دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، شهریور 1402، صفحه 7-160