دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 1-149 (پیاپی 19) 
اثربخشی آموزش مستقیم بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان‌ با اختلال یادگیری خاص

صفحه 108-122

فاطمه نصرتی؛ باقر غباری‌بناب؛ مریم وکیلی‌نژاد؛ حسین کشاورز‌ افشار