مقایسه ناگویی خلقی، شفقت به خود و کمک‌طلبی تحصیلی در بین دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار. گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد. گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه‌ مقایسه‌ای ناگویی خلقی، شفقت به خود و کمک‌ طلبی تحصیلی در بین دانش‌آموزان اختلال یادگیری ویژه و عادی بود. طرح پژوهش از نوع علی-مقایسه‌ای بود و جامعه پژوهش شامل دانش‌آموزان اختلال یادگیری ویژه و عادی آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 1398-1399 بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس تعداد 102 نفر (52 اختلال یادگیری ویژه و 57 نفر عادی) انتخاب شدند و از ابزارهای شفقت به خود نف، ناگویی خلقی تورنتو و کمک‌طلبی تحصیلی ریان و پینت ریچ برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد . تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که در هر سه متغیر ناگویی خلقی، شفقت به خود و کمک ‌طلبی تحصیلی تفاوت ‌معنی‌داری بین دانش‌آموزان عادی و اختلال یادگیری ویژه وجود دارد. کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه شفقت به خود و رفتار کمک طلبی کمتر و ناگویی هیجانی بیشتری داشتند. نتایج نشان داد که ویژگی ‌هایی مانند نارسائی‌های شناختی هیجانی، دشواری در تشخیص احساسات و توصیف آن و تفکر با جهت‌ گیری خارجی به ‌همراه سازگاری هیجانی اجتماعی پایین شرایط شفقت برخود، ناگویی هیجانی و کمک ‌طلبی را در افراد دارای اختلال یادگیری ویژه چالش ‌برانگیز می ‌کند. طراحی و اجرای برنامه ‌های مهارتی شفقت ‌برخود، مهارت‌های هیجانی و کمک ‌طلبی ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Alexithymia, Self- Compassion and Academic Help Seeking Behavior in Students with and without Specific Learning Disability

نویسندگان [English]

  • Shahrooz Nemati 1
  • Rahim Badri Gargari 2
  • zahra arkani 3
1 Associate professor. Department of Educational Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Professor. Department of Educational Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Ph.D. student, Department of Educational Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The aim of Current research was to comparative study an alexithymia, self- compassion and academic help seeking behavior in students with and without specific learning disability. The research design was causal-comparative and the research population included all East Azerbaijan’s students with and without specific learning disability in 2019-2020. Using the connivance sampling method, 102 students (included 52 specific learning disability and 57 normal students) were selected and the Neff's self-compassion, the Bagby, parker &Taylor's Toronto alexithymia and the Ryan, pintrich's help-seeking behavior inventories were used to gathering the data. Multivariate analysis of variance revealed that in all three variables, alexitiamia, self-compassion, and academic help seeking behavior, there was a significant difference between two groups. characteristics such as emotional cognitive deficiency, difficulty in recognizing and describing emotions, and externally oriented thinking way, as well as low social emotional adjustment, challenge self-compassion, alexitimia, and help seeking behavior in people with specific learning disability. Developing and implementing of self-compassionate skills, expression of emotion and help-seeking behavior programs are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • Self- Compassion
  • Academic Help Seeking Behavior
  • Specific Learning Disability
بشرپور، س.، طلوعی مهماندوست، ا.، نریمانی،  م و عطادخت، ا. (1393). ارتباط سبک‌های پردازش هیجان و ناگویی خلقی با علائم اختلال شخصیت مرزی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، 16(7)، 62-55.
