اثربخشی غنی سازی روابط درون خانوادگی (با مشارکت والدین) بر مهارت های اجتماعی و نارسایی هیجانی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران،‌ ایران

2 دکتری روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه محقق اردبیلی،‌ اردبیل، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل، ایران

4 کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش پارس آباد، ایران

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی غنی سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت­های اجتماعی و نارسایی هیجانی دانش ­آموزان با اختلال یادگیری خاص انجام شد.
مواد و روش­ ها: روش پژوهش نیمه ­آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش­آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص که در سال 1401 به مرکز اختلال یادگیری شهر اردبیل مراجعه کرده بودند، تشکیل داد. از بین آنها 30 زوج و فرزند مبتلا به اختلال یادگیری خاص آنان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب  شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل(هر گروه 15 زوج و فرزند) جایگذاری شدند. گروه آزمایش بسته آموزشی غنی سازی روابط درون خانوادگی را در 12 جلسه 5/1 ساعته دریافت کردند و گروه کنترل مداخله­ ای دریافت نکرد.  دانش آموزان قبل و بعد از اجرای مداخله به پرسشنامه های مهارت­ های اجتماعی ماتسون(1983) و نارسایی هیجانی تورنتو(2006) پاسخ دادند. تجزیه تحلیل داده­ های بدست آمده از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیری  در نرم افزار SPSS-26 انجام شد.
یافته ­ها: نتایج حاکی از افزایش معنی دار میانگین  مهارت های اجتماعی و کاهش میانگین نارسایی هیجانی گروه آزمایش پس از اجرای مداخله بود. همچنین  در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری بین میانگین گروه آزمایش و کنترل در مهارت های اجتماعی و نارسایی هیجانی در سطح معناداری 01/0 مشاهده شد.
نتیجه­ گیری: می توان نتیجه گرفت که اجرای بسته غنی سازی روابط درون خانوداگی نقش موثری در بهبود مهارت های اجتماعی و همچنین کاهش مشکلات نارسایی هیجانی دارد. بنابراین، استفاده از این بسته برای کودکان مبتلا به اختلال یاگیری خاص توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Enriching Family Relationships (with Parents' Participation) on Social Skills and Alexithymia of Students with Specific Learning Disorders

نویسندگان [English]

  • Salar Nazarzadeh gigloo 1
  • Sara Alaei 2
  • Sajad Mohsenpour gareh gasemloo 3
  • Afsaneh Salahshour koorabbasloo 4
1 Ph.D Student in counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Ph.D in Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 MA in Educational Psychology, Department of Education of Ardabil Arovince, Iran
4 Ma in History and Philosophy of Education, Department of Educationof Parsabad city, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the effectiveness of enriching family relationships (with parents' participation) on social skills and alexithymia of students with specific learning disorders.
Methods: The research method was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group. The statistical population of this research was made up of all the students with specific learning disorder who had referred to the learning disorder center in Ardabil city in 2022. Among them, 30 students with specific learning disorders and their parents were selected as samples through available sampling and randomly placed in the experimental and control groups. The experimental group received the educational package of enrichment of family relationships but the control group did not receive any intervention during the implementation of the intervention. Before and after the implementation of the intervention, the students responded to Matson's social skills (1983) and Toronto's alexithymia scales (2006). Analysis of the obtained data was done through multivariate covariance analysis by using SPSS-26 software.
Results: The results showed a significant increase in the mean of social skills and a decrease in the mean of alexithymia of the experimental group after the implementation of the intervention. Also, the mean of social skills and alexithymia in the experimental and control groups were significantly different
Conclusion: It can be concluded that the implementation of the family relationship enrichment package has an effective role in improving social skills as well as reducing the problems of emotional inadequacy and symptoms of alexithymia, so the use of this package is recommended for children with special learning disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Specific learning disorder
  • Enrichment
  • Social skills
  • Alexithymia