اثر بخشی کاربرد یادیارها در آموزش املا به کودکان دارای اختلال یادگیری املا

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 6-20

d_jld_3_2_92_12_25_

ایمان ا... بیگدلی؛ محمود نجفی؛ عباس عبدلحسین زاده


بررسی اثربخشی روش های نوروسایکولوژیک و تعلیم محتوا در اصلاح اختلال ریاضی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 6-21

jld-1-2-91-1-1

ملاحت امانی؛ اوشا برهمند؛ محمد نریمانی


اثربخشی برنامه ی تلفیقی روانی - آموزشی بر سبک تبیین بدبینانه ی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری

دوره 2، شماره 1، مهر 1391، صفحه 6-24

jld-2-1-91-7-1

جلیل اصلانی؛ حمید علیزاده؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ نورعلی فرخی


مقایسه ی ناگویی خلقی وکنترل عواطف در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

دوره 2، شماره 2، دی 1391، صفحه 6-24

jld-2-2-91-11-1

محمد جواد بگیان کوله مرز؛ فریبرز درتاج؛ مهدی محمد امینی


مقایسه ی حافظه ی فعال بین دانش آموزان نارساخوان و دانش آموزان عادی

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 6-17

jld-2-3-92-2-1

علی اکبر شریفی؛ حسین زارع؛ میترا حیدری


مقایسه ی نیم رخ جنسیتی اختلالات روان پزشکی هم بود با اختلال خواندن (مطالعه ی کیفی)

دوره 2، شماره 4، تیر 1392، صفحه 6-27

jld-2-4-92-5-1

محمد حاتمی؛ علیرضا احمدیان؛ حمیدرضا حسن آبادی


مقایسه ی میزان نگرانی، امید و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم، ناشنوایی و ناتوانی یادگیری

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 6-27

jld-3-1-92-7-1

مریم برجیس؛ منصور حکیم جوادی؛ محبوبه طاهر؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ عباسعلی حسین خانزاده


اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم خلق بر خودپنداره و کفایت اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری

دوره 3، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 6-24

jld-3-3-93-3-1

غلامعلی افروز؛ سوگند قاسم زاده؛ طیبه تازیکی؛ ئاکو دلگشاد


ویژگی‌های روانسنجی مقیاس کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان با ناتوانی های ویژه یادگیری

دوره 11، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 6-19

10.22098/jld.2022.6513.1698

مهدی ارخودی قلعه نوئی؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ سید امیر امین یزدی؛ زهره ارخودی قلعه نوئی


شناسایی پویایی‌های خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری: یک مطالعه پدیدارشناختی

دوره 12، شماره 1، آبان 1401، صفحه 6-21

10.22098/jld.2022.10241.1994

مهدی ارخودی قلعه نوئی؛ سید امیر امن یزدی؛ حسین کارشکی؛ سید علی کیمیایی


اثربخشی آموزش نرم‌افزار ان‌بک بر بهبود حافظه‌ی فعال دانش‌آموزان نارساخوان

دوره 4، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 7-21

نورا آقاجانی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ سید موسی کافی


تأثیر تمرین‌های مبتنی بر بازسازی سیستم عصبی مرکزی برسرعت و دقت نارساخوانی نوع زبان شناختی

دوره 4، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 7-20

هما پورعباس وفا؛ جلیل باباپورخیرالدین؛ زینب خانجانی؛ آمنه کاظمی


مقایسه‌ی یادگیری عاطفی و انگیزش معطوف به خطا در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

دوره 5، شماره 3، اردیبهشت 1395، صفحه 7-27

سجاد بشرپور؛ حیدر نوری؛ اکبر عطادخت؛ محمد نریمانی


تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) بر افزایش حافظه‌ی فعال کودکان مبتلا به اختلال ریاضی

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 7-25

علی اکبر ارجمندنیا؛ مونا اسبقی؛ غلامعلی افروز؛ مهدیه رحمانیان