بگیان کوله مرز، م.ج.، درتاج، ف و محمدامینی، م. (2005). مقایسه ناگویی خلقی وکنترل عواطف در مادران دانش ­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. ناتوانی های یادگیری، 2(2)، 24-6. https://jld.uma.ac.ir/article_117.html
پورعبدل، س. (1398). تأثیر درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود بهزیستی اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص. مجله ناتوانی های یادگیری، 1(9)، 52-32. [DOI.org.10.22098/JLD.2019.832]
حسینی، ل و داوری، ر. (1400). بررسی نقش سبک های فرزندپروری در پیش بینی ناگویی هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجانی در دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر تهران. مجله روانشناسی مدرسه و آموزشگاه، 10(1)، 57-46. https://jsp.uma.ac.ir/article_1140.html
جمشیدی، ا. (1383) . مقایسه مهارت­ های اجتماعی بین دانش ­آموزان با مشکلات یادگیری خاص و دانش ­آموزان نرمال 12-8 ساله. مجله آموزش استثنایی، 2(12)، 22-31
حجازی، ا و پاکدامن، م. (1380). تاثیر اهداف پیشرفت و سطح توانایی بر رفتار و نگرش کمک طلبی تحصیلی. ‎مجله روان‌شناسی،2(5)، 117-99.
خانزاده، ع و سرمد، ز. (1386 ). نقش کمک طلبی در عملکرد حل مسئله ریاضی : یک رفتار وابستگی یا یک راهبرد یادگیری. فصلنامه ی تعلیم وتربیت، 13 (1) ، 25-19.
خانکشی زاده، ط و رضایی، ا. (1391). رابطه دانش فراشناخت، نظریه های ضمنی هوش و نگرش به رفتارهای کمک‌طلبی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)، 5(18), 89-108.
روشنی، ف.، نجفی، م.، نقش بندی، ش و ملک زاده، پ. (1396). مقایسه ناگویی خلقی در افراد با و بدون اختلال نقص توجه/ بیش ­فعالی. روان‌شناسی بالینی، 9(2 (پیاپی 34) )،  82-73. https://jcp.semnan.ac.ir/article_2720.html
زاهد، ع.، رجبی، س و امیدی، م. (1391 ). مقایسه سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و  یادگیری خودتنظیمی در دانش ­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ی ناتوانی­ های یادگیری،1 (2)، 43-62[DOI.org.JLD-1-2-91-1-3] .
سلیمانی، ا.، زاهد بابلان، ع.، فرزانه، ج و ستوده، م.ب. (1390) . مقایسه  نارسایی هیجانی و مهارت­ های اجتماعی دانش ­آموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار. مجله ناتوانی ­های یادگیری،1(1)، 93-78.
شهیم، س. (1382).مقایسه مهارت­ های اجتماعی و مشکلات رفتاری در دو گـروه از کودکـان عـادی و مبـتلا بـه اخـتلالات یادگیری در خانه و مدرسه. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، 33(1)، 138-121.
غلامعلی لواسانی، م.، حجازی، ا و خندان، ف. (1390). بررسی اثربخشی روش یادگیری مشارکتی بر اضطراب ریاضی و رفتار کمک‌طلبی. مجله روان‌شناسی، 15(4 (پیاپی 60))، 411-397.
قدم پور، ع.ا و سرمد، ز. (1382). نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک‌طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان. مجله روان‌شناسی، 7(2 (پیاپی 26))، 126-112.
کیانی، ق.، مکتبی، غ.، بهروزی، ن و مروتی، ذ.ا. (1394). اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شایستگی اجتماعی, عملکرد در تکالیف نظریه  ذهن و کمک‌طلبی دانش ­آموزان پسر دوره دوم ابتدایی دارای ناتوانایی های یادگیری. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان‌شناسی)، 22(1)، 186-173.
محمودیان، ح.، صفری، ه.، آقایی، ح.، رضوانی فر، ش و  میرمحمدتبار، س. ع. (1391). مقایسه رفتارهای کمک‌طلبی تحصیلی در دانش­آموزان عادی و دانش ­آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی. ناتوانی­ های یادگیری، 2(1)، 119-107. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173803
نریمانی، م.، پرزور، پ و بشرپور، س. (1394). مقایسه‌ تنظیم خلق منفی و بیانگری هیجانی در دانش‌­آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. پژوهش در نظا­م ­های آموزشی، 9(31)، 90-69.
ناصری نیا، س و سهرابی فرد، م.م. (1398). اثربخشی آموزش راهبردهای خود مهارگری بر شفقت خود و نظم جویی هیجان بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه_ بیش فعالی. یافته، 21(3 (پیاپی 81) )، 108-105.
