دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 24، آبان 1396، صفحه 1-145 
تأثیر آموزش موقعیت‌یابی و تسلط بر نماد بر چگونگی خواندن دانش-آموزان نارساخوان پسر

صفحه 61-75

10.22098/jld.2017.577

ماریه عبدالقادری؛ فاطمه خدا مهری شیجانی؛ موسی کافی؛ مهناز فلاحی؛ مهناز خسرو جاوید