تدوین معادلات ساختاری سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه بر اساس ناگویی هیجانی و باورهای فراشناختی و با میانجی‌گری حمایت اجتماعی ادراک‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/jld.2022.8168.1865

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین معادلات ساختاری سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه بر اساس ناگویی هیجانی و باورهای فراشناخت با میانجی‌گری حمایت اجتماعی ادراک‌شده انجام شد.
روش‌ها: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی، تعداد 210 نفر به عنوان نمونۀ هدفمند از بین کلیه دانش‌‌آموزان دختر و پسر 10 تا 14 سال با اختلال یادگیری ویژه شهر تبریز در سال 1398 انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو، پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک‌شده زیمت و همکاران استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده نیز با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری به وسیله نرم‌افزار Lisrel8.8 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که ناگویی هیجانی و باورهای فراشناختی اثر منفی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده اثر مثبت و معنی‌دار بر سازگاری اجتماعی دارند. همچنین ناگویی هیجانی و باورهای فراشناختی علاوه بر اثر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق میانجی‌گری حمایت اجتماعی ادراک‌شده نیز بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه اثرگذار است؛ که با توجه به مقدار آماره VAF مشاهده گردید که 31/5 درصد از تأثیر ناگویی هیجانی بر سازگاری اجتماعی، 20/9 درصد از تأثیر باورهای فراشناختی بر سازگاری اجتماعی از طریق حمایت اجتماعی ادراک‌شده می‌تواند تبیین گردد.
نتیجه‌گیری: با توجه به پیامدهایی که ناتوانی یادگیری به دنبال خود دارد و تأثیرات گسترده آن بر روند زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان، پیشنهاد می‌شود برنامه‌هایی در جهت ارتقای هیجاناتت و باورهای فراشناختی مناسب و گسترش حمایت اجتماعی در بین دانش‎‌آموزان دچار ناتوان یادگیری اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of structural equations of social adjustment of students with Specific Learning Disorder based on alexithymia and metacognition beliefs and mediated by perceived social support

نویسندگان [English]

  • sanaz einy 1
  • samira Nazar 2
  • Matineh Ebadi 2
  • Mahtab Zeynalzadeh 3
1 Assistant professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
3 Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted to develop structural equations of social adjustment of students with specific learning disorders based on alexithymia and metacognitive beliefs and mediated by perceived social support.
Methods: In this descriptive and correlational study, 210 subjects were selected as a purposeful sample from all male and female students aged 10 to 14 years with specific learning disorders in Tabriz in 2019- 2020. Bell Social Adjustment Inventory, Wells Metacognitions Beliefs Questionnaire, Toronto Alexithymia Scale, and Zimet et al, Multidimensional Scale of Perceived Social Support were used to collect data. The collected data were analyzed using Pearson correlation analysis and structural equations by Lisrel 8.8 software.
Results: The results showed that alexithymia and metacognitive beliefs have a negative and significant effect and perceived social support has a positive and significant effect on social adjustment. Alexithymia and metacognitive beliefs, in addition to having a direct effect, also indirectly affect the social adjustment of students with specific learning disorders through the mediation of perceived social support, according to the value of VAF statistics, it was observed that 31.5% of the effect of alexithymia on social adjustment, 20.9% of the effect of metacognitive beliefs on social adjustment can be explained through perceived social support.