References
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.   https://www.psychiatry.org/home/page-not-found
Alicke, M. D., & Sedikides, C. (2009). Self-enhancement and self-protection: What they are and what they do. European Review of Social Psychology20(1), 1-48. [DOI.org/10.1080/10463280802613866]
Bagby, R. M., Parker, J. D., & Taylor, G. J. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale—I. Item selection  and cross-validation of the factor structure. Journal of psychosomatic research38(1), 23-32.  [DOI.org/10.1016/0022-3999(94)90005-1]
Butler, R. (1998). Determinants of help seeking: Relations between perceived reasons for classroom help-avoidance and help-seeking behaviors in an experimental context. Journal of Educational Psychology90(4), 630. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.90.4.630
Butler, R. (2006). An achievement goal perspective on student help seeking and teacher help giving in the classroom: Theory, research, and educational implications. Help seeking in academic settings: Goals, groups, and contexts, 15-44.                                                                                                                 
Baynton, D. C. (2013). Disability and the justification of inequality in American history. The disability studies reader, 17(33), 57-5. http://hdl.handle.net/1803/9918
Bagiankoulemarze. M., Dortaj, F., & Amini, M. M. (2013). A comparative study of alexithymia and emotion control in mothers of students with and without learning disabilities. Journal of learning disabilities, 2(2), 6-24. https://jld.uma.ac.ir/article_117.html?lang=en
Basharpoor, S., Toloi Mehmandoostolya, A., & Narimani, M., & Atadokht, A. (2014). Relation of Emotion Processing Styles and Alexithymia with Symptoms of Borderline Personality Disorder. J Babol Univ Med Sci, 16 (7), 55-62. http://jbums.org/article-1-4830-fa.html
Besharat, M. A. (2008). Relation of alexithymia with ego defense styles.
Bauminger, N., & Kimhi -Kind, I. (2008). Social i nformat ion processing, securi t y of attach ment, and emotion regulation in children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41, 315–332.
Acton, R. G., & During, S. M. (1992). Preliminary results of aggression management training for aggressive parents. Journal of Interpersonal Violence7(3), 410-417.‏ [DOI.org/10.1177%2F088626092007003009]
Chung, M. C., & Chen, Z. S. (2020). The interrelationship between child abuse, emotional processing difficulties, alexithymia and psychological symptoms among chineese adolescents. Journal of Trauma & Dissociation, 1-15. [DOI.org/10.1080/15299732.2020.1788689]
Choi, Y. M., Lee, D. G., & Lee, H. K. (2014). The effect of self-compassion on emotions when experiencing a sense of inferiority across comparison situations. Procedia-Social and Behavioral Sciences114, 949-953.‏ [DOI.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.813]
Cerutti, R., Spensieri, V., Presaghi, F., Renzi, A., Palumbo, N., Simone, A., & Di Trani, M. (2020). Alexithymic traits and somatic symptoms in children and adolescents: A screening approach to explore the mediation role of depression. Psychiatric Quarterly, 1-12. [DOI.org/10.1007/s11126-020-09715-8]
Ciarrochi, J., Chan, A. Y., & Bajgar, J. (2001). Measuring emotional intelligence in adolescents. Personality and individual differences31(7), 1105-1119.‏ [DOI.org/10.1016/S0191-8869(00)00207-5]
Fuchs, L. S., & Fuchs, D. (1998). General educators' instructional adaptation for students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly21(1), 23-33. [DOI.org/10.2307%2F1511370]
Gholamali Lavasani, M., Hejazi, E., & Khandan, F. (2012).The Effect of Cooperative Learning on Mathematics Anxiety and Help Seeking Behavior. Journal of Psychology, 15(4), 397-411. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208860
Gresham, F. M., & Elliott, S. N. (1989). Social skills deficits as a primary learning disability. Journal of Learning Disabilities22(2), 120-124. [DOI.org/10.1177%2F002221948902200207]
