تدوین برنامه توان‌بخشی عصب روان‌شناختی و بررسی اثربخشی آن بر عملکرد خواندن دانش آموزان با اختلال خواندن(نارساخوانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه روانشناسی کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22098/jld.2024.14847.2161

چکیده

اهداف: مطالعه حاضر با هدف تدوین برنامه توانبخشی عصب روان­شناختی و بررسی اثربخشی آن بر عملکرد خواندن کودکان با اختلال نارساخوانی انجام شده است.
مواد و روش ­ها: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ­ها، از  نوع ­آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون، همراه  با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش­آموزان با اختلال خواندن در پایه سوم ابتدایی در سال 1402 در مراکز ویژه اختلال یادگیری منطقه 10 آموزش و پرورش تهران بودند. تعداد 28 دانش­آموز با اختلال خواندن به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش(14) و کنترل(14) به صورت تصادفی گمارده شدند. برنامه مداخله­ ای توان­بخشی عصب روان­شناختی برای گروه آزمایش به مدت 14 جلسه 60 دقیقه­ای اجرا شد  و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. از آزمون درک خواندن به عنوان ابزار ارزیابی استفاده شد برای تحلیل داده‌ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس با رعایت پیش فرض ­های کاربست استفاده شد.
یافته ­ها:  نتایج نشان داد که برنامه مداخله­ ای توان­بخشی عصب روان­شناختی بر عملکرد خواندن گروه آزمایش با اختلال نارساخوان مؤثر بوده است. (0/01>P).
نتیجه ­گیری: باتوجه به نتایج به دست آمده، می‌توان گفت برنامه مداخله­ای توان­بخشی عصب روان­شناختی بر عملکرد خواندن افراد با اختلال نارساخوان مؤثر بود فلذا پیشنهاد می‌شود برنامه مداخله­ای توان­بخشی عصب روان­شناختی به صورت یک روش مداخله مؤثر برای تقویت توان خوانداری دانش ­آموزان با اختلال نارساخوان بکار گرفته شود.  
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

neuropsychological rehabilitation effectiveness on the reading performance of students with dyslexia

نویسنده [English]

  • Saeed Rezayi
PhD in Psychology, Department of Psychology of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted with the aim of developing a neuropsychological rehabilitation program and investigating its effectiveness on the reading performance of children with dyslexia.
Methods: This research in terms of purpose, it was applied, and in terms of data collection, it was experimental with a pre-test-post-test design, with a control group. The statistical population included all students with reading disorders in the third grade of elementary school in 2024 in special centers for learning disorders in the 10th education district of Tehran. A number of 28 students with reading disorders were selected by purposive sampling and randomly assigned to two experimental (14) and control (14) groups. The neuropsychological rehabilitation intervention program was implemented for the experimental group for 14 sessions in 60 minutes and the control group did not receive training program. Isfahan Reading Comprehension Test was used as an evaluation tool. For data analysis, analysis of covariance statistical test was used, respecting the default assumptions of the application.
Results: The results showed that the neuropsychological rehabilitation intervention program was effective on the reading performance of the experimental group with dyslexia. (P<0.01).
Conclusion: According to the obtained results, it can be mention that the intervention program of neuropsychological rehabilitation was effective on the reading performance of people with dyslexia, so it is suggested that the neuropsychological rehabilitation as an effective intervention method should be used to strengthen the reading ability of students with dyslexia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neuropsychological rehabilitation
  • reading performance
  • reading disorder (dyslexia)