بررسی مداخلات در اختلال یادگیری خاص با اسپسیفایر ریاضی : مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روانشناسی، گروه روانشناسی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل- ایران

2 دانشجوی دکتری-گروه رواشناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/jld.2022.7593.1812

چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی مداخلات روانشناختی اختلال یادگیری ریاضی به صورت سیستماتیک بود.
روش ها: ادبیات پژهش از سه مجله علمی پژوهشی- ناتوانی‌های یادگیری، کودکان استثنایی، توانمندسازی کودکان استثنایی، از شماره ابتدا تا کنون - بدون محدودیت زمانی جستجو شد. پس از جستجو، غربالگری و ارزیابی کیفیت مقالات و اعمال معیارهای ورود و خروج ، پژوهش انجام گرفت. در جستجوی اولیه تعداد 918 مقاله چاپ شده در سه مجله بررسی شد که پس از ارزیابی عنوان و چکیده 53 مقاله مرتبط تشخیص داده شد که شرایط لازم برای شرکت در پژوهش را دارا بودند. سپس مقالات بسته به کاربست نوع درمان تقسیم بندی شدند که 5 مقاله به دلیل استفاده از روش تکراری از پژوهش خارج شدند و در نهایت 48 مقاله باقی مانده، وارد پژوهش شدند، که در آنها از 52 روش درمانی استفاده شده بود.
یافته ها: با توجه به پژوهش‌های بررسی شده تعداد 52 روش مداخله روانشناختی مختلف در پژوهش‌ها در اختلال یادگیری ریاضی شناسایی شد.
نتیجه گیری: با توجه به تعدد نشانه ها تهیه طرح درمان التقاطی شامل جلساتی از برنامه‌های خانواده‌محور و درمان‌های شناختی‌رفتاری که به کاهش استرس در یادگیری می‌پردازند به همراه جلسات درمان نشانه‌های اصلی می‌تواند طرحی جامع از درمان ارایه دهد و مسیر درمان را کوتاهتر و نیز احتمال موفقیت در کاهش نشانه‌ها را بالا ببرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interventions in math learning disorder: systematic review

نویسندگان [English]

  • Mohammad Narimani 1
  • Somayeh Abedi 2
1 Professor of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 PhD student of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili,, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to systematically review the application of psychological interventions in math learning disorder. The research literature has been searched from three scientific journals - learning disabilities, exceptional children, empowerment of exceptional children, from the beginning to the present - without time limit. After searching, screening and evaluating the quality of articles and applying inclusion and exclusion criteria, the research was conducted. In the initial search, 918 articles published in three journals were reviewed, which after evaluating the titles and abstracts , 53 related articles, were identified as having the necessary conditions to participate in the research. Then, the articles were divided according to the type of treatment, of which 5 articles were excluded from the study due to the use of repetitive methods, and finally the remaining 48 articles were included in the study, in which 52 treatment methods were used. According to the researched articles, 52 different methods of psychological intervention were identified for intervention in math learning disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Interventions
  • Math Learning Disorder
  • Systematic Review