اثربخشی برنامۀ اجتماعی-هیجانی کودکان قوی بر توانمندی تنظیم هیجانی و کمک‌طلبی تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22098/jld.2024.13887.2123

چکیده

اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش برنامه اجتماعی_هیجانی کودکان قوی بر تنظیم هیجان و کمک‌طلبی تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه بود.
 مواد و روش‌ها: طرح پژوهشی از نوع نیمه ­آزمایشی از نوع پیش ­آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش­ آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه در سال­ تحصیلی 1400-1401 شهر تبریز بودند. نمونه ‌آماری پژوهش تعداد 30 دانش‌آموز دختر و پسر پایه سوم تا پنجم بودند که 15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر در گروه آزمایش به روش نمونه‌گیری تصادفی قرار گرفتند. برنامه آموزشی  اجتماعی-هیجانی کودکان قوی در 12 جلسه آموزشی برای گروه آزمایشی به اجرا در آمد در حالیکه گروه کنترل مداخله دریافت نکردند. از مقیاس‌های تنظیم هیجان شیلد و کیکتی (1997) و کمک‌طلبی تحصیلی ریان و پینتریچ (1997) برای جمع ­آوری داده ­ها در پیش‌آزمون­ و پس ­آزمون استفاده شد.
 یافته‌ها: تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که برنامه آموزشی اجتماعی-هیجانی کودکان قوی بر تنظیم هیجان و کمک‌طلبی تحصیلی تاثیر معنی­داری داشته است (0/05>P).
نتیجه گیری: به ­واسطه ­ی اثربخشی این برنامه، اجرای آن بر روی سایر گروه­ های نارسایی­ های تحولی نیز پیشنهاد می­ شود. همچنین یافته‌های حاضر می‌تواند به لحاظ بالینی در اختیار متخصصان این حوزه و نیز والدین این گروه از کودکان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of The Strong Kids’ Socio-Emotional Program on Emotional Regulation Enhancement and Academic Help-Seeking in Students with Specific Learning Disability

نویسندگان [English]

  • Shahrooz Nemati 1
  • Rahim Badri Gargari 2
  • Nazila Khoshbahar 3
  • Elaheh Mahmoudi 4
1 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Educational Science, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 M.A. in Educational Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 PhD Student in Educational Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Objective: The current research aimed to study the effectiveness of the Strong Kids’ socio-emotional program on emotional regulation and academic help-seeking in students with specific learning disabilities.
Methods: The research utilized a semi-experimental pre-test-post-test design with a control group. The study focused on students with specific learning disabilities during the 2021-2022 academic year in Tabriz city. The sample included 30 students from third to fifth grades, with 15 in the control group and 15 in the experimental group selected through random sampling. The experimental group participated in a 12-session social-emotional training program for strong children, while the control group did not receive the intervention. Data was collected using emotion regulation scales from Shield and Kikti (1997) and academic help-seeking questionnaires from Ryan and Pintrich (1997) in pre-test and post-test assessments.
Results: The results of the multivariate covariance analysis indicated that the social-emotional educational program for strong kids had a significant impact on emotion regulation and academic help-seeking (P<0.05).
Conclusion: Based on the effectiveness of the program, its implementation with other groups of developmental disabilities is recommended. Additionally, the findings of this study can be useful for experts in the field and parents of children with specific learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Specific learning disability
  • Emotional regulation program
  • Academic help-seeking
  • Strong kids