیری ویژه چالش ‌برانگیز می ‌کند. طراحی و اجرای برنامه ‌های مهارتی شفقت ‌برخود، مهارت‌های هیجانی و کمک ‌طلبی ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Alexithymia, Self- Compassion and Academic Help Seeking Behavior in Students with and without Specific Learning Disability

نویسندگان [English]

  • Shahrooz Nemati 1
  • Rahim Badri Gargari 2
  • zahra arkani 3
1 Associate professor. Department of Educational Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Professor. Department of Educational Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Ph.D. student, Department of Educational Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The aim of Current research was to comparative study an alexithymia, self- compassion and academic help seeking behavior in students with and without specific learning disability. The research design was causal-comparative and the research population included all East Azerbaijan’s students with and without specific learning disability in 2019-2020. Using the connivance sampling method, 102 students (included 52 specific learning disability and 57 normal students) were selected and the Neff's self-compassion, the Bagby, parker &Taylor's Toronto alexithymia and the Ryan, pintrich's help-seeking behavior inventories were used to gathering the data. Multivariate analysis of variance revealed that in all three variables, alexitiamia, self-compassion, and academic help seeking behavior, there was a significant difference between two groups. characteristics such as emotional cognitive deficiency, difficulty in recognizing and describing emotions, and externally oriented thinking way, as well as low social emotional adjustment, challenge self-compassion, alexitimia, and help seeking behavior in people with specific learning disability. Developing and implementing of self-compassionate skills, expression of emotion and help-seeking behavior programs are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • Self- Compassion
  • Academic Help Seeking Behavior
  • Specific Learning Disability