نویسنده = محمد نریمانی
مقایسه استحکام روانی و تحمل ابهام در مادران فرزندان با ناتوانی یادگیری خاص و عادی

دوره 9، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 153-170

10.22098/jld.2020.861

محمد نریمانی؛ وحید فلاحی؛ نسیم اسماعیلی فارسانی؛ زهرا رستم اوغلی


اثربخشی آموزش برنامه‌ی دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 100-120

lkd-7

محمد نریمانی؛ راضیه جلالی نژاد؛ عادله شعربافزاده؛ زمان اژدری


مقایسه‌ی سرمایه روان‌شناختی و سبک‌های عاطفی در بین دانش‌آموزان پسر با و بدون ناتوانی یادگیری

دوره 4، شماره 1، آذر 1393، صفحه 100-118

jld-7

محمد نریمانی؛ یحیی شاه محمدزاده؛ عظیم امیدوار؛ خسرو امیدوار


نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 109-127

jld-3-1-92-7-7

محمد نریمانی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی؛ عادل زاهد؛ عباس ابوالقاسمی


مقایسه ی اثر بخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانشآموزان دارای اختلال ریاضی

دوره 2، شماره 4، تیر 1392، صفحه 154-176

jld-2-4-92-5-9

محمد نریمانی؛ مسلم عباسی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بتول احدی


بررسی اثربخشی روش های نوروسایکولوژیک و تعلیم محتوا در اصلاح اختلال ریاضی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 6-21

jld-1-2-91-1-1

ملاحت امانی؛ اوشا برهمند؛ محمد نریمانی


بررسی کارآمدی مراکز ناتوانی های یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانش آموزان

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 109-128

jld-1-1-90-7-8

محمد نریمانی؛ سوران رجبی؛ غلامعلی افروز؛ حسن صمدی خوشخو