Garwood, J. D., Ciullo, S., Wissinger, D. R., & McKenna, J. W. (2020). Civics Education for Students with Learning Disabilities and Emotional and Behavioral Disorders. Intervention in School and Clinic, 1053451220944143. [DOI.i.org/10.1177%2F1053451220944143]
Haddadian, F., Majidi, A., & Maleki, H. (2012). The effectiveness of self-instruction technique on improvement of reading performance and reduction of anxiety in primary school students with dyslexia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5366-5370. (Persian) [DOI.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.440]
Hejazi, A., & Pakdaman, M. (2001). The Effect of Achievement Goals and Ability Level on Behavior and Attitude of Academic Aid. Journal of Psychology, 2(5), 99-117. (Persian)  https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=39380
Heiman, T., & Berger, O. (2008). Parents of children with Asperger syndrome or with learning disabilities: Family environment and social support. Research in developmental disabilities29(4), 289-300.‏ [DOI.org/10.1016/j.ridd.2007.05.005]
Hosseini, L., & Davari, R. (2021). School High in Strategies Regulation tionalEmo and Alexithymia Predicting in Styles Parenting of Role the Investigating. Journal of School Psychology and Institutions, 10(1), 46-57. https://jsp.uma.ac.ir/article_1140.html?lang=en
Jonason, P. K., & Krause, L. (2013). The emotional deficits associated with the Dark Triad traits: Cognitive empathy, affective empathy, and alexithymia. Personality and Individual Differences55(5), 532-537. [DOI.org/10.1016/j.paid.2013.04.027]
Khankeshi Zadeh, T., & Rezai, A. (2000). The relationship between the meta-cognitive knowledge, implicit intelligence theories and attitude to the help-seeking behaviors with third grade mathematic students’ performance in guidance school of Tabriz. Educational Sciences Quarterly, 5(18), 89-108. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202961
Khanzade, A., & Sarmad, Z. (2007). The role of help in the performance of mathematical problem solving: a dependency behavior or a learning strategy. Quarterly Journal of Education, 13(1), 19-25. (Persian) http://jinev.iaut.ac.ir/article_521445_dda6b181490df27b0f397eefacde0d0a.pdf
Ladd, G. W., & Troop-Gordon, W. (2003). The role of chronic peer difficulties in the development of chi l dren’s psychological adjustment problems. Child Development, 74, 1344–1367.
Lumley, M. A., Neely, L. C., & Burger, A. J. (2007). The assessment of alexithymia in medical settings: implications for understanding and treating health problems. Journal of personality assessment89(3), 230-246. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00223890701629698?scroll=top&needAccess=true
Luminet, O., Rimé, B., Bagby, R. M., & Taylor, G. (2004). A multimodal investigation of emotional responding in alexithymia. Cognition and emotion18(6), 741-766. [DOI.org/10.1080/02699930341000275]
Lufi, D., & Parish‐Plass, J. (1995). Personality assessment of children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Clinical Psychology, 51(1), 94-99.  [DOI.org/10.1002/1097-4679(199501)51:1%3C94::AID-JCLP2270510115%3E3.0.CO;2-W]
Linley, P. A., Joseph, S., Maltby, J., Harrington, S., & Wood, A. M. (2009). Positive psychology applications.‏ https://psycnet.apa.org/doi/10.1093/oxfordhb/9780195335446.001.0001
Lavoie, R. (2006). It's so much work to be your friend: Helping the child with learning disabilities find social success. Simon and Schuster.‏                                                                                            
Lackaye, T. D., & Margalit, M. (2006). Comparisons of achievement effort, and self–perceptions among student with learning disabilities and their peers from different achievement groups. Journal of Learning Disabilities, 39, 432-446.
Maag, J. W., & Reid, R. (2006). Depression among students with learning disabilities: Assessing the risk. Journal of Learning Disabilities, 39, 3-10.
Mahmoudian, H., Safari, H., Aghaie, H., Rezvanifar, S. H., & Mirmohammadtabar, S. A. (2012). A comparison of help seeking behaviors in students with mathematics learning disabilities and normal students. Journal of learning disabilities, 2(1), 107-119. https://jld.uma.ac.ir/article_114.html
Mattila, A. K., Kronholm, E., Jula, A., Salminen, J. K., Koivisto, A. M., Mielonen, R. L., & Joukamaa, M. (2008). Alexithymia and somatization in general population. Psychosomatic medicine70(6), 716-722. [DOI.org/10.1097/psy.0b013e31816ffc39]
Motan, İ., & Gençöz, T. (2007). The Relationship between the Dimensions of Alexithymia and the Intensity of Depression and Anxiety. Turkish Journal of Psychiatry, 18(4). [DOI.org/10.1007/s11469-018-9998-1]
Mellor, K., & Dagnan, D. (2005). Exploring the concept of alexithymia in the lives of people with learning disabilities. Journal of Intellectual Disabilities, 9(3), 229-239. [DOI.org/10.1177%2F1744629505056696]
Mafra, H. (2015). Development of learning and social skills in children with learning disabilities: an educational intervention program. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 209, 221-228. [DOI.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.220]
Mamas, C., Bjorklund Jr, P., Daly, A. J., & Moukarzel, S. (2020). Friendship and support networks among students with disabilities in middle school. International Journal of Educational Research, 103, 101608. [DOI.org/10.1016/j.ijer.2020.101608]
Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and identity2(3), 223-250. [DOI.org/10.1080/15298860309027]
Neff, K. D., Hsieh, Y. P., & Dejitterat, K. (2005). Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure. Self and identity4(3), 263-287. [DOI.org/10.1080/13576500444000317]
Neff, K. D. (2009). The role of self-compassion in development: A healthier way to relate to oneself. Human development52(4), 211-214. [DOI.org/10.1159/000215071]
Neff, K. D. (2016). The self-compassion scale is a valid and theoretically coherent measure of self-compassion. Mindfulness, 7(1), 264-274. [DOI.org/10.1007/s12671-015-0479-3]
Newman, R. S. (1998). Students' help seeking during problem solving: Influences of personal and contextual achievement goals. Journal of educational psychology90(4), 644. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.90.4.644
Narimani, m., Porzoor, P., & Basharpoor, S. (2016). Comparison of negative mood and emotional expression in students with and without specific learning disorder. Journal of Research in Educational Systems, 9(31), 69-90. http://www.jiera.ir/article_49444.html?lang=en
Naserinia, S., & Sohrabi Fard, M. M. (2019). The effectiveness of self-control strategies training on self-compassion and emotion regulation in adults suffering from attention deficit hyperactivity disorder. Yafte, 21 (3), 105-118. http://yafte.lums.ac.ir/article-1-2859-fa.html
Narimani, M., Porzoor, P., & Basharpoor, B. (2015). Comparison of negative mood regulation and emotional expression in students with and without specific learning disabilities. Research in educational systems, 9(31), 69-90. (Persian) https://dorl.net/dor/20.1001.1.23831324.1394.9.31.3.1
Ouherrou, N., Elhammoumi, O., Benmarrakchi, F., & El Kafi, J. (2019). Comparative study on emotions analysis from facial expressions in children with and without learning disabilities in virtual learning environment. Education and Information Technologies24(2), 1777-1792. [DOI.org/10.1007/s10639-018-09852-5]
Porcelli, P., Bagby, R. M., Taylor, G. J., De Carne, M., Leandro, G., & Todarello, O. (2003). Alexithymia as predictor of treatment outcome in patients with functional gastrointestinal disorders. Psychosomatic Medicine65(5), 911-918. [DOI.org/10.1097/01.psy.0000089064.13681.3b]
Pellitteri, J. (2002). The relationship between emotional intelligence and ego defense mechanisms. The Journal of psychology, 136(2), 182-194. [DOI.org/10.1080/00223980209604149]
Pedersen, A., Haslund-Thomsen, H., Curtis, T., & Grønkjær, M. (2020). Talk to Me, Not at Me: An Ethnographic Study on Health-Related Help-Seeking Behavior Among Socially Marginalized Danish Men. Qualitative Health Research30(4), 598-609. [DOI.org/10.1177%2F1049732319868966]
Pourabdol, S. (2019). The effect of compassion-focused therapy on improving social well-being students with specific learning disorder. Journal of learning disabilities, 9(32), 32-52. https://jld.uma.ac.ir/article_832.html?lang=en
Rojahn, J., Lederer, M., & Tassé, M. J. (1995). Facial emotion recognition by persons with mental retardation: A review of the experimental literature. Research in Developmental Disabilities, 16(5), 393-414. [DOI.org/10.1016/0891-4222(95)00019-J]
Ryan, A. M., & Pintrich, P. R. (1997). "Should I ask for help?" The role of motivation and attitudes in adolescents' help seeking in math class. Journal of educational psychology89(2), 329.   https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.89.2.329
Raes, F. (2010). Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety. Personality and Individual Differences, 48(6), 757-761. [DOI.org/10.1016/j.paid.2010.01.023]
Robinson, S., Hastings, R. P., Weiss, J. A., Pagavathsing, J., & Lunsky, Y. (2018). Self‐compassion and psychological distress in parents of young people and adults with intellectual and developmental disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(3), 454-458. [DOI.org/10.1111/jar.12423]
Roshani, F., Najafi, M., Naqshbandi, S. H., & Malekzade, P. (2017). Comparison of Alexithymia in Individuals with and without Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder. Journal of Clinical Psychology, 9(2), 73-82. https://jcp.semnan.ac.ir/journal/aim_scope?lang=en
Scanlon, D. (2013). Specific learning disability and its newest definition: Which is comprehensive? And which is insufficient?  Journal of learning disabilities46(1), 26-33. [DOI.org/10.1177%2F0022219412464342]
Schulte-Koerne, G. (2014). Specific learning disabilities-from DSM-IV to DSM-5. Zeitschrift fur Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 42 (5), 369-72. [DOI.org/10.1024/1422-4917/a000312]
Sideridis, G. D. (2007). International approaches to learning disabilities: More alike or more different. Learning Disabilities Research & Practice, 22, 210–215.
Stuntzner, S., & Hartley, M. (2015). Balancing Self-compassion with Self-advocacy: A New Approach for Persons with Disabilities Learning to Self-advocate. Annals of Psychotherapy & Integrative Health, 12. https://scholarworks.utrgv.edu/coun_fac/10
Soleymani, E., Zahed Babolan, A., Farzaneh, J., & Setoudeh, MB. (2011). A comparison of alexithymia and the social skills in students with and without learning disorders. Journal of Learning Disabilities, 1(1), 78-93. (Persian) [DOI.org/:JLD-1-1-90-7-6]
Trammell, J., & Hathaway, M. (2007). Help-seeking patterns in college students with disabilities. Journal of Postsecondary Education and Disability20(1), 5-15.‏ http://www.ahead.org/jped/summer-2007#1
Van Dam, N. T., Sheppard, S. C., Forsyth, J. P., & Earleywine, M. (2011). Self-compassion is a better predictor than mindfulness of symptom severity and quality of life in mixed anxiety and depression. Journal of anxiety disorders25(1), 123-130. [DOI.org/10.1016/j.janxdis.2010.08.011]
Walker, S., O’Connor, D. B., & Schaefer, A. (2011). Brain potentials to emotional pictures are modulated by alexithymia during emotion regulation. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience11(4), 463-475. [DOI.org/10.3758/s13415-011-0042-1]
Wiener, J., & Schneider, B.H. (2002). A multisource exploration of the friendship Patterns of children with and without learning disabilities. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 127–142.
Wood, P. M., & Kroese, B. S. (2007). Enhancing the emotion recognition skills of individuals with learning disabilities: A review of the literature. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 20(6), 576-579. [DOI.org/10.1111/j.1468-3148.2006.00355.x]
Williams, K. E., Chambless, D. L., & Ahrens, A. (1997). Are emotions frightening? An extension of the fear of fear construct. Behaviour research and therapy35(3), 239-248. [DOI.org/10.1016/S0005-7967(96)00098-8]
Zahed, A., Ranabi, S., & Omidi, M. (2012). Comparison of social, emotional, academic and self-regulated learning adjustment in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 1(2), 43-62. (Persian) [DOI.org/:JLD-1-2-91-1-3]