کلیدواژه‌ها = اضطراب اجتماعی
اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی به شیوه گروهی بر بهبود همدلی و کاهش اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان پسر دچار ناتوانی یادگیری

دوره 10، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 366-379

10.32598/JLD.10.3.6

عزت اله قدم پور؛ سارا قصیری گودرزی؛ روح الله درخشان فر؛ حافظ پادروند