دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 6-125 
2. اثربخشی مداخلات حسی‌ـ‌حرکتی بر افزایش دامنه‌ی توجه دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری

صفحه 23-37

غلامعلی افروز؛ سوگند قاسمزاده؛ طیبه تازیکی؛ محمد مهاجری؛ مریم دالوند