اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر بهبود خودکنترلی و اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان مبتلابه ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 استاد گروه روانشناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/jld.2024.14385.2141

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر بهبود خودکنترلی و اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان مبتلابه ناتوانی یادگیری انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری مراجعه‌کننده به مرکز تخصصی وابسته به آموزش‌وپرورش شهرستان­ های اردبیل و گرمی در سال 1401 بود. نمونه پژوهش 30 دانش‌آموز دارای ناتوانی یادگیری  بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های مشکلات یادگیری (LDQ)، خودکنترلی  تانچی و همکاران و اضطراب اجتماعی لاجرسا استفاده شد. گروه آزمایش 8 جلسه90 دقیقه ­ای آموزش تنظیم هیجانی آلن، مکهاگ و بارلو (2009) را دریافت کردند و برای گروه کنترل مداخله‌ای ارائه نشد.  داده­ های جمع‌آوری‌شده نیز با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره به‌وسیله نرم­افزار spss27 تجزیه‌وتحلیل شد.
  یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون  در متغیرهای خودکنترلی افزایش معنادار و در اضطراب اجتماعی کاهش معنادار داشت (0/001>P).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجانی موجب بهبود خودکنترلی و اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود از آموزش تنظیم هیجانی به‌عنوان روش درمانی مؤثر و جایگزین در کنار روش‌های درمانی  برای ارتقاء خودکنترلی، اضطراب اجتماعی، سلامت روانی و کاهش علائم اختلال و مشکلات هیجانی-رفتاری دانش آموزان دارای اختلال ناتوانی یادگیری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of emotional regulation training on improving self-control and social anxiety in students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Maryam Ezzatibabi 1
  • Mohammad Narimani 2
  • Niloofar Mikaeili 3
  • Seifollah Aghajani 4
1 PhD student, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Professor Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of emotional regulation training on improving self-control and social anxiety in students with learning disabilities. 
Methods: This experimental research was conducted with a pre-test-post-test design with a control group.  The statistical population of the research included all students with learning disabilities referring to the specialized center related to education in Ardabil and Germi cities in the year at 2021. The research sample was 30 students with learning disabilities who were selected by random sampling and placed in two experimental and control groups (15 people in each group).  To collect data, learning difficulties questionnaires (LDQ), Tanchi et al.'s self-control and Lajersa's social anxiety questionnaires were used.  The experimental group received 8 sessions of 90-minute emotional regulation training by Alan McHugh and Barlow (2009), no intervention was given to the control group.  The collected data were analyzed using multivariate covariance analysis by SPSS 27 software.
Results: The findings of the research showed that the average of the post-test compared to the pre-test significant increased in the variable of self-control and significant decreased in social anxiety (p<0.001). 
Conclusion: The results showed that emotional regulation training improved self-control and social anxiety of students with learning disabilities. Therefore, it is suggested, emotional regulation training can be used as an effective alternative treatment method along with treatment methods to improve self-control, social anxiety, mental health and reduce symptoms of disorder and emotional-behavioral problems of students with learning disabilities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional regulation training
  • self-control
  • social anxiety
  • learning disabilities