Conclusion: According to the consequences of learning disability and its widespread effects on the process of individual and social life, it is suggested that programs be implemented to promote appropriate emotions and metacognitive beliefs and to expand social support among students with learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Specific Learning Disorder
  • Social Adaptation
  • Alexithymia
  • Metacognitive Beliefs
  • Perceived Social Support
افشاری، ع. (1398). اثر بخشی راهبردهای فراشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان با مشکل افت تحصیلی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۱۲ (۵)، ۱۳۳-۱۴۲. http://edcbmj.ir/article-1-1954-fa.html
بشارت، م ع. (1392). مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو: پرسشنامه، روش اجرا و نمره­گذاری (نسخه فارسی). روان­شناسی تحولی روان­شناسان ایرانی، 37(10)، 90-92. https://ijms.sums.ac.ir/article_39805.html
پورعبدل، س.، صبحی قراملکی، ن و عباسی، م. (1394). مقایسه‌ی اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. ناتوانی­ های یادگیری، 4(3)، 22-38. http://jld.uma.ac.ir/article_276_50.html?lang=en
حسینی، ل و داوری، ر. (1400). بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری در پیش‌بینی ناگویی هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجانی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران.. روانشناسی مدرسه و آموزشگاه، 10(1)، 46- 57. http://jsp.uma.ac.ir/article_1140.html
سلیمی، ج و بارخدا، ج. (1397). تحلیل و رتبه‌بندی مهم‌ترین مؤلفه‌های ناتوانی یادگیری در بین دانش‌آموزان. ناتوانی­ های یادگیری، 8(1)، 42-69. http://jld.uma.ac.ir/article_708.html?lang=en
سلیمی، ع.، جوکار، ب و نیک­پور، ر. (1388). ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت. مطالعات روان­شناختی، 5(3)، 81-102. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=169581
شیرین‌زاده دستگیری، ص.،  گودرزی، م ع.،  غنی‌زاده، ا  و تقوی، س م ر. (1387). مقایسه باورهای فراشناختی و مسئولیت‌پذیری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری، اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۱۴ (۱)، ۴۶-۵۵. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-414-en.html
علی­مرادی، م.،  قربان شیرودی، ش.، خلعتبری، ج و رحمانی، م ع. (1397). اثربخشی بازی درمانی بر خودناتوانمندسازی اجتماعی و ناگویی هیجانی دانش ­آموزان دختر با اختلال یادگیری خاص. مطالعات ناتوانی، 8(60)، 1-7.
قدیری، ف.،  عالی، ش و آقامحمدیان شعرباف، ح ر. (1398). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی-هیجانی بر تاب‌آوری و سازگاری نوجوانان پسر دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 11(2)، 71-87. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=748573
قربانی، ن و جباری، س. (1397). تأثیر آموزش نظریه ذهن برکارکرد اجرایی دانش ­آموزان پسر با ناتوانی یادگیری. روانشناسی افراد استثنایی، 8(31)، 237-259. [DOI.org/10.22054/jpe.2019.34845.1832]
کاظمی رضایی، س ع.،  محمدی، م.،  تاجیک، ع ا  و پیشگاهی، ب. (1399). نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش ­بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان پرستاری. نشریه روان پرستاری، 8(2)، 77-85. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=806464
محمدامین­ زاده، ل و محمدامین ­زاده، ح. (1397). مقایسه سازگاری تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر پایه هشتم دارای مشکلات یادگیری و بدون مشکلات یادگیری شهرستان مهاباد. رهبری و مدیریت آموزشی، 12(4)، 230-21. http://edu.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_664463.html?lang=fa
محرم­ زاده، م.، پاشایی، م و نقوی، ل. (1398). مقایسه سرمایه روان‌شناختی، سازگاری اجتماعی و سبک‌های عاطفی در دانش‌آموزان ورزشکار (فردی و گروهی) و غیرورزشکار. روانشناسی مدرسه و آموزشگاه، 8(3)، 163-176. http://jsp.uma.ac.ir/article_847.html
مهوش، ع.، شریفی درآمدی، پ.، رضایی، س و عسکری، م. (1398). اثربخشی برنامه آموزشی تنظیم شناختی-هیجانی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی. مجله مطالعات ناتوانی، ۹، 1-6.  http://jdisabilstud.org/article-1-1597-en.html
نریمانی، م.،  رشیدی، ج  و زردی، ب. (1398). نقش خودپنداره کودکان، حمایت اجتماعی خانواده و سبک والدگری در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص. ناتوانی­ های یادگیری، 8(3)، 112-133. http://jld.uma.ac.ir/article_791.html?lang=en
References
Afshari, A. (2019). To investigate the effectiveness of meta-cognitive strategies on improving academic performance and social adjustment of students with academic failure. Education Strategies in Medical Sciences, 12 (5), 133-142. (Persian). http://edcbmj.ir/article-1-1954-fa.html
Alimoradi, M., Ghorbanshiroudi, S., Khalatbari, J., Rahmani, M. A. (2018). The Effectiveness of Play Therapy on Self-empowerment and Alexithymia of Female Students with Specific Learning Disorder. Middle Eastern Journal of Disability Studies, 8, 60-60. (Persian). https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=704633
Allen, A., Kannis-Dymand, L., & Katsikitis, M. (2017). Problematic internet pornography use: The role of craving, desire thinking, and metacognition. Addictive Behaviors, 70, 65-71. [DOI.org/10.1016/j.addbeh.2017.02.001]
Auerbach, J. G., Gross-Tsur, V., Manor, O. & Shalev, R. S. (2008). Emotional and Behavioral characteristics over a six year period in youths with persistent and nonpersistent dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 41(3), 263–273. [DOI.org/10.1177%2F0022219408315637]
Bagby, M., Taylor, G. J., & Parker, JD. (1993). Alexithymia and the recognition of facial expressions of emotion. Psychotherapy and Psychosomatics, 59(3- 4), 197-202. [DOI.org/10.1159/000288664]
Bell, H. M. (1962). The adjustment inventory: adult form. Palo Alto: Consulting Psychological Press. https://www.si.edu/object/nmah_692354
Besharat, M. A. (2013). Toronto Alexithymia Scale: Questionnaire, instruction and scoring (Persian Version). Journal of Developmental Psychology, 37(10), 90-92. (Persian). https://ijms.sums.ac.ir/article_39805.html
Brunsting, N. C., Zachry, C., Liu, J., Bryant, R., Fang, X., Wu, S., & Luo, Z. (2021). Sources of perceived social support, social-emotional experiences, and psychological well-being of international students. The Journal of Experimental Education89(1), 95-111.‏ [DOI.org/10.1080/00220973.2019.1639598]
Fietz, J., Valencia, N., & Silani, G. (2018). Alexithymia and autistic traits as possible predictors for traits related to depression, anxiety, and stress: A multivariate statistical approach. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 24 (4), 901-908. [DOI.org/10.1111/jep.12961]
Ghadiri, F., Aali, Sh & Agham Mohammadian Sharabaf, H. R. (2019). The Effectiveness of Social-Emotional Skills Training on Resilience and Adjustment of Male Adolescent Students in Boarding Schools. Studies in Learning & Instruction, 11 (2), 71-87. (Persian) https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=748573
Ghorbani, N., Jabbari, S. (2018). The Effect of Training Theory of Mind on Executive Function of Boy Students with Learning Disabilities. Psychology of Exceptional Individuals, 8(31), 237-259. (Persian). [DOI.org/10.22054/jpe.2019.34845.1832]
Hosseini, L., & Davari, R. (2021). Investigating the Role of Parenting Styles in Predicting Alexithymia and Emotional Regulation Strategies in High School Students. Journal of Psychology and institutions, 10(1), 46-57. http://jsp.uma.ac.ir/article_1140.html?lang=en
Hofmann, S. G., & Kashdan, TB. (2010). The Affective Style Questionnaire: Development and Psychometric Properties. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32(2), 255–63. 10.1007/s10862-009-9142-4
Huang, C. Y., Costeines, J., Kaufman, J. S., & Ayala, C. (2014). Parenting stress, social support, and depression for ethnic minority adolescent mothers: Impact on child development. Journal of child and family studies23(2), 255-262.‏ [DOI.org/10.1007/s10826-013-9807-1]
Kazemi rezaei, A., Mohammadi, M., Tajikesmaili, A., & Pishgahi, B. (2020).The Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies and Perceived Social Support in Predicting the Social Adjustment of Nursing Students. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 8 (2), 76-85. (Persian). https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=806464
Lee, C., Sung, Y. T., Zhou, Y., & Lee, S. (2018). The relationships between the seriousness of leisure activities, social support and school adaptation among Asian international students in the US. Leisure Studies, 37, 197–210. [DOI.org/10.1080/02614367.2017.1339289]
Mahvash, A., Sharifidaramadi, P., Rezayi, S., & Asgari, M. (2019). Instructional Program for Cognitive Emotion Regulation on Social Skills in Students with Hearing Impairments. Middle East Journal of Digestive Diseases, 9, 47-47. (Persian). http://jdisabilstud.org/article-1-1597-en.html
Mamaril, N. A., Usher, E. L., & Coyle, B. A. (2013). Academic self-handicapping and self-efficacy as predictors of mathematics achievement of African American middle school students. P20 Motivation and Learning Lab, University of Kentucky, College of Education, Kentucky, USA. https://motivation.uky.edu/files/2013/08/MamarilUsherCoyle.pdf
Mazzocco, M. M., Hanich, L. B. (2010).  Math achievement, numerical processing, and executive functions in girls with Turner syndrome: Do girls with Turner syndrome have math learning disability?. Learning and Individual Differences, 20(2), 70-81. [DOI.org/10.1016/j.lindif.2009.10.011]
Mohammad Aminzadeh, L & and Mohammad Amin Zadeh, H. (2019). Comparison of academic adjustment and social development of eighth grade female students with learning difficulties and without learning problems in Mahabad city. Educational Leadership & Management, 12 (4), 230-21. (Persian). http://edu.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_664463.html?lang=fa
Moharamzadeh, M., Pashaei. M & Nagavi, L. (2019). Comparing psychological capital, social adjustment and emotional styles in athletic students (individual and group) and non-athletes. Journal of Psychology and institutions, 8(3), 163- 176. http://jsp.uma.ac.ir/article_847.html?lang=en
Montague, M. (2008). Self-Regulation Strategies to Improve Mathematical Problem Solving for Students with Learning Disabilities. Learning Disability Quarterly, 31(1), 37–44. [DOI.org/10.2307/30035524]
Moreira, P. A. S., & Lee, V. E. (2020). School social organization influences adolescents’ cognitive engagement with school: The role of school support for learning and of autonomy support. Learning and Individual Differences, 80, 101885. [DOI:10.1016/j.lindif.2020.101885]
 Moritz, S., Irshaid, S., Beiner, A., Hauschildt, M., & Miegel, F. (2019). Acceptance and efficacy of a metacognitive self-help intervention in an Arabic-speaking mixed patient sample with depression and/or obsessive–compulsive disorder: A randomized controlled trial. Journal of Experimental Psychopathology, 10(1). [DOI.org/10.1177/2043808718820683]
Murugan, P. V. (2017). Mental health and adjustment of higher secondary school students. Journal on Educational Psychology, 11(2), 29-35. https://eric.ed.gov/?id=EJ1169547
Narimani, M., Rashidi, J., Zardi, B. (2019). The role of children’s self-concept, family’s social support, and parenting styles in predicting academic vitality among students with specific learning disability. Journal of Learning Disabilities, 8(3), 112-133. (Persian). http://jld.uma.ac.ir/article_791.html?lang=en
Oksüz, E., Mersin, S., & Ozcan, C. T. (2018). Childhood traumatic experiences, alexithymia, and resilience in patients with adjustment disorder. Gulhane Medical Journal, 60, 97-102. [DOI:10.26657/gulhane.00030].
Pourabdol, S., Sobhi -Gharamaleki, N., Abbasi, M. (2015). A comparison of academic procrastination and academic vitality in students with and without specific learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 4(3), 22-38. (Persian). http://jld.uma.ac.ir/article_276_50.html?lang=en
Rodríguez, M. S., Tinajero, C., & Páramo, M. F. (2017). Pre-entry Characteristics, Perceived Social Support, Adjustment and Academic Achievement in First-Year Spanish University Students: A Path Model. The Journal of Psychology, 151(8), 722–738. [DOI.org/10.1080/00223980.2017.1372351].
Rosenfeld, L. B., Richman, J. M., & Bowen, G. L. (2000). Social Support Networks and School Outcomes: The Centrality of the Teacher. Child and Adolescent Social Work Journal, 17(3), 205–26. [DOI.org/10.1023/A:1007535930286].
Rutter, E. C., Tyas, S. L., Maxwell, C. J., Law, J., O'Connell, M. E., Konnert, C. A., & Oremus, M. (2020). Association between functional social support and cognitive function in middle-aged and older adults: a protocol for a systematic review. BMJ open10(4), e037301.‏ [DOI.org/10.1136/bmjopen-2020-037301].
Şahin, D. S., Özer, O., & Yanardağ, M. Z. (2019). Perceived social support, quality of life and satisfaction with life in elderly people. Educational Gerontology, 1–9. [DOI.org/10.1080/03601277.2019.1585065] 
Salarian, F., Homayouni, A. R., & Sadeghi, J. (2019). Predicting Social Adjustment in University Students based on Alexithymia and Psychological Vulnerability. Journal of Sociological Studies of Youth. 10 (35), 97-106. https://ssyj.baboliau.ac.ir/article_670247.html
Salimi, A. R., Joukar, B., & Nikpour, R. (2009). Internet and communication: perceived social support and loneliness as antecedent variables. Psychological studies, 5(3), 81-102. (Persian). https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=169581
Salimi, J., Barkhoda, J. (2018). Analysis and ranking of the most important components of learning disability among students) Case study of elementary schools in Marivan city). Journal of Learning Disabilities, 8(1), 42-69. (Persian). http://jld.uma.ac.ir/article_708.html?lang=en
Sangani, A., Makvandi, B., Asgari, P., & Bakhtiarpour, S. (2019). Modeling Structural Relationships of Metacognitive States with Tendency to Virtual Networks through Mediating of Social Adjustment in Gifted Students. Avicenna Journal of Neuropsychophysiology, 20 6(3), 149-158. [DOI.org/10.32598/ajnpp.6.3.206.1]
Schimmenti, A., Passanisi, A., Caretti, V., La Marca, L., Granieri, A., & Iacolino, C, et al. (2017). Traumatic experiences, alexithymia, and Internet addiction symptoms among late adolescents: A moderated mediation analysis. Addictive Behaviors, 64, 314-320. [DOI.org/10.1016/j.addbeh.2015.11.002].
Schwartz, F., Epinat-Duclos, J., Leone, J., Poisson, A., & Prado, J. (2018). Impaired neural processing of transitive relations in children with math learning difficulty. NeuroImage: Clinical, 20, 1255-1265. [DOI.org/10.1016/j.nicl.2018.10.020]
Srivastava, P. S. (2018). Social adjustment problems of school going academic achievers. International Journal of Academic Research and Development3(1), 164-166.‏ https://www.researchgate.net/profile/Prem-Srivastava-2/publication/322385667_Social_adjustment_problems_of_school_going_academic_achievers/links/5a5711bfa6fdcc30f86dea8f/Social-adjustment-problems-of-school-going-academic-achievers.pdf
Shirinzadeh Dastgiri, S., Gudarzi, M. A., Ghanizadeh, A., & Taghavi, S. M. (2008). Comparison of metacognitive and responsibility beliefs in patients with obsessive-compulsive disorder, generalized anxiety disorder and normal individuals. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology, 14(1), 46-55. (Persian) http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-414-en.html
Uchino, B. N., Bowen, K., Kent de Grey, R., Mikel, J., & Fisher, E. B. (2018) Social Support and Physical Health: Models, Mechanisms, and Opportunities. In: Fisher E. et al. (eds) Principles and Concepts of Behavioral Medicine. Springer, New York, NY. [DOI.org/10.1007/978-0-387-93826-4_12]
Vermunt, J. D., & Vermetten, Y. (2004). Patterns in student learning: relationships between learning strategies, conceptions of learning, and learning orientations. Educational Psychology Review, 16(4), 359–384. [DOI.org/10.1007/s10648-004-0005-y]
Wells, A., & Cartwright-Hatto, S. (2004). A short form of the metacognitions questionnaire: properties of the MCQ-30. Behaviour Research and Therapy, 42(4), 385-396. [DOI.org/10.1016/S0005-7967(03)00147-5].
Winter, L., Naumann, F., Olsson, K., Fuge, J., Hoeper, M. M., & Kahl, KG. (2020). Metacognitive Therapy for Adjustment Disorder in a Patient with Newly Diagnosed Pulmonary Arterial Hypertension: A Case Report. Frontires in Psychology. 11:143. [DOI.org/10.3389/fpsyg.2020.00143]
Younis, A., Xiaobao, P., Nadeem, M. A., Kanwal, S., Pitafi, A. H., Qiong, G., & Yuzhen, D. (2021). Impact of positivity and empathy on social entrepreneurial intention: The moderating role of perceived social support. Journal of Public Affairs, 21(1), e2124.‏ [https://doi.org/10.1002/pa.2124].
Zhang, S., Liu, J., Wang, J., Xia, X., Zhang, L., Liu, L., & Jiang, T. (2019). Developing and validating the learning disabilities screening scale in Chinese elementary schools. International Journal of Educational Research, 96, 91-99. [DOI.org/10.1016/j.ijer.2019.06.006]
Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 30-41. [DOI.org/10.1207/s15327752jpa5201